Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на Финансово-счетоводен факултет
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Доклад 1987 Няма Георгиев, Л. Възможности за ускоряване на иновационния процес чрез банковия кредит. В: Проблеми на взаимоотношенията на ССО с бюджета и банките, Варна: ВИНС “Д.Благоев” и НИИ по финанси при МФ, 1987, 350-354.
2 Доклад 1988 Няма Георгиев, Л. Реформата на кредитната система - проблеми и перспективи. В: Приносът на младите научни работници за научно-техническия и социалния прогрес, СНРБ - клон Варна, 1988, 22-23.
3 Учебно помагало 1989 Няма Мицев, М., Бъчварова, М., Стамболийска, С., Стойков, Ю. Сборник казуси по стопанско, финансово и трудово право. Част 1. Стопанско право. Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 1989.
4 Доклад 1989 Няма