Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Стокознание"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Доклад 1990 Няма Златева, Д. Технологични свойства на тестото и качество на пшеничния хляб, приготвен с добавка на млечнокисела стрептококова закваска.. В: Сб. Научният продукт – проблеми и перспективи, Съюз на учените в България – клон Варна, 1990, 172 - 176.
2 Доклад 1990 Няма Златева, Д., Братованова, П. Приложение на закваски от млечнокисели стрептококи при приготвяне на хляб от пшенично брашно тип 700. . В: Сб. “Проблеми на управлението на асортимента и качеството на стоките”, Варна,, 1990, 136 - 144.
3 Доклад 1990 Няма Златева, Д. Влияние на закваски от млечнокисели стрептококи върху количеството на млечната киселина в тестените полуфабрикати. . В: Сб. “Научният продукт - проблеми и перспективи», Варна, , 1990, 168 - 171.
4 Статия 1992 Няма Братованова, П., Златева, Д. Въздействие на реологичните свойства на тестото върху качеството на пшеничния хляб, приготвен с добавка на млечнокисели закваски. Известия на Икономически университет – Варна, 1992, № 3 - 4, 63 - 74.
5 Статия 1992 Няма Станев, В., Василева, Б., Златева, Д. Нормиране на киселинност в лютеница.. Известия на ИУ - Варна, , 1992, № 2, 23 - 35.
6 Учебник 1992 Няма Радев, Р., Милев, С., Георгиев, В. Курс по счетоводство . Варна: Унив. изд. ИУ - Варна, 1992, 178 с.
7 Доклад 1993 Няма Georgieva, N., Atanasova, T. Induction Method Application in The Field of Product Innvation. Environmentally Sound Products with Clean Technlogies: 9th IGWT Symposyum, Budapest: University of Economic Sciences, 1993, 415 - 421.
8 Статия 1994 Няма Златева, Д., Братованова, П. Приложение на лиофилизирани закваски от млечнокисели стрептококи при производството на пшеничен хляб. . Хранителна промишленост,, 1994, № 3, 20 - 24.
9 Доклад 1994 Няма Златева, Д., Минчев, С. Определяне количеството на меланоидините в хлебната кора. . В: Сб. “Стоки - качество - проблеми”, Варна, , 1994, 135 - 138.
10 Доклад 1995 Няма Минчев, С., Станев, В., Златева, Д. Масло от какаови люспи. . В: Сб. “Икономически проблеми на прехода към пазарно стопанство”, Варна, , 1995, 9 - 13.
11 Учебник 1996 Няма Радев, Р., Георгиев, В. Курс по счетоводство на предприятието. 2. прераб. изд., Варна : ИУ – Варна, 1996, 232.
12 Статия 1997 Няма Братованова, П., Златева, Д. Нови закваски от лактококи в комбинация с лактобацили за хлебопроизводството. . Известия на ИУ – Варна, , 1997, № 3, 27 - 37.
13 Статия 1997 Няма Златева, Д., Атанасова, Д. Изследване качеството на макаронени изделия. . Известия на ИУ - Варна, , 1997, № 3, 66 - 73.
14 Други 1997 Няма Георгиева, Н., Златева, Д. Наръчник на търговския работник за хранителни и промишлени стоки, . ИПБ “Колор Принт”, Варна, , 1997, 160.
15 Статия 1998 Няма Братованова, П., Златева, Д. Влияние на аминокиселината треонин за образуване на ароматични вещества - карбонилни съединения от Lactobacillus Delbruckii Ssp. Bulgaricus в тестените полуфабрикати. . Научни трудове на ВИХВП - Пловдив, , XLIII, 1998, 2, 287 - 292.
16 Статия 1998 Няма Дончев, Х., Пашова, С. Осма национална научна конференция по стокознание с международно участие на тема Качество на стоките. Известия на ИУ – Варна, Варна: Университетско издателство, Икономически университет-Варна, 1998, 3, 104-108.
17 Доклад 1999 Няма Дончев, Х., Златева, Д. Проблеми на експертизите на хранително-вкусовите стоки,. В: Сб. “Качество на стоките”, Варна, , 1999, 21 - 26.
18 Доклад 1999 Няма Дончев, Х., Пашова, С. Изследване кутикулата на краставиците. Сборник доклади от VІІІ научна конференция Качество на стоките , Варна: Университетско издателство, Икономически университет-Варна, 1999, 117-121.
19 Статия 1999 други индексирани издания Георгиева, Н., Атанасова, Т. Класификационна система за структуриране на промишлните стоки. Известия. Списание на ИУ - Варна, 1999, 2, 32 - 44.
20 Доклад 1999 Няма Georgieva, N., Atanasova, T. Quality of goods in protection of consumer interests. 12th IGWT Symposium Quality for the XXIst centuty, The international society of commodity science and technology, 1999, 137 - 143.