Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Стокознание"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
121 Статия 2002 Няма Дончев, Х., Пашова, С. Девета национална научна конференция по Стокознание с международно участие Актуални проблеми на стоковедната наука и практика. Известия на ИУ – Варна, Варна: Университетско издателство, Икономически университет-Варна, 2002, 4, 118-121.
122 Статия 2002 други индексирани издания Пашова, С., Дончев, Х. Изследване кутикулата на сливови плодове. JOURNAL of Mountain Agriculture on the Balkans, Trojan: Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 5, 2002, 2, 191-201.
123 Статия 1998 Няма Дончев, Х., Пашова, С. Осма национална научна конференция по стокознание с международно участие на тема Качество на стоките. Известия на ИУ – Варна, Варна: Университетско издателство, Икономически университет-Варна, 1998, 3, 104-108.
124 Статия 2017 други индексирани издания Стефанова, М., Zlateva, D., Stoyanova, A. Impact of the Technological Process Management and Control on the Achievement of Sustainable Quality of Biscuits. Agriculture & Food, Journal of International Scientific Publications, Sofia: Science Events Ltd, 5, 2017, 281 - 293.
125 Статия 2013 Няма Живкова, В. Водораслите – перспективен източник на природни оцветители. Ново знание, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, година II, 2013, бр. 1, 146-151.
126 Статия 2011 Няма Zhivkova, V. Biofuels – perspectives and challenges. Forum Ware International, Excellence in Business, Commodity Science and Tourism, Bucharest Academy of Economic Studies, Faculty of Commerce – 60 years of existence, Special issue 1, 2011, 250-254.
127 Статия 2010 Няма Pashova, S., Zhivkova, V. Edible films and coatings used for prolonging the term of storage of foods. Forum Ware International (online journal), Issue 1, 2010, 23-31.
128 Статия 2010 Няма Живкова, В. Изследване на свойствата, методите за третиране, транспортиране и депониране на опасни отпадъци. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Факултет по Природни науки, Том XX В3, 2010, 143-163.
129 Статия 2011 Няма Живкова, В. Неорганични компоненти в слънцепротекторите. Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 1.2, 2011, 76-78.
130 Статия 2011 Няма Живкова, В. Органични компоненти в слънцепротекторите: УВА-абсорбенти. Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 1.2, 2011, 79-81.
131 Статия 2011 Няма Живкова, В. Органични компоненти в слънцепротекторите: УВБ-абсорбенти. Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 1.2, 2011, 82-84.
132 Статия 2017 други индексирани издания Радев, Р. Влияние на полизахаридни покрития върху качеството и промените при съхранение на пресни плодове и зеленчуци. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 61, 2017, 3, 248 - 266.
133 Статия 2017 други индексирани издания Zlateva, D., Stefanova, D., Ninova-Nicolova, N. Study on the Development of Lactic Acid Bacteria in Bread Dough Enriched with Zinc and Selenium. Journal of Food Science and Engineering, David Publishing Company, 7, 2017, 10, 497 - 504.
134 Статия 2017 други индексирани издания Живкова, В. Възможности за оползотворяване на отпадъци от плодове и зеленчуци. Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 139 - 143.
135 Статия 2017 други индексирани издания Живкова, В. Използване на отпадъци от плодове и зеленчуци като източник за получаване на биометан. Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 144 - 147.
136 Статия 2017 други индексирани издания Zlateva, D., Stefanova, D. A Study on the Effect of Mineral Substances and Lactic Acid Starter Cultures on the Properties of Bread of Wheat Flour Type 500 . Scientific Works of University of Food Technologies = Научни трудове на Университет по хранителни технологии - Пловдив, LXIV (64), 2017, 1, 61 - 68.
137 Статия 2017 други индексирани издания Стойкова, Т. Роля на стандартизацията за развитие на икономиката и защита на интересите на потребителите. Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2, 2017, 130 - 138.
138 Статия 2017 други индексирани издания Pashova, S. Electronization of Bulgarian Customs Administration. Customs Scientific Journal CUSTOMS, Dnipro, Ukraine : Uniiversity of Customs and Finance, 7, 2017, 1, p. 34 - 49.
139 Статия 2018 други индексирани издания Живкова, В., Златева, Д. Възможности за оползотворяване на странични животински продукти. Известия. Списание на Икономически университет – Варна, Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 1, 40 - 57.
140 Статия 2017 други индексирани издания Radev, R., Dimitrov, G. Water Vapor Permeability of Edible Films with Different Composition. Scientific Works of University of Food Technologies - Plovdiv = Научни трудове на Университет по хранителни технологии - Пловдив. Proceedings of the 64rd Scientific Conference with International Participation : Food Science, Engienering and Technology - 2017, Plovdiv : UFT Academic Publishing House, 64, 2017, 1, 96 – 102.