Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Стокознание"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Доклад 1990 Няма Златева, Д. Технологични свойства на тестото и качество на пшеничния хляб, приготвен с добавка на млечнокисела стрептококова закваска.. В: Сб. Научният продукт – проблеми и перспективи, Съюз на учените в България – клон Варна, 1990, 172 - 176.
2 Доклад 1990 Няма Златева, Д., Братованова, П. Приложение на закваски от млечнокисели стрептококи при приготвяне на хляб от пшенично брашно тип 700. . В: Сб. “Проблеми на управлението на асортимента и качеството на стоките”, Варна,, 1990, 136 - 144.
3 Доклад 1990 Няма Златева, Д. Влияние на закваски от млечнокисели стрептококи върху количеството на млечната киселина в тестените полуфабрикати. . В: Сб. “Научният продукт - проблеми и перспективи», Варна, , 1990, 168 - 171.
4 Статия 1992 Няма Братованова, П., Златева, Д. Въздействие на реологичните свойства на тестото върху качеството на пшеничния хляб, приготвен с добавка на млечнокисели закваски. Известия на Икономически университет – Варна, 1992, № 3 - 4, 63 - 74.
5 Статия 1992 Няма Станев, В., Василева, Б., Златева, Д. Нормиране на киселинност в лютеница.. Известия на ИУ - Варна, , 1992, № 2, 23 - 35.
6 Учебник 1992 Няма Радев, Р., Милев, С., Георгиев, В. Курс по счетоводство . Варна: Унив. изд. ИУ - Варна, 1992, 178 с.
7 Статия 1994 Няма Златева, Д., Братованова, П. Приложение на лиофилизирани закваски от млечнокисели стрептококи при производството на пшеничен хляб. . Хранителна промишленост,, 1994, № 3, 20 - 24.
8 Доклад 1994 Няма Златева, Д., Минчев, С. Определяне количеството на меланоидините в хлебната кора. . В: Сб. “Стоки - качество - проблеми”, Варна, , 1994, 135 - 138.
9 Доклад 1995 Няма Минчев, С., Станев, В., Златева, Д. Масло от какаови люспи. . В: Сб. “Икономически проблеми на прехода към пазарно стопанство”, Варна, , 1995, 9 - 13.
10 Учебник 1996 Няма Радев, Р., Георгиев, В. Курс по счетоводство на предприятието. 2. прераб. изд., Варна : ИУ – Варна, 1996, 232.
11 Статия 1997 Няма Братованова, П., Златева, Д. Нови закваски от лактококи в комбинация с лактобацили за хлебопроизводството. . Известия на ИУ – Варна, , 1997, № 3, 27 - 37.
12 Статия 1997 Няма Златева, Д., Атанасова, Д. Изследване качеството на макаронени изделия. . Известия на ИУ - Варна, , 1997, № 3, 66 - 73.
13 Други 1997 Няма Георгиева, Н., Златева, Д. Наръчник на търговския работник за хранителни и промишлени стоки, . ИПБ “Колор Принт”, Варна, , 1997, 160.
14 Статия 1998 Няма Братованова, П., Златева, Д. Влияние на аминокиселината треонин за образуване на ароматични вещества - карбонилни съединения от Lactobacillus Delbruckii Ssp. Bulgaricus в тестените полуфабрикати. . Научни трудове на ВИХВП - Пловдив, , XLIII, 1998, 2, 287 - 292.
15 Статия 1998 Няма Дончев, Х., Пашова, С. Осма национална научна конференция по стокознание с международно участие на тема Качество на стоките. Известия на ИУ – Варна, Варна: Университетско издателство, Икономически университет-Варна, 1998, 3, 104-108.
16 Доклад 1999 Няма Дончев, Х., Златева, Д. Проблеми на експертизите на хранително-вкусовите стоки,. В: Сб. “Качество на стоките”, Варна, , 1999, 21 - 26.
17 Доклад 1999 Няма Дончев, Х., Пашова, С. Изследване кутикулата на краставиците. Сборник доклади от VІІІ научна конференция Качество на стоките , Варна: Университетско издателство, Икономически университет-Варна, 1999, 117-121.
18 Статия 2000 Няма Стефанов, Д., Златева, Д. Относно оценката на естетическите свойства на потребителската опаковка. . Известия на ИУ - Варна, , 2000, № 4, 33 - 40.
19 Доклад 2000 Няма Дончев, Х., Златева, Д. Проблеми на качеството на хранително-вкусовите стоки на българския пазар, . В: Сб. “Икономиката и развитието на обществото”, Варна, , 2000, 72 - 81.
20 Учебно помагало 2000 Няма Дончев, Х., Златева, Д., Пашова, С. Стокознание на хранително-вкусовите стоки - ръководство за лабораторни упражнения, част ІІ. Варна: Университетско издателство, Икономически университет-Варна, 2000, 257.