Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на Стопански факултет
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Монография 1982 Няма Хрелев, С., Андреев, А., Маринов, М., Иванов, С., Качамаков, С., Янакиев, В., Лазарова, Н., Калинков, К. Селищна система Георги Трайков : Социално-икономическа и териториално-устройствена организация . Варна : ВИНС Д. Благоев, 1982, 277.
2 Монография 1984 Няма Хрелев, С., Андреев, А., Маринов, М., Стайков, Р., Иванов, С., Калинков, К. Селищна система Провадия : Проблеми и перспективи. Варна : ВИНС Д. Благоев, 1984, 242 с. - Сер. (Проблеми на селищните системи).
3 Монография 1984 Няма Хрелев, С., Андреев, А., Иванов, С., Апостолов, А., Апостолов, Н., Калинков, К. Демографско състояние и развитие на селищна система Георги Трайков. Варна : ВИНС Д. Благоев, 1984, 178 с.
4 Доклад 1985 Няма Желев, И. По някои въпроси на качеството на ремонтно-строителните работи. Икономически проблеми на качеството в строителството : Науч.-практ. конф., Варна: ВИНС, 1985, с. 63 - 68.
5 Монография 1985 Няма Хрелев, С., Българанов, Е., Андреев, A., Андреев, A., Янков, В., Иванов, С., Калинков, К., Софронов, И. Оптимизиране на градоустройствени решения и тяхното програмно осигуряване. Варна : Стоян Добрев - Странджата, 1985, 172.
6 Други 1985 Няма Хрелев, С., Андреев, А., Качамаков, С., Иванов, С., Калинков, К. Развитие и усъвършенствуване териториалната организация на краткотрайния отдих във Варненски окръг до 2000-та година. Варна : Стоян Добрев - Странджата, 1985, 102 с.
7 Доклад 1986 Няма Желев, И. Инвестиционният процес и строително-ремонтната дейност. Усъвършенствуване организацията на инвестиционния процес : Сборник доклади, Варна: ДП Странджата, 1986, с. 163 - 169.
8 Статия 1986 Няма Желев, И. Състояние и проблеми на ремонта на сградите и съоръженията у нас. ИЗВ. Сп. ВИНС - Д. Благоев, Варна: ВИНС, 1986, 4, с. 92 - 101.
9 Монография 1986 Няма Димитров, Н., Хрелев, С., Андреев, А., Маринов, М., Ракаджийска, С., Косева, Д., Апостолов, Н., Иванов, С., Калинков, К. Икономгеографски проблеми на перспективното развитие и експлоатация на българското черноморско крайбрежие. Варна : [ВИНС Д. Благоев], 1986, 362 с.
10 Монография 1986 Няма Димитров, Н., Хрелев, С., Ракаджийска, С., Андреев, А., Маринов, М., Косева, Д., Иванов, С., Калинков, К. Комплексно развитие и функционална организация на Причерноморския район на НР България в перспектива (до 2030 година). Варна : ВИНС Д. Благоев, 1986, 146 с.
11 Монография 1986 Няма Хрелев, С., Андреев, А., Маринов, М., Иванов, С., Калинков, К. Селищна система Дългопол : Състояние, проблеми, перспективи. Варна : Стоян Добрев - Странджата, 1986, 207.
12 Монография 1986 Няма Стайков, Р., Хрелев, С., Андреев, А., Иванов, С., Църев, Н., Калинков, К. Система за търговско и битово обслужване на населението в селищните системи от IV и V функционален тип (на примера на Шуменски окръг). Варна : ВИНС Д. Благоев, 1986, 190 с.
13 Монография 1986 Няма Хрелев, С., Андреев, А., Маринов, М., Църев, Н., Иванов, С., Калинков, К. Териториално-устройствено развитие на търговската мрежа в селищните системи : На примера на Разградски окръг. Варна : ВИНС Д. Благоев, 1986, 214.
14 Доклад 1986 Няма Иванов, С., Калинков, К. Териториалното и селищното устройство и инвестиционната политика в производствената и непроизводствената сфера. Усъвършенствуване организацията на инвестиционния процес : [Научно-практическа конференция, Варна, 21 ноември 1986 г.] : Сборник, Варна : Ст. Д. Странджата, 1986, с. 132 - 145.
15 Монография 1987 Няма Хрелев, С., Иванов, В., Иванов, С., Калинков, К. Регионални социално - икономически проблеми и перспективи на масовия туризъм (на примера на Варненски окръг). Варна : Стоян Добрев - Странджата, 1987, 144.
16 Статия 1987 Няма Калинков, К. Ефективност на районната планировка. Годишник. ВИАС : Свитък VII. Градоустройство, териториално устройство, XXXII - 1985 - 1986, София : ВИАС, XXXII, 1987, с. 272 - 282.
17 Доклад 1987 Няма Калинков, К. Интензификация на икономическата база в териториалните единици. Интензификация и ефективност на строителството : [Сборник доклади от научно-практическа конференция, Варна, 27 ноември 1987 г.], Варна : ВИНС Д. Благоев, 1987, с. 143 - 148.
18 Монография 1987 Няма Близнаков, П., Апостолов, А., Тодоров, И., Иванов, С., Калинков, К. Социологически проблеми и оценка на жилищната среда в условията на реконструкция на градовете : Обществена оценка : [Социологическо изследване]. Варна : Ст. Д. Странджата, 1987, 130.
19 Монография 1987 Няма Косева, Д., Шинева, Р., Калинков, К., Хрелев, С., Кашева, М., Зеленков, Г., Иванов, С. Възпроизводство на трудовите ресурси в самоуправляващите се общини : На примера на община Бургас. Варна : Ст. Д. -Странджата, 1987, 137 с.
20 Монография 1988 Няма Косева, Д., Косева, Д., Благоев, Б., Иванов, И., Иванов, С., Калинков, К. Малките предприятия в самоуправляващите се териториални общности : [Монографично изследване]. Варна : Г. Бакалов, 1988, 164 с.