Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Икономика и управление на търговията"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
141 Учебно помагало 2010 Няма Стоянов, М. Анализ на търговската дейност. Варна: Унив. изд. “Наука и икономика”, 2010, 171 с.
142 Доклад 2010 Няма Стоянов, М. Системи за охрана на стоки. Юбилейна международна научна конференция на тема “Световната криза и икономическото развитие”, Варна: Унив. изд. “Наука и икономика”, 2010, с. 661-672.
143 Доклад 2010 Няма Stojanov, M. Security of goods in retail. 6-th International Bata Conference for Ph.D. students and young researches - at the Faculty of management and economics at Tomas Bata University in Zlín, Faculty of management and economics at Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic, 2010, p. 1-11.
144 Студия 2010 Scopus или Web of Science Желязкова, Д. Състояние и тенденции в развитието на площите със стопанско предназначение в България. сп. Икономически изследвания, София: Институт за икономически изследвания на БАН, 2010, №4, с. 114 - 153.
145 Статия 2010 Няма Желязкова, Д. Предпоставки за утвърждаване позициите на гр. Варна като важен транспортен център на страната. сп. Вiсник соцiально-економiчних досльджень, Одеса: Одески държавен икономически университет – Украйна, 2010, №40, с. 252 - 258.
146 Статия 2010 други индексирани издания Желязкова, Д. Обслужването на клиентите в логистиката като конкурентно предимство. сп. “Известия” на Икономически университет – Варна, 2010, бр. 2, с. 100 – 110.
147 Статия 2010 Няма Желязкова, Д. Ролята на транспорта в логистиката. “Известия” на Съюза на учените – Варна, серия “Хуманитарни науки”, 2010, №1, с. 63 – 67.
148 Доклад 2010 Няма Желязкова, Д. Състояние и възможности за развитие пред „Български държавни железници” ЕАД в условията на криза. В сборник доклади на юбилейна международна научна конференция на тема „Световната криза и икономическото развитие”, Варна: Унив. изд. “Наука и икономика“, №3, 2010, с. 111 – 123.
149 Доклад 2010 Няма Zhelyazkova, D. The Low Cost Airline Carriers as an Alternative on the Bulgarian Transport Market for Passenger Transportation. 6th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic, 2010, p. 1-9.
150 Статия 2010 други индексирани издания Стоянов, М. Рыночное доминирование торговых сетей в Республике Болгарии. Вісник соціально-економічних досліджень, Одеський Державний Економічний Університет, України, 2010, № 40, с. 318-324.
151 Статия 2010 други индексирани издания Stojanov, M. Expansion of the discounter trade format. Journal Studia Commercialia Bratislavensia, University of Economics in Bratislava, Faculty of Commerce, Volume 3, 2010, № 10 (2/2010), p. 306-320.
152 Статия 2010 други индексирани издания Стоянов, М. Съвременното разбиране за потребителския избор като рационално поведение, стимулирано чрез търговски техники за увеличаване на продажбите. Икономическа мисъл, София: Икономически институт на БАН, 2010, 1, с. 101-116.
153 Статия 2010 Няма Стоянов, М. Пазарът на нови автомобили в Република България. Известия на Съюза на учените - Варна, Съюз на учените - Варна, 2010, № 1, с. 67-73.
154 Учебник 2010 Няма Благоев, Б., Шинева, Р., Димитрова, В., Стоянов, С., Данчев, Д., Турлакова, Т., Благоева, С., Минков, И., Иванов, Й., Данкова, П. Икономика на предприятието. Варна: Наука и икономика, 2010.
155 Доклад 2010 Няма Душкова, М. Влияние на кризата върху крайното потребление в България. Сборник доклади от научна конференция: Световната криза и икономическото развитие , Варна: Изд. на ИУ-Варна "Наука и икономика", 2010, с. 350-357.
156 Статия 2010 Няма Гроздева, Д. Изследване на българските потребители, купуващи книги на електронния пазар. // Известия на Съюза на учените – Варна, серия “Хуманитарни науки”, 2010, № 1, с. 74-78.
157 Учебник 2010 Няма Данчев, Д., Гроздева, Д. Въведение в търговския бизнес. В. Търново: Фабер, 2010, 590 с.
158 Доклад 2010 Няма Граматикова, Е. Устояване на икономическата криза чрез стратегия за развитие на собствената търговска марка. Световната криза и икономическото развитие: Сб. докл. от межд. науч. конф., Варна: Наука и икономика, 2, 2010, 617-623.
159 Монография 2010 Няма Узунова, Е., Данчев, Д., Василева, Б. Маркетингово лидерство, метрика, бенчпрактики. Варна : Наука и икономика, 2010, 249 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 16).
160 Студия 2010 Няма Данчев, Д. Концептуални аспекти на интеграцията между социалните мрежи и търговския бизнес. Годишник Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 82, 2010, 65 - 108.