Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Икономика и управление на търговията"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
81 Доклад 2006 Няма Dimitrova, V., Atanasova, T. Stimulating Consumer Trust: Based on E-retailing. Catalyzing Change: Proceedings of the Third International Conference of the Consumer Citezenship Network , Hogskolen i Hedmark, 2006, 93-101.
82 Статия 2006 други индексирани издания Димитрова, В. Динамика в конкурентните предимства на търговията с потребителски стоки. сп. Диалог, СА "Д. А. Ценов" - Свищов , 2006, 4.
83 Статия 2006 Няма Душкова, М. Изследване удовлетвореността на клиентите на търговска верига "Пикадили" ЕАД, гр. Варна във връзка с конкурентните й предимства. Сп. Известия, Варна: Изд. на ИУ-Варна "Наука и икономика", 2006, 2, с. 60-71.
84 Студия 2006 Scopus или Web of Science Душкова, М. Проблеми на пазарното присъствие на търговската фирма. Сп. Икономически изследвания, година XV, София: Икономически институт на БАН, книга 3, 2006, с. 138-166.
85 Доклад 2006 Няма Гроздева, Д. Използване на Интернет в бизнеса на малките и средни предприятия. // Икономика Инвестиции Европейски съюз: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, Варна: Унив. изд. “Наука и икономика”, 2006, с. 136-143.
86 Статия 2006 други индексирани издания Граматикова, Е. Ефективност на пазара на потребителски стоки в България за периода 1998 – 2004 г . Бизнес посоки, Бургас: БСУ, 2006, 3, 19-24.
87 Статия 2006 други индексирани издания Граматикова, Е. Възможност за приложение на портфейлна теория при изследване състоянието на пазара на потребителски стоки в България. Известия на Икономически университет – Варна, 2006, 2, 70-78.
88 Доклад 2006 Няма Граматикова, Е. Състояние на пазара на потребителски стоки в България в етапа на присъединяване към Европейския съюз. Икономика, инвестиции, Европейски съюз: Сб. докл. от науч. конф. с междунар. участие, Варна: Наука и икономика, 2006, 268-273.
89 Учебник 2007 Няма Турлакова, Т., Стоянов, М. Аграрни пазари, маркетинг и цени. Варна: ИК “ГЕЯ-Принт”, 2007, Първо издание.
90 Статия 2007 Няма Желязкова, Д. Развитието на транспорта на Република България в условията на евроинтеграция. “Известия” на Съюза на учените - Варна, серия “Хуманитарни науки”, №1, 2007, с. 73 - 75.
91 Доклад 2007 Няма Zhelyazkova, D. State and Problems of the Transport Infrastructure of Republic of Bulgaria in the Conditions of Euro-Integration. Challenges Of Economic Science And Practice In The Eu Integration Process, University of Nis, Serbia, 2007, pp. 119 - 127.
92 Учебно помагало 2007 Няма Ангелов, Д., Желязкова, Д. Стопанска логистика. Варна: Унив. изд. “Наука и икономика“, 2007, 117 с.
93 Доклад 2007 Няма Стоянов, М. Оценка на възможности за развитието на търговския цикъл чрез експанзия на лизинга в България. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 46, 2007, серия 4 (Икономика и мениджмънт), с. 79-83.
94 Статия 2007 Няма Стоянов, М. Пазарът на недвижима собственост: Факторни влияния. Известия на Съюза на учените – Варна, Съюз на учените - Варна, 2007, № 1, с. 45-47.
95 Доклад 2007 Няма Петева, В. Еволюция на маркетинговата теория за потребителското поведение. Предизвикателства пред търговията в условията на присъединяване към ЕС, Университетско издателство "Стопанство", УНСС, София, 2007, 117-124.
96 Доклад 2007 Няма Гроздева, Д. Интернет рекламата като елемент от комуникационната политика на фирмата. // Предизвикателства пред търговията в условията на присъединяване към Европейския съюз: Сборник доклади от международна научна конференция, София: Унив. изд. “Стопанство”, 2007, с. 138-145.
97 Статия 2007 Няма Гроздева, Д. Основни предимства за предприятието от изградените външни мрежи в Интернет среда. // Известия на Съюза на учените – Варна, серия “Хуманитарни науки”, 2007, 1, с. 76-79.
98 Доклад 2007 Няма Grozdeva, D. Preconditions for Development of E-Commerce in Bulgaria in the Process of Euro-Integration. Izazovi ekonomske nauke i prakse u procesu pridruzivanja Evropskoj Uniji, Nis, Serbia, 2007, p. 359-366.
99 Доклад 2007 Няма Граматикова, Е. Информационният проблем и влиянието му върху критерия за оптималност на стоковия портфейл. Шкорпиловци'2006: Сб. докл. от науч. конф. на младите науч. работници, Варна: Наука и икономика, 2007, 61-68.
100 Статия 2007 Няма Граматикова, Е., Давидов, В. Състояние и проблеми при управление и стопанисване на малките семейни хотели в гр.Варна. Фирмено управление. Фирмена конкурентоспособност. Управление и контрол на качеството в туризма., Варна: ВАРХ, 2007, 1, 31-41.