Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Финанси"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Доклад 1987 Няма Георгиев, Л. Възможности за ускоряване на иновационния процес чрез банковия кредит. В: Проблеми на взаимоотношенията на ССО с бюджета и банките, Варна: ВИНС “Д.Благоев” и НИИ по финанси при МФ, 1987, 350-354.
2 Доклад 1988 Няма Георгиев, Л. Реформата на кредитната система - проблеми и перспективи. В: Приносът на младите научни работници за научно-техническия и социалния прогрес, СНРБ - клон Варна, 1988, 22-23.
3 Доклад 1989 Няма Георгиев, Л. Пазарът на рисков капитал като фактор за стимулиране на иновациите. В: Пазарът в социалистическата икономика, София: Федерация на научно-техническите дружества, 1989.
4 Доклад 1992 Няма