Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Икономика и управление на търговията"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
101 Други 2007 Няма Граматикова, Е. Оптимизиране на стоковия портфейл на търговската фирма. Автореферат, Варна: Наука и икономика, 2007, 38 с.
102 Студия 2007 Няма Данчев, Д. Китайският подход към маркетинга на взаимоотношенията. Икономически изследвания, София : Институт за икономически изследвания при БАН, 16, 2007, 3, 65 - 93.
103 Доклад 2007 Няма Данчев, Д. Еволюцията на маркетинговите парадигми. Маркетингът през 21 век: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 2007, с. 253 - 268.
104 Доклад 2007 Няма Vassileva, B., Dimitrova, V. Joint European Master as a Tool for Interdisciplinary Teaching in Consumer Citizenship. Building Bridges : Proceedings of the Fourth International Conference of the Consumer Citizenship Network, Sofia, Bulgaria 2007, Evenstad, Norway : Hogskolen i Hedmark, 2007, 183 - 191.
105 Доклад 2008 Няма Желязкова, Д. Логистичният опит на „Булярд Корабостроителна Индустрия” ЕАД. Сборник доклади от седмата международна конференция “Логистиката в променящия се свят” (Теория, практика, обучение), София: ИБИС, 2008, с. 60 – 67.
106 Доклад 2008 Няма Желязкова, Д. Оценка за състоянието на логистичната инфраструктура в Р България. Сборник доклади от международна конференция “Търговията в модерното общество: теория и практика”, Варна: Унив. изд. “Наука и икономика“, 2008, с. 446 – 455.
107 Доклад 2008 Няма Желязкова, Д. Състояние и проблеми пред фирмената логистика след интеграцията на РБългария в Европейския съюз. Сборник доклади на научна-практическа конференция с международно участие на тема “Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаваща адаптация”, Варна: Унив. изд. “Наука и икономика“, №2, 2008, с. 177 – 183.
108 Доклад 2008 Няма Стоянов, М. Собствената търговска марка и нейните функции. Международна конференция “Търговията в съвременното общество: Теория и практика”, Варна: Наука и икономика, 2008, с. 344-351.
109 Доклад 2008 Няма Стоянов, М. Защита на потребителите: проблеми на рекламацията. Научно-практическа конференция “Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаваща адаптация”, Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2008, с. 413-420.
110 Статия 2008 други индексирани издания Zhelyazkova, D., Stojanov, M. Essence, place and meaning of logistic centers in contemporary economic map of the Republic of Bulgaria. Journals International Scientific Publications: Journal Economy and Business, Published by Info Invest, Vol. 2, 2008, Part 1, p. 1001-1022.
111 Статия 2008 други индексирани издания Стоянов, М. Търговско развлекателни центрове от типа “мол” като съвременен търговски формат. Известия на Икономически Университет – Варна, Варна: Наука и икономика, 2008, № 1, с. 63-73.
112 Доклад 2008 Няма Петева, В. Маркетингови модели на потребителското поведение. Търговията в съвременното общество: теория и практика, Университетско издателство "Наука и икономика“, Икономически Университет - Варна, 2008, 456-463.
113 Доклад 2008 Няма Димитрова, В. Еволюция в договорната сила на търговците при реализацията на потребителски стоки. Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция „Търговията в съвременното общество: теория и практика”, „Наука и икономика”, Икономически университет-Варна, 2008, 299-307.
114 Доклад 2008 Няма Душкова, М. Съвременни форми на организация в търговската мрежа на дребно в България. Сборник доклади от научна конференция: Търговията в съвременното общество: теория и практика, Варна: Изд. на ИУ-Варна "Наука и икономика", 2008, с. 237-244.
115 Доклад 2008 Няма Гроздева, Д. Характерни особености на потребителите и тяхното поведение в българското Интернет пространство. // Търговията в съвременното общество: теория и практика: Сборник доклади от международна конференция, Варна: Унив. изд. “Наука и икономика”, 2008, с. 221-228.
116 Статия 2008 други индексирани издания Grozdeva, D. Development of e-commerce in Bulgaria – present state and problems. Journals International Scientific Publications: Journal Economy and Business, Published by Info Invest, Vol.2, Part1, 2008, p. 988-1000.
117 Доклад 2008 Няма Граматикова, Е. Аспекти в развитието на съвременната търговия. Търговията в съвременното общество: Теория и практика: Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф, Варна: Наука и икономика, 2008, 164-169.
118 Статия 2008 Няма Данчев, Д. (Р)Еволюцията на маркетинговите парадигми. Известия. Списание на ИУ - Варна, 2008, 1, с. 3 - 10.
119 Доклад 2008 Няма Данчев, Д. Глобални и локални измерения на търговията на дребно. Търговията в съвременното общество: Теория и практика: Сб. доклади, Варна: Наука и икономика, 2008, с. 52 - 78.
120 Статия 2009 Няма Желязкова, Д. Състоянието и актуални тенденции на развитие на търговията в България. “Известия” на Съюза на учените - Варна, серия “Хуманитарни науки”, 2009, с. 15 - 17.