Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Стокознание"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Статия 2011 други индексирани издания Zlateva, D. Determination of nitrite content of meat products offered on the Bulgarian market = Определяне на съдържанието на нитрити в колбасни изделия, предлагани на българския пазар. // Forum ware international, 2011, № 2, p. 25 - 34
2 Статия 2012 други индексирани издания Радев, Р. Изследване на българското кисело мляко. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2012, № 1, с. 146 - 157.
3 Статия 2013 други индексирани издания Пашова, С. Изменение съдържанието на екстрактивни липидни вещества в кутикулата на сливови плодове при хладилно съхранение. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans , 8, 2005, № 1, p. 70 - 82.
4 Статия 2013 други индексирани издания Пашова, С., Радев, Р. Качество и безопасност на някои зеленчуци. Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, 60, 2013, № 1, с. 643 - 649.
5 Статия 2014 други индексирани издания Маринова, В., Стойкова, Т. Основни фактори, определящи качеството на продуктите от рециклирани хартиени материали. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 4, с. 5 - 15.
6 Доклад 2015 други индексирани издания Стойкова, Т., Стефанова, М. Осигуряване на безопасността на бисквитени изделия чрез прилагане на метода FMEA за анализ на риска. // Инвестиции в бъдещето : Десета науч.-прил. конф. с междунар. участие, Варна = Investments in the Future : Proc. : Tenth Intern. Sci. Conf., Varna / Org. Com. Dimitar Rusev et al. - Varna : VSTU, 2015, с. 32 - 36.
7 Доклад 2016 други индексирани издания Stoykova, T. Commodity Science in Bulgaria - Development and Topicality. Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, 12th - 16th Sept. 2016, Varna : Publ. House Science and Economics, University of Economics - Varna, Bulgaria, 2016, p. 64-69.
8 Доклад 2016 други индексирани издания Stefanova, M., Zlateva, D., Stoykova, T. Impact of Quality Management Systems on the Minimum Durability of Biscuit Products. Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, 12th - 16th Sept. 2016, Varna : Publ. House Science and Economics, University of Economics - Varna, Bulgaria, 2016, p. 477-483.
9 Доклад 2016 други индексирани издания Zlateva, D. Enhancing the Nutritional Value of Bread Through Fortification with Zinc and Selenium. Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, 12th - 16th Sept. 2016, Varna : Publ. House Science and Economics, University of Economics - Varna, Bulgaria, 2016, p. 553-559.
10 Статия 2014 други индексирани издания Стефанова, Д., Златева, Д., Стефанова, Д. Изследване на влиянието на закваска от мезофилни млечнокисели бактерии върху свойствата на тестени полуфабрикати от пшенично брашно тип 500. Научни трудове на УХТ - Пловдив, Университетско издателство УХТ - Пловдив, LXI , 2014, част I, 9 - 13.
11 Статия 2014 други индексирани издания Златева, Д., Тодорова, М. Изследване за фалшификация на пчелен мед, предлаган в търговската мрежа. Научни трудове на УХТ - Пловдив, Университетско издателство УХТ - Пловдив, LXI, 2014, част I, 349 - 354.
12 Статия 2015 други индексирани издания Стефанова, Д., Златева, Д., Илиев, А. Изследване съдържанието на цинк и селен в безглутенови брашна. Научни трудове на УХТ - Пловдив, Университетско издателство УХТ - Пловдив, LXII, 2015, 53 - 58.
13 Статия 2015 други индексирани издания Пашова, С., Златева, Д. Изследване съдържанието на сорбинова киселина в топени сирена, предлагани в търговската мрежа. Научни трудове на УХТ - Пловдив, Университетско издателство УХТ - Пловдив, LXII, 2015, 352 - 355.
14 Статия 2017 други индексирани издания Stefanova, M., Zlateva, D., Stoyanova, A. Impact of the Integrated Management Systems on the Achievement of Stable Quality and Safety of Biscuit Products. Journal of Food Science and Engineering, David Publishing Company, 7, 2017, 4, 173 - 185.
15 Статия 2016 други индексирани издания Stefanova, D., Zlateva, D., Chochkov, R. Shelf life of zinc- and selenium-enriched wheat bread. Scientific Works of University of Food Technologies, UFT Academic Publishing House, Plovdiv, LXIII, 2016, 1, 71 - 75.
16 Статия 2016 други индексирани издания Stoykova, T. Problems and Opportunities for Safety and Quality of Goods. Commodities and Markets, Київський національний торговельно-економічний університет, 22, 2016, 2, 39-44.
17 Статия 2015 други индексирани издания Стойкова, Т., Стефанова, М. Паралелно прилагане на методите FMEA и HACCP за анализ на риска при производство на бисквитени изделия. Научни трудове на Университет по хранителни технологии — Пловдив, УХТ Пловдив, LXII, 2015, 85-90.
18 Доклад 2016 други индексирани издания Marinova, V., Stoykova, T. Normative Requirements for Packages from Recycled Fiber Materials. Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, 12th - 16th Sept. 2016, Varna : Publ. House Science and Economics, Varna: Publishing house Science and Economy, 2016, p. 521 - 526.
19 Доклад 2017 други индексирани издания Пашова, С., Радев, Р., Димитров, Г., Иванов, Й. Проучване на нагласите на потребителите относно използването на ядивни покрития в хранителните технологии. Сборник с доклади от VIII международна научна конференция Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), 12 май 2017 г., Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 255-263.
20 Статия 2017 други индексирани издания Pashova, S. Special issue of the Izvestiya Journal of the University of Economics - Varna of Commodity Science research "Commodity Science in a Changing World". Izvestiya Journal of Varna University of Economics , Varna: Publishing house Science and Economy, 2017, 1, 5-11.