Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Стокознание"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
81 Доклад 2009 Няма Пашова, С. Необходимост от изучаване на стоковедната наука от професионалните специалисти в туризма. Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция Туризъм и устойчивото развитие на обществото, Варна: Наука и икономика, 2009, 455-463.
82 Статия 2009 други индексирани издания Пашова, С. Изследване качеството на череши по органолептични показатели=Investigation of the Quality of Cherries on Sensor Indexes. JOURNAL of Mountain Agriculture on the Balkans, Trojan: Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 12, 2009, 6, 1459-1474.
83 Статия 2009 други индексирани издания Pashova, S. Changes in the Quality of Beer, Offered in PET Packages on the Bulgarian Market. Polish Journal of Commodity Science, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, 4, 2009, 21, 27-35.
84 Доклад 2010 Няма Маринова, В. Рециклирането – екологичното производство на хартията. Сборник доклади XI Научна конференция с международно участие – Качество и безопасност на стоките, Варна: Наука и икономика ИУ – Варна, 2010, 287-295.
85 Доклад 2010 Няма Радев, Р. „Изследване съдържанието на метилов алкохол в гроздова ракия”. XI Научна конференция с международно участие, „Качество и безопасност на стоките”, изд. „Наука и икономика” , 2010, 223 – 231.
86 Статия 2010 Няма Пашова, С., Терзийски, Я. Изследване качеството на шоколад, произведен от фирма NESTLE. Известия на ИУ- Варна, Варна: Наука и икономика, 2010, 4, 112-124.
87 Доклад 2010 Няма Пашова, С. Промени в дейността на митниците след присъединяване на България към Европейския съюз. Сборник доклади от ХІ научна конференция Качество и безопасност на стоките, Варна: Наука и икономика, 2010, 242-255.
88 Статия 2010 Няма Златева, Д. Изследване на добива и физичните свойства на глутен от пшенично брашно. . Известия на ИУ – Варна, , 2010, № 3, 48 - 57.
89 Статия 2010 Няма Златева, Д. Развитие на европейската политика относно проследимостта на храните. . Хранително – вкусова промишленост, , 2010, № 8, 26 - 29.
90 Статия 2010 други индексирани издания Златева, Д., Велкова, И. Изследване на промените в съдържанието на аскорбинова киселина по време на съхранението на цитрусови плодове. . Научни трудове на УХТ – Пловдив,, LVII, 2010, 2, 34 - 40.
91 Статия 2010 други индексирани издания Чочков, Р., Караджов, Г., Чонова, В., Златева, Д. Изследване влиянието на сух глутен върху реологичните свойства на ечемично тесто. . Научни трудове на УХТ – Пловдив,, LVII, 2010, 1, 153 - 158.
92 Статия 2010 Няма Zlateva, D. About salt content of cheese offered by retail outlets in Bulgaria. Forum Ware International, 2010, № 2, 34 - 43.
93 Доклад 2010 Няма Желязкова, М., Златева, Д. Микробиологична безопасност на храните. . В: Сб. „Качество и безопасност на стоките” – Варна, , 2010, 167 - 177.
94 Учебник 2010 Няма Дончев, Х., Златева, Д., Пашова, С. Стокознание на хранително–вкусовите стоки: Част втора. Варна: Наука и икономика, 2010, 351 с.
95 Статия 2010 Няма Pashova, S. Edible Films Based on Plant Waxes Applied In Food Processing. Proceedings Volume I of the 17th IGWT Symposium Facing the Challenges of the Future: Excellence in Business and Commodity Science, Bucharest, Romania, Bucharest, Romania, 2010, 514-521.
96 Доклад 2010 Няма Живкова, В. Предимства и недостатъци на някои синтетични подсладители. Качество и безопасност на стоките: Сборник доклади от XI научна конференция с международно участие, Варна: Наука и икономика, 2010, 278-286.
97 Доклад 2010 Няма Живкова, В. Възможности за рециклиране на някои видове твърди отпадъци. Световната криза и икономическото развитие: Сборник доклади от юбилейната международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том 3, 2010, 711-719.
98 Статия 2010 Няма Pashova, S., Zhivkova, V. Edible films and coatings used for prolonging the term of storage of foods. Forum Ware International (online journal), Issue 1, 2010, 23-31.
99 Статия 2010 Няма Живкова, В. Изследване на свойствата, методите за третиране, транспортиране и депониране на опасни отпадъци. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Факултет по Природни науки, Том XX В3, 2010, 143-163.
100 Доклад 2010 Няма Стоянова, А. Потребителят трябва да знае каква готварска сол консумира. Качество и безопасност на храните: Сборник доклади от XI национална конференция, Варна: Наука и икономика, 2010, с. 13 - 21.