Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на Стопански факултет
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Доклад 1989 Няма Димитрова, В., Ласкова, В. Място и роля на катедрения колектив за възпитание на социално активни личности. Конференция на ВИИ "К. Маркс", Издателство на ВИИ "К. Маркс", София, 1989, 10.
2 Доклад 1990 Няма Ласкова, В. Стратегическо планиране във фирмата - същност, елементи и перспективи. Научният продукт - проблеми и перспективи, Университетско издателство, Икономически Университет - Варна, 1990.
3 Доклад 1990 Няма Златева, Д. Технологични свойства на тестото и качество на пшеничния хляб, приготвен с добавка на млечнокисела стрептококова закваска.. В: Сб. Научният продукт – проблеми и перспективи, Съюз на учените в България – клон Варна, 1990, 172 - 176.
4 Доклад 1990 Няма Златева, Д., Братованова, П.