Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Икономика и управление на търговията"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
61 Студия 2003 Няма Димитрова, В. Изследване силата на позицията в каналите за реализация на потребителски стоки. Годишник на ИУ - Варна, 75, 2003, с. 152 - 198.
62 Други 2003 Няма Сълова, Н., Димитрова, В., Петева, В., Гроздева, Д. [Петдесет] 50 години катедра Икономика и управление на търговията при Икономически университет - Варна : 1953 - 2003 : Кратка историческа справка . Унив. изд. ИУ - Варна, 2003, 42 с.
63 Други 2004 Няма Стоянов, М. Изследване на риска на пазара на потребителски стоки в Република България. Автореферат, Варна: Унив. изд. при Икономически Университет – Варна, 2004, 36 с.
64 Доклад 2004 Няма Vassileva, B., Georgieva, N., Dimitrova, V., Peteva Laskova, V. Social awareness and Responsibility: an assessment and recommendations for teaching methodologies. CCN conference "Using, choosing or creating the future?", Paris, 2004.
65 Доклад 2004 Няма Димитрова, В. Сравнимостта на учебните планове със сродни чуждестранни висши училища - източник на конкурентно предимство. Повишаване конкурентоспособността на обучението в специалност "Икономика на търговията" в икономическите университети: кръгла маса, Университетско издателство "Стопанство", 2004, 40-43.
66 Доклад 2004 Няма Душкова, М. Конкурентни предимства на обслужването в търговска верига "Пикадили" ЕАД, гр. Варна. Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Изд. на ИУ-Варна "Наука и икономика", 2004, с. 72-83.
67 Доклад 2005 Няма Стоянов, М. Евроинтеграцията, като фактор на ресурсната алокация. Трета национална младежка научно-практическа сесия, София: Национален дом на науката и техниката към Федерация на научно-техническите съюзи в България, 2005, с. 132-137.
68 Монография 2005 Няма Сълова, Н., Трайков, Х., Стоянов, М. Рационалното поведение в границите на търговския цикъл. Библиотека “Проф. Цани Калянджиев”, Варна: Наука и икономика, 2005, Книга четвърта, 219 с.
69 Статия 2005 Няма Georgieva, N., Peteva Laskova, V. Consumer protection directions in the republic of Bulgaria. Taking Responsibility, The Consumer Citizenship Network, Bratislava, Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr.7, 2005, 136-140.
70 Доклад 2005 Няма Димитрова, В., Атанасова, Т. Приложение на невронните мрежи в конкурентното позициониране на националните вериги. Европейски перспективи на националното стопанство: Научна конференция с международно участие, "Наука и икономика", Икономически университет-Варна, 2005, 719-725.
71 Статия 2005 Няма Душкова, М. Разширяване пазарното присъствие на търговска верига "Пикадили" ЕАД, гр. Варна . Сп. Известия, Варна: Изд. на ИУ-Варна "Наука и икономика", 2005, 4, с. 100-112.
72 Доклад 2005 Няма Граматикова, Е. Оптимизиране поведението на търговската фирма в условията на конкурентно равновесие. Сб. докл. от Трета нац. младежка науч.-практ. сес., София: НТС, 2005, 114-119.
73 Доклад 2005 Няма Граматикова, Е. Критерии за оптимизиране стоковия портфейл на търговската фирма спрямо основните модел на портфейлната теория. Сб. докл. от Трета нац. младежка науч.-практ. сес., София: НТС, 2005, 109-114.
74 Доклад 2005 Няма Граматикова, Е. Инвестицията в стоки на търговските фирми - израз на рационалното им поведение. Investments in the future - 2005: Сб. докл. от V науч.-прил. конф. с межд.уч., Варна: Scientific and Technical Unions, 2005, 127-132.
75 Доклад 2005 Няма Граматикова, Е. Категорията стоков портфейл в новите пазарни условия. Шкорпиловци'2005: Сб. докл. от науч. конф. на младите науч. работници, Варна: Наука и икономика, 2005, 110-115.
76 Доклад 2005 Няма Dimitrova, V., Atanasova, T. One learning approach for stimulating social responsibility of business. Taking responsibility, Elverum,Norway: Høgskolen i Hedmark, 2005, 232 - 238.
77 Доклад 2006 Няма Желязкова, Д. Актуални проблеми пред търговията на България в контекста на нейната подготовка за присъединяване към Европейския съюз. Сборник доклади на научна конференция “Икономика, инвестиции, Европейски съюз”, Варна: Унив. изд. “Наука и икономика“, 2006, с. 100 – 106.
78 Доклад 2006 Няма Стоянов, М. Инструменти на търговската политика на ЕС. Международна конференция “Икономика, Инвестиции, Европейски Съюз”, Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2006, с. 212-216.
79 Статия 2006 Няма Стоянов, М. Аутсорсингът и трансферирането на риска в търговията. Известия на Икономически Университет – Варна, Варна: Унив. изд. при Икономически университет – Варна, 2006, № 4, с. 44-53.
80 Статия 2006 Няма Стоянов, М. Стимулирането на лоялността като средство за редуциране на риска на пазара на потребителски стоки. Известия на Икономически Университет – Варна, Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2006, № 3, с. 76-85.