Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на Факултет Информатика
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Статия 1981 други индексирани издания Денчев, Р., Суружон, Д. Лагранжевые распределения и их особенности. II. Исчисление особенностей и приложения. Сообщения объединенного института ядерных исследований, Дубна, Е5-81-175, 1981, 1-10.
2 Статия 1983 Няма Стайков, Р., Суружон, Д. Моделиране и прогнозиране на платежоспособното търсене на перални услуги от населението. Известия, ВИНС "Д. Благоев", 2, 1983, 84-91.
3 Други 1985 Няма Радилов, Д., Русков, Б., Хаджиев, В. Младежта в Толбухински окръг. ВИНС-Варна, 1985, 42 с..
4 Монография 1985 Няма Хрелев, С., Българанов, Е., Андреев, A., Андреев, A., Янков, В., Иванов, С., Калинков, К., Софронов, И. Оптимизиране на градоустройствени решения и тяхното програмно осигуряване. Варна : Стоян Добрев - Странджата, 1985, 172.
5 Учебно помагало 1986 Няма Косева, Д., Жекова, С., Якова, Т., Хаджиев, В. Методическо ръководство за решаване на задачи по обща теория на статистиката. ВИНС-Варна, 1986, 131 с..
6 Студия 1986 Няма Личев, И., Суружон, Д. Изследване на трансформациите на икономическите системи при проектиране на АСУ. Трудове на ВИНС "Д. Благоев", 58, кн. II, 1986, 49-87.
7 Монография 1986 Няма Димитров, Н., Хрелев, С., Андреев, А., Маринов, М., Ракаджийска, С., Косева, Д., Апостолов, Н., Иванов, С., Калинков, К. Икономгеографски проблеми на перспективното развитие и експлоатация на българското черноморско крайбрежие. Варна : [ВИНС Д. Благоев], 1986, 362 с.
8 Монография 1986 Няма Димитров, Н., Хрелев, С., Ракаджийска, С., Андреев, А., Маринов, М., Косева, Д., Иванов, С., Калинков, К. Комплексно развитие и функционална организация на Причерноморския район на НР България в перспектива (до 2030 година). Варна : ВИНС Д. Благоев, 1986, 146 с.
9 Статия 1987 Няма Радилов, Д., Хаджиев, В. Статистическо изучаване на фондопродуктивността в строителството на НР България. Известия, ВИНС-Варна, 1987, 2, 37-44.
10 Учебно помагало 1987 Няма Радилов, Д., Стоенчев, Н., Хаджиев, В. Ръководство по обща теория на статистиката и статистика на туризма. ВИНС-Варна, 1987, 36-39.
11 Студия 1987 Няма Суружон, Д. Квазикласическа асимптотика в смисъл на разпределения на фазата на разсейване на оператора на Шрьодингер при някои класове нефинитни потенциали. Трудове на ВИНС "Д. Благоев", 59, кн. I, 1987, 88-140.
12 Учебно помагало 1987 Няма Димитрова, Л., Бошнаков, В., Каракулаков, М., Суружон, Д., Вълкова, Ю., Ангелов, Р. Сборник контролни упражнения и курсови работи по висша математика. ВИНС "Д. Благоев", Варна, 1987, 219.
13 Монография 1987 Няма Косева, Д., Шинева, Р., Калинков, К., Хрелев, С., Кашева, М., Зеленков, Г., Иванов, С. Възпроизводство на трудовите ресурси в самоуправляващите се общини : На примера на община Бургас. Варна : Ст. Д. -Странджата, 1987, 137 с.
14 Учебно помагало 1988 Няма Радилов, Д., Стоенчев, Н., Хаджиев, В. Сборник от задачи по Обща теория на статистиката и икономическа статистика. ВИНС-Варна, 1988, 100 с..
15 Статия 1988 Няма Филипова, Н. По въпроса за структурата на потребителския интерфейс в системите за автоматизирана обработка на икономическа информация. Годишник на ВИНС, 1988, № 2, 163-169.
16 Статия 1988 Няма Суружон, Д. Многокритериална линейно - квадратична диференциална игра, описваща се с частно диференциално уравнение. Годишник на ВУЗ по приложна математика , София, 24, кн. 1, 1988, 15-23.
17 Монография 1988 Няма Косева, Д., Косева, Д., Благоев, Б., Иванов, И., Иванов, С., Калинков, К. Малките предприятия в самоуправляващите се териториални общности : [Монографично изследване]. Варна : Г. Бакалов, 1988, 164 с.
18 Монография 1988 Няма Хрелев, С., Маринов, М., Косева, Д., Генов, Г., Димитров, П., Димитров, Н., Калинков, К., Иванов, С., Майер, Л., Джамбазов, В. Самоуправлението и неговите механизми в териториално-устройственото развитие. Варна : Ст. Д. - Странджата, 1988, 192 с.
19 Учебно помагало 1989 Няма Димитров, П., Хаджиев, В., Живков, П. Ръководство за решаване на задачи по теория на статистиката и статистика на капиталното строителство. ВИНС-Варна, 1989, 131 с..
20 Учебно помагало 1989 Няма Хаджиев, В., Стоенчев, Н., Живков, П., Димитров, П. Сборник от задачи по статистика на стопанската организация и предприятието. ВИНС-Варна, 1989, 95 с..