Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Стокознание"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Учебник 2019 Няма Пашова, С., Атанасова, П. Стокознание : [Електронен учебник за студентите от ИУ - Варна] . Варна : Знание и бизнес http://eknigibg.net/index.php?route=product/product&path=25_30&product_id=89, 2019, 174 с. ISBN 978-619-210-039-1.
2 Доклад 2019 други индексирани издания Stoyanova, A. Risk Management for Food Safety, Consumer Health Security. Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations : LIMEN 2018 : 4th International Scientific-business Conference, December 13, 2018 (4; 2018; Beograd) : Conference Proceeding, Belgrade : Association of Economists a. Manager of the Balkans, 2019, 603 - 611.
3 Доклад 2018 други индексирани издания Stoykova, T. Quality of Commodity Science Expertise and Preparation of Specialists-experts in Bulgaria. Актуальнi проблеми теорii i практики експертизи товарiв : Матерiали V мiжнародноi науково-практичноi iнпернет-конференцii, Полтава : Полтавський унiверситет економiки i торгiвлi, 2018, с. 360 - 363.
4 Доклад 2018 Няма Пашова, С., Радев, Р., Димитров, Г. Влияние на ядивните покрития върху качеството и промените при съхранение на храни : [Диск]. Качеството - за по-добър живот 2017 : Качеството преобразява! = Quality Transforms! : XXVIII Национална научно-практическа конференция, 7-8 ноември 2017 г. , София : Авангард Прима, 2018, с. 326 - 333.
5 Доклад 2018 други индексирани издания Petrova, M., Zlateva, D. Spirulina Algae as a Source of Phytonutrients for Food Enrichment. Церевитиновские чтения – 2018, Материалы V Международной конференции, 23 марта 2018 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018, 50 - 52.
6 Статия 2018 други индексирани издания Живкова, В., Златева, Д. Възможности за оползотворяване на странични животински продукти. Известия. Списание на Икономически университет – Варна, Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 1, 40 - 57.
7 Доклад 2018 други индексирани издания Стойкова, Т. Роля на стоковедната наука за подготовката на кадри в областта на защитата на потребителите. Качество на стоките и защита на потребителите: Сборник доклади от кръгла маса с международно участие, Варна: Наука и икономика, 2018, с. 20 - 29.
8 Доклад 2018 други индексирани издания Платов, Ю., Платова, Р., Рассулов, В., Стойкова, Т. Классификация фарфора по виду материала на основе спектров люминесценции. Качество на стоките и защита на потребителите : Сборник доклади от кръгла маса с международно участие, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 109 - 119.
9 Доклад 2018 други индексирани издания Stoykova, T. Actuality and Perspectives of the Development of the Commodity Science in the Modern Market. Церевитиновские чтения – 2018 : Материалы V Международной конференции, 23 марта 2018 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018, с. 172 - 174.
10 Монография 2018 други индексирани издания Галучи, Т., Димитрова, В., Маринов, С., Василева, Б., Пашова, С., Паламарова, П., Иванов, Й. Иновативни модели за кръгова икономика. Варна: Наука и икономика, 2018, 240 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 53).
11 Доклад 2018 други индексирани издания Живкова, В., Василев, Ю., Пашова, С. Протекторни свойства на слънцезащитни продукти. Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посветена на 70 години от създаването на катедра Стокознание и специалност Стокознание, Варна, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 261 - 274.
12 Доклад 2018 други индексирани издания Живкова, В. Биометанизация на плодови и зеленчукови отпадъци. Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посветена на 70 години от създаването на катедра Стокознание и специалност Стокознание, Варна, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 291 - 299.
13 Доклад 2018 други индексирани издания Радев, Р., Живкова, В. Безопасност на мононатриевия глутамат. Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посветена на 70 години от създаването на катедра Стокознание и специалност Стокознание, Варна, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 236 - 244.
14 Доклад 2018 други индексирани издания Живкова, В., Пашова, С. Перспективи за приложение на биоразградими материали. Стоковедната наука – традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност „Стокознание”, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика , 2018, 275 - 290.
15 Статия 2018 Scopus или Web of Science Stefanova, M., Zlateva, D. Quality Control of Biscuit Products by Applying Methods of Sensory Analysis - DSKAS and CATA. Current Nutrition & Food Science , Battle Ground, Washington, USA : Bentham Science Publ. , 14, 2018, 5, 391 - 399.
16 Доклад 2018 други индексирани издания Златева, Д., Стефанова, Д. Изследване съдържанието на желязо в безглутенови брашна. Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от XIII научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра и специалност Стокознание, 18 - 19.10.2018 г, Варна : Наука и икономика, 2018, 124 - 130.
17 Учебник 2018 Няма Златева, Д. Стокознание на храните от животински произход : [Учебник за студентите от ИУ - Варна]. Варна : Наука и икономика, 2018, 382 с.
18 Статия 2018 Scopus или Web of Science Pashova, S., Radev, R., Dimitrov, G., Ivanov, Y. Edible Coatings in Food Industry related to Circular Economy. Quality Access to Success , Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 19, 2018, 166, October, 111 - 117.
19 Доклад 2018 други индексирани издания Пашова, С. Професор Цани Калянджиев - основател на научното Стокознание в България. Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посв. на 70 г. от създаването на кат. Стокознание, Варна, 18 - 19 окт. 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 11 - 21.
20 Доклад 2018 други индексирани издания Pashova, S. Professor Tsani Kalyandzhiev - Founder of Scintific Commodity Science in Bulgaria. Commodity Science - Traditions and Actuality: Devoted to the 70th Anniversary of Commodity Science Degree Course and Department, Varna: Science and Economics, 2018, 22-33.