Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Стокознание"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
261 Доклад 2018 други индексирани издания Платов, Ю., Платова, Р., Рассулов, В., Стойкова, Т. Классификация фарфора по виду материала на основе спектров люминесценции. Качество на стоките и защита на потребителите : Сборник доклади от кръгла маса с международно участие, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 109 - 119.
262 Доклад 2018 други индексирани издания Stoykova, T. Actuality and Perspectives of the Development of the Commodity Science in the Modern Market. Церевитиновские чтения – 2018 : Материалы V Международной конференции, 23 марта 2018 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018, с. 172 - 174.
263 Монография 2018 други индексирани издания Галучи, Т., Димитрова, В., Маринов, С., Василева, Б., Пашова, С., Паламарова, П., Иванов, Й. Иновативни модели за кръгова икономика. Варна: Наука и икономика, 2018, 240 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 53).
264 Доклад 2018 други индексирани издания Живкова, В., Василев, Ю., Пашова, С. Протекторни свойства на слънцезащитни продукти. Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посветена на 70 години от създаването на катедра Стокознание и специалност Стокознание, Варна, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 261 - 274.
265 Доклад 2018 други индексирани издания Живкова, В. Биометанизация на плодови и зеленчукови отпадъци. Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посветена на 70 години от създаването на катедра Стокознание и специалност Стокознание, Варна, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 291 - 299.
266 Доклад 2018 други индексирани издания Радев, Р., Живкова, В. Безопасност на мононатриевия глутамат. Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посветена на 70 години от създаването на катедра Стокознание и специалност Стокознание, Варна, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 236 - 244.
267 Доклад 2018 други индексирани издания Живкова, В., Пашова, С. Перспективи за приложение на биоразградими материали. Стоковедната наука – традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност „Стокознание”, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика , 2018, 275 - 290.
268 Статия 2018 Scopus или Web of Science Stefanova, M., Zlateva, D. Quality Control of Biscuit Products by Applying Methods of Sensory Analysis - DSKAS and CATA. Current Nutrition & Food Science , Battle Ground, Washington, USA : Bentham Science Publ. , 14, 2018, 5, 391 - 399.
269 Доклад 2018 други индексирани издания Златева, Д., Стефанова, Д. Изследване съдържанието на желязо в безглутенови брашна. Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от XIII научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра и специалност Стокознание, 18 - 19.10.2018 г, Варна : Наука и икономика, 2018, 124 - 130.
270 Учебник 2018 Няма Златева, Д. Стокознание на храните от животински произход : [Учебник за студентите от ИУ - Варна]. Варна : Наука и икономика, 2018, 382 с.
271 Статия 2018 Scopus или Web of Science Pashova, S., Radev, R., Dimitrov, G., Ivanov, Y. Edible Coatings in Food Industry related to Circular Economy. Quality Access to Success , Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 19, 2018, 166, October, 111 - 117.
272 Доклад 2018 други индексирани издания Пашова, С. Професор Цани Калянджиев - основател на научното Стокознание в България. Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посв. на 70 г. от създаването на кат. Стокознание, Варна, 18 - 19 окт. 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 11 - 21.
273 Доклад 2018 други индексирани издания Pashova, S. Professor Tsani Kalyandzhiev - Founder of Scintific Commodity Science in Bulgaria. Commodity Science - Traditions and Actuality: Devoted to the 70th Anniversary of Commodity Science Degree Course and Department, Varna: Science and Economics, 2018, 22-33.
274 Статия 2018 други индексирани издания Zlateva, D., Petrova, M. Influence of Spirulina and Kelp Algae on the Degree of Increase in Dough Volume. Proceedings. University of Ruse “Angel Kanchev”. Book 10.2. Biotechnologies and Food Technologie = Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 10.2. Биотехнологии и хранителни технологи, Ruse : University of Ruse Angel Kanchev, 57, 2018, 11 - 15.
275 Статия 2018 други индексирани издания Живкова, В. Плодови и зеленчукови отпадъци - съвременни тенденции за тяхното потенциално използване. Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 1, 154 - 162.
276 Статия 2018 други индексирани издания Живкова, В. Някои примери за оползотворяване на отпадъци от плодове и зеленчуци. Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 1, с. 163 - 173.
277 Доклад 2018 други индексирани издания Киречев, Д., Стоянова, А. Институционална рамка и политика на подкрепа на лозаро-винарския сектор в България. Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 73 - 99.
278 Доклад 2018 други индексирани издания Marinova, V. Ecological Effectiveness in Context of Paper Recycling. Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посв. на 70 г. от създаването на кат. Стокознание, Варна, 18 - 19 окт. 2018 = Commodity Science - Traditions and Actuality : Conference Proceedings from the Thirteen Scientific Conference with International Participation ..., Varna 18th - 19th Oct. 2018, Варна [Varna] : Наука и икономика [Science and Economics Publ. House], 2018, 300 - 308.
279 Доклад 2018 други индексирани издания Стефанова, М., Пашова, С. Анализ на рисковете от кръстосано замърсяване при продукти от преработката на плодове. Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посв. на 70 г. от създаването на кат. Стокознание, Варна, 18 - 19 окт. 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 180 - 187.
280 Доклад 2018 други индексирани издания Радев, Р., Димитров, Г. Приложение на протеинови филми и покрития в хранителните технологии. Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посв. на 70 г. от създаването на кат. Стокознание, Варна, 18 - 19 окт. 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 131 - 141.