Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на Факултет Управление
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Статия 1983 Няма Михалева, Н. За единството на емоционалното и рационалното при превръщане на знанията в убеждения. Лекционна пропаганда, Библиограф, 1983, 4, с. 55 - 62.
2 Други 1983 Няма Нешков, М. Усъвършенствуване на специализирания туристически автотранспорт в Народна република България. Варна: ВИНС, 1983, 24.
3 Монография 1984 Няма Енев, Н., Атанасова, Е., Ракаджийска, С., Нешков, М., Христова, Т. Экономика и организация международного туризма (сокр. перевод с болг. яз.). Москва: Экономика, 1984, 160.
4 Монография 1984 Няма Хрелев, С., Андреев, А., Иванов, С., Апостолов, А., Апостолов, Н., Калинков, К. Демографско състояние и развитие на селищна система Георги Трайков. Варна : ВИНС Д. Благоев, 1984, 178 с.
5 Монография 1985 Няма Цонев, Т., Атанасова, Е., Ракаджийска, С., Нешков, М., Христова, Т., Качамаков, т. Състояние и перспективи за развитие на туризма и отдиха на трудещите се във Великотърновски окръг до 1995 и 2000 г. Варна: ВИНС, 1985, 250.
6 Студия 1986 Няма Личев, И., Суружон, Д. Изследване на трансформациите на икономическите системи при проектиране на АСУ. Трудове на ВИНС "Д. Благоев", 58, кн. II, 1986, 49-87.
7 Монография 1986 Няма Димитров, Н., Хрелев, С., Андреев, А., Маринов, М., Ракаджийска, С., Косева, Д., Апостолов, Н., Иванов, С., Калинков, К. Икономгеографски проблеми на перспективното развитие и експлоатация на българското черноморско крайбрежие. Варна : [ВИНС Д. Благоев], 1986, 362 с.
8 Монография 1986 Няма Димитров, Н., Хрелев, С., Ракаджийска, С., Андреев, А., Маринов, М., Косева, Д., Иванов, С., Калинков, К. Комплексно развитие и функционална организация на Причерноморския район на НР България в перспектива (до 2030 година). Варна : ВИНС Д. Благоев, 1986, 146 с.
9 Доклад 1987 Няма Михалева, Н. За някои светогледни моменти на естетическото. Формиране на научен светоглед чрез учебния процес във ВУЗ: Сборник материали от международна научна конференция, София, 1987, с. 211 - 214.
10 Монография 1987 Няма Кълвачев, в., Атанасова, Е., Нешков, М., Качамаков, т. Усъвършенстване на комплексната система за управление на качеството на туристическото обслужване в ТК «Балкантурист» - Зл. пясъци. Варна: ВИНС, 1987, 260.
11 Монография 1987 Няма Близнаков, П., Апостолов, А., Тодоров, И., Иванов, С., Калинков, К. Социологически проблеми и оценка на жилищната среда в условията на реконструкция на градовете : Обществена оценка : [Социологическо изследване]. Варна : Ст. Д. Странджата, 1987, 130.
12 Монография 1988 Няма Хрелев, С., Маринов, М., Косева, Д., Генов, Г., Димитров, П., Димитров, Н., Калинков, К., Иванов, С., Майер, Л., Джамбазов, В. Самоуправлението и неговите механизми в териториално-устройственото развитие. Варна : Ст. Д. - Странджата, 1988, 192 с.
13 Доклад 1989 Няма Зафирова, Ц. Система на заплащане на труда в корабостроителните заводи в условията на номенклатурно планиране. V национален симпозиум по корабостроене, Варна: Институт по корабостроене, 1989.
14 Доклад 1989 Няма Зафирова, Ц. Оптимизиране разпределението на капиталните вложения за обновяването на техниката и технологията в корабостроенето. V национален симпозиум по корабостроене, Варна: Институт по корабостроене, 1989.
15 Статия 1989 Няма Русев, И. Трудовете на Алфонс Олар и Жан Жорес във френската историография за Революцията. – Векове, № 4, 1989, с. 20–28.
16 Статия 1989 Няма Русев, И. Към въпроса за насилието и революционния терор в годините на Великата френска революция. – В: Юбилеен сборник „Великата френска революция и световния исторически процес”. (Издание на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”), 1989, с. 15–24.
17 Доклад 1989 Няма Зафирова, Ц., Миков, П. Акордната система на заплащане на труда в ДФ “Корабостроене”. Системи на заплащане на труда: Сборник доклади, Варна: Унив. изд. ИУ, 1989, с. 14 - 18.
18 Монография 1989 Няма Нешков, М., Тенев, С., Качамаков, Т. Състояние и перспективи за развитие на стопанския туризъм в ТП “Балкантурист” Ст. Загора до 2000 г. Варна: ДП Ст. Д. Странджата, 1989, 152.
19 Статия 1989 Няма Нешков, М. Управление на качеството на туристическото обслужване. Стандарти и качество, 1989, 3, 18 - 20.
20 Монография 1989 Няма Хрелев, С., Димитров, Н., Маринов, М., Ракаджийска, С., Косева, Д., Генов, Г., Майер, Л., Джамбазов, В., Калинков, К., Иванов, С., Илиев, П. Модел на самоуправляващата се община като хармонично развита териториална общност: (На примера на община Девин). Варна : ВИНС Д. Благоев, 1989, 169 с.