Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Стокознание"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
21 Статия 2000 Няма Стефанов, Д., Златева, Д. Относно оценката на естетическите свойства на потребителската опаковка. . Известия на ИУ - Варна, , 2000, № 4, 33 - 40.
22 Доклад 2000 Няма Дончев, Х., Златева, Д. Проблеми на качеството на хранително-вкусовите стоки на българския пазар, . В: Сб. “Икономиката и развитието на обществото”, Варна, , 2000, 72 - 81.
23 Учебно помагало 2000 Няма Дончев, Х., Златева, Д., Пашова, С. Стокознание на хранително-вкусовите стоки - ръководство за лабораторни упражнения, част ІІ. Варна: Университетско издателство, Икономически университет-Варна, 2000, 257.
24 Учебно помагало 2001 Няма Дончев, Х., Златева, Д., Пашова, С., Иванов, А. Стокознание на хранително-вкусовите стоки - ръководство за лабораторни упражнения, част І. Варна: Университетско издателство, Икономически университет-Варна , 2001, 275.
25 Статия 2002 Няма Златева, Д. Относно обогатяването на хранителните стоки с витамини и минерали. . Хранително-вкусова промишленост, , 2002, № 10, 13 -14.
26 Статия 2002 Няма Дончев, Х., Пашова, С. Девета национална научна конференция по Стокознание с международно участие Актуални проблеми на стоковедната наука и практика. Известия на ИУ – Варна, Варна: Университетско издателство, Икономически университет-Варна, 2002, 4, 118-121.
27 Статия 2002 други индексирани издания Пашова, С., Дончев, Х. Изследване кутикулата на сливови плодове. JOURNAL of Mountain Agriculture on the Balkans, Trojan: Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 5, 2002, 2, 191-201.
28 Доклад 2002 Няма Пашова, С. Изследване кутикулата на краставици и тиквички. Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници Конкуренция и конкурентно способност в условията на глобализация, Варна: Университетско издателство, Икономически университет-Варна, 2002, 154-161.
29 Статия 2003 Няма Златева, Д., Желязкова, М., Георгиева, Т. Изследване качеството на бяло саламурено сирене, предлагано в търговската мрежа.. Хранително-вкусова промишленост, , 2003, № 10, 14 - 17.
30 Статия 2003 Няма Златева, Д. Изисквания относно етикетирането на храните.. Хранително-вкусова промишленост, , 2003, № 11, 17 - 19.
31 Доклад 2003 Няма Пашова, С., Дончев, Х. Изследване състава на восъците в кутикулата на сливови плодове. Сборник доклади от ІХ научна конференция с международно участие Актуални проблеми на стоковедната наука и практика, Варна: Университетско издателство, Икономически университет-Варна, 2003, 103-110.
32 Статия 2003 Няма Стоянова, А., Василева, . ISO 9000/НАССР – Интегриран подход към качество и безопасност на храните. Стандартизация, метрология и сертификация, София: ДАМТН , 2003, 12, с. 33 - 38.
33 Доклад 2003 Няма Стоянова, А. Концепцията НАССР – гаранция за производството на качествени и безопасни хранителни продукти. Актуални проблеми на стоковедната наука и практика 2002: Сборник доклади от IX национална конференция, Варна: Унив. изд. ИУ, 2003, с. 111 - 120.
34 Доклад 2004 Няма Vassileva, B., Georgieva, N., Dimitrova, V., Peteva Laskova, V. Social awareness and Responsibility: an assessment and recommendations for teaching methodologies. CCN conference "Using, choosing or creating the future?", Paris, 2004.
35 Доклад 2004 други индексирани издания Zhivkova, V., Naydenova, E., Dobrinova, Y., Vezenkov, L., Zamfirova, R., Todorov, S. Analogues of Nociceptin/Orphanin FQ. Synthesis and biological activity. Peptides (Proceeding of 3rd International and 28th European Peptide Symposium, September 5-10, Prague), 2004, 972-973.
36 Статия 2004 други индексирани издания Naydenova, E., Jivkova, V., Dobrinova, Y., Vezenkov, L., Zamfirova, R., Todorov, S. Short analogues of Nociceptin/Orphanin FQ. Synthesis and biological activity. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 57(1), 2004, 39-42.
37 Статия 2004 Няма Желязкова, М., Златева, Д. Проучване на промените в качеството на пастьоризирано краве мляко по време на съхранение. . Хранително-вкусова промишленост, , 2004, № 7, 33 - 36.
38 Статия 2004 Няма Узунова, И., Желязкова, М., Златева, Д. Качество и безвредност на натурални минерални води.. Научни трудове на УХТ- Пловдив, , LI, 2004, 3, 433 - 438.
39 Статия 2004 Няма Златева, Д., Панова, П. Качествена характеристика на млечни масла, предлагани в търговската мрежа. . Хранително-вкусова промишленост, , 2004, № 9, 18 - 20.
40 Статия 2004 други индексирани издания Пашова, С., Дончев, Х. Изменение на някои физико-химични показатели при хладилно съхранение на сливови плодове. Научни трудове на УХТ, Пловдив: Академично издателство на УХТ - Пловдив, 51, 2004, 3, 449-454.