Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Стокознание"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
241 Статия 2017 други индексирани издания Zlateva, D., Stefanova, D., Ninova-Nicolova, N. Study on the Development of Lactic Acid Bacteria in Bread Dough Enriched with Zinc and Selenium. Journal of Food Science and Engineering, David Publishing Company, 7, 2017, 10, 497 - 504.
242 Статия 2017 други индексирани издания Живкова, В. Възможности за оползотворяване на отпадъци от плодове и зеленчуци. Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 139 - 143.
243 Статия 2017 други индексирани издания Живкова, В. Използване на отпадъци от плодове и зеленчуци като източник за получаване на биометан. Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 144 - 147.
244 Статия 2017 други индексирани издания Zlateva, D., Stefanova, D. A Study on the Effect of Mineral Substances and Lactic Acid Starter Cultures on the Properties of Bread of Wheat Flour Type 500 . Scientific Works of University of Food Technologies = Научни трудове на Университет по хранителни технологии - Пловдив, LXIV (64), 2017, 1, 61 - 68.
245 Доклад 2017 други индексирани издания Стоянова, А., Стефанова, А., Стефанова, М. Оценка на риска при експедиция и доставка на готови продукти чрез прилагане на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015. Съвременната логистика - бизнес и образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция ..., 19 - 20 октомври 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2017, 102 - 114.
246 Доклад 2017 други индексирани издания Стойкова, Т. Подготовка на кадри с висше образование в областта на качеството и безопасността на стоките. Качество и безопасност на потребителските стоки : Сборник с доклади от кръгла маса с международно участие, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 13 - 24.
247 Доклад 2017 други индексирани издания Platov, Y., Platova, R., Stoykova, T. Evoluation of Color Characteristics and Gloss of Porcelain = Оценка цветовых характеристик и блеска фарфора. Quality and Safety of Consumer Coods : Articles from a Round Table with International Participation = Качество и безопастност на потребителските стоки : Сборник доклади от кръгла маса с международно участие, Варна : Наука и икономика, 2017, 178 - 187.
248 Статия 2017 други индексирани издания Стойкова, Т. Роля на стандартизацията за развитие на икономиката и защита на интересите на потребителите. Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2, 2017, 130 - 138.
249 Монография 2017 други индексирани издания Stoykova, T., Ivanov, M. Ceramic Tiles Quality and Safety. Current Trends in Commodity Science : Non-Food Products Quality and Safety, Poznan : ESUS Tomasz Przybylak, 2017, 136 - 152.
250 Статия 2017 други индексирани издания Pashova, S. Electronization of Bulgarian Customs Administration. Customs Scientific Journal CUSTOMS, Dnipro, Ukraine : Uniiversity of Customs and Finance, 7, 2017, 1, p. 34 - 49.
251 Доклад 2017 Няма Vasileva, Y., Yordanova, M., Pashova, S. Role of Customs Administration in the Fight Against Narcotic Substances. Contemporary Issues and Challenges in Customs Management : Theses of Reports of the 2nd International Student Conference, 3 - 7 July 2017, Gusar, Azerbaijan, Baku : State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan, 2017, 402 - 418.
252 Статия 2017 други индексирани издания Radev, R., Dimitrov, G. Water Vapor Permeability of Edible Films with Different Composition. Scientific Works of University of Food Technologies - Plovdiv = Научни трудове на Университет по хранителни технологии - Пловдив. Proceedings of the 64rd Scientific Conference with International Participation : Food Science, Engienering and Technology - 2017, Plovdiv : UFT Academic Publishing House, 64, 2017, 1, 96 – 102.
253 Доклад 2017 други индексирани издания Стоянова, А., Стефанова, М. Изследване на анализ на опасностите при производство на восъчни основи. Агробизнесът и селските райони-икономика, иновации и растеж: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, 180 - 189.
254 Статия 2017 Няма Zlateva, D., Stefanova, D. A study on the effect of mineral substances and lactic acid starter cultures on the properties of bread of wheat flour type 500. Scientific Works of University of Food Technologies, Plovdiv: University of Food technologies, 64, 2017, 1, 61 - 68.
255 Статия 2017 други индексирани издания Stefanova, M., Zlateva, D., Stoyanova, A. Impact of the Integrated Management Systems on the Achievement of Stable Quality and Safety of Biscuit Products. Journal of Food Science and Engineering, New York: David Publishing Company, 7, 2017, 4, 173 - 185.
256 Доклад 2018 други индексирани издания Stoykova, T. Quality of Commodity Science Expertise and Preparation of Specialists-experts in Bulgaria. Актуальнi проблеми теорii i практики експертизи товарiв : Матерiали V мiжнародноi науково-практичноi iнпернет-конференцii, Полтава : Полтавський унiверситет економiки i торгiвлi, 2018, с. 360 - 363.
257 Доклад 2018 Няма Пашова, С., Радев, Р., Димитров, Г. Влияние на ядивните покрития върху качеството и промените при съхранение на храни : [Диск]. Качеството - за по-добър живот 2017 : Качеството преобразява! = Quality Transforms! : XXVIII Национална научно-практическа конференция, 7-8 ноември 2017 г. , София : Авангард Прима, 2018, с. 326 - 333.
258 Доклад 2018 други индексирани издания Petrova, M., Zlateva, D. Spirulina Algae as a Source of Phytonutrients for Food Enrichment. Церевитиновские чтения – 2018, Материалы V Международной конференции, 23 марта 2018 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018, 50 - 52.
259 Статия 2018 други индексирани издания Живкова, В., Златева, Д. Възможности за оползотворяване на странични животински продукти. Известия. Списание на Икономически университет – Варна, Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 1, 40 - 57.
260 Доклад 2018 други индексирани издания Стойкова, Т. Роля на стоковедната наука за подготовката на кадри в областта на защитата на потребителите. Качество на стоките и защита на потребителите: Сборник доклади от кръгла маса с международно участие, Варна: Наука и икономика, 2018, с. 20 - 29.