Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Икономика и управление на търговията"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
121 Доклад 2009 Няма Zhelyazkova, D. Characteristics of the Contemporary Business Conditions in Bulgaria. The International Conference on Economics and Administration, University of Bucharest, Romania, 2009, pp. 226-234.
122 Доклад 2009 Няма Zhelyazkova, D., Stoyanov, M. The Contemporary Business Formats. Eurasia Business Economics Society, Kadir Has University, Istanbul, Turkey, 2009, pp. 1-20 .
123 Учебно помагало 2009 Няма Желязкова, Д. Транспортна логистика. Варна: Унив. изд. “Наука и икономика“, 2009, 126 с.
124 Учебник 2009 Няма Благоев, Б., Ангелов, Д., Атанасов, Б., Тонкова, Е., Благоева, С., Димитрова, В., Желязкова, Д., Василев, Ю. Стопанска логистика. Варна: Унив. изд. “Наука и икономика“, 2009, 430 с.
125 Доклад 2009 Няма Стоянов, М. Предизвикателството на мърчандайзинга. България в Европейския съюз: Младежка научна конференция 50 години общоикономически факултет, София: Стопанство, 2009, с. 108-111.
126 Доклад 2009 Няма Stojanov, M. Importance of customer relationship management for retail trade. “The International Conference on Administration and Business ICEA - FAA 2009”, The Faculty of Business and Administration, University of Bucharest, 2009, p. 778-784.
127 Доклад 2009 Няма Zhelyazkova, D., Stojanov, M. The contemporary business formats. “Eurasia business and economic society – EBES 2009”, Kadir Has Üniversity, Istanbul, 2009, p. 1-20.
128 Статия 2009 други индексирани издания Стоянов, М. Влияние на лизинга върху развитието на търговския бизнес в Република България за периода 2005-2009 г. Изв. на Съюза на учените - Варна, Съюз на учените - Варна, 2009, № 1, с. 35-37.
129 Доклад 2009 Няма Stojanov, M. Vending business as competitive alternative for resource allocation. Конкурентоспособность предприятий и регионов в глобальной экономике: част 2, ГрГУ им. Я. Купалы, Факультет экономики и управления, Гродно, Республика Белорус, 2009, с. 3-8.
130 Статия 2009 други индексирани издания Стоянов, М. Вендинг бизнесът в България – възможности и проблеми. Народностопански архив, Свищов: Издателство при СА “Д. А. Ценов, 2009, книга 2, с. 28-42.
131 Статия 2009 Няма Стоянов, М. POS системите в съвременния търговски бизнес. Икономически алтернативи, София: Унив. изд. УНСС, 2009, № 5, с. 39-50.
132 Статия 2009 други индексирани издания Dimitrova, V., Atanasova, T., Dimitrov, D. New Communication Technologies and Co-operation Between Producers and Consumers. Making a Difference: Putting Consumer Citizenship Network into Action: Proceedings of the Sixth International Conference of the Consumer Citizenship Network, Berlin, Germany 2009, Elverum, Norway: Hogskolen I Hedmark, 2009, 264-270.
133 Статия 2009 Няма Душкова, М. Изследване на продажбите на търговска верига "Пикадили" АД и търговска верига "Билла България" ЕООД. Сп. Известия, Варна: Изд. на ИУ-Варна "Наука и икономика", 2009, 3, с.109-121.
134 Доклад 2009 Няма Душкова, М. Проблеми и тенденции в развитието на туризма в България . Сборник доклади от научна конференция: 45 години колеж по Туризъм , Варна: Изд. на ИУ-Варна "Наука и икономика", 2009, с.98-103.
135 Статия 2009 Няма Гроздева, Д. Изследване предлагането на книги на електронния пазар в България. // Известия на Икономически университет-Варна, 2009, №3, с. 74-85.
136 Статия 2009 Няма Гроздева, Д. Основни промени в търговската дейност, настъпващи в условията на Интернет. // Известия на Съюза на учените – Варна, серия “Хуманитарни науки”, 2009, № 1, с. 46-48.
137 Статия 2009 други индексирани издания Граматикова, Е. Оперативни възможности за преодоляване на финансова криза в търговските фирми. Известия на Икономически университет – Варна, 2009, 2, 115-126.
138 Студия 2009 Няма Данчев, Д. Съвременни проблеми в развитието на търговията на дребно. Годишник Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 81, 2009, 148 - 197.
139 Доклад 2010 Няма Петева, В. Потребителско поведение и социален маркетинг : през призмата на поведенческия перспективен модел. Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф. : Т. 3. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2010, с. 256 - 263.
140 Доклад 2010 Няма Христова, Ю. Перспективи за развитие на конкурентоспособността на автомобилния сектор в България. Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса, Свищов: Унив.изд. Ценов, 2, 2010, 64-74.