Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Икономика и управление на търговията"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
41 Статия 2002 Няма Гроздева, Д. Показатели за оценка на състоянието и развитието на електронния канал за реализация. // Известия на Съюза на учените – Варна, серия “Хуманитарни науки”, бр. 2/2001 и 1/2002, 2002, с. 23-26.
42 Учебник 2002 Няма Сълова, Н., Димитрова, В. Организация и технология на търговията. Варна: Унив. изд. ИУ, 2002, 413 с.
43 Учебно помагало 2002 Няма Сълова, Н., Ангелов, Д., Цветков, Ц., Димитрова, В. Организация и технология на търговията : Уч. помагало [за студентите на ИУ - Варна] . Варна: Унив. изд. ИУ, 2002, 180 с.
44 Доклад 2002 Няма Димитрова, В. Динамика на конкурентната структура на търговията на дребно с хранителни стоки във Варненска област. Търговията на XXI век: Сборник доклади от юбилейна международна конференция , София: Унив. изд. Стопанство, 2002, с. 75 - 80.
45 Статия 2002 Няма Dimitrova, V. Privatization and Development of Competition in Retailing in Bulgaria. Economic Themes, University of Nis, Year XL, 2002, Vol. 1-2, 397-403.
46 Други 2003 Няма Желязкова, Д. Интегрирано управление на дистрибуционната дейност /На примера на Завода за калцинирана сода - Девня/. Автореферат, Варна: Унив. изд. при Икономически Университет – Варна, 2003, 31 с.
47 Статия 2003 Няма Желязкова, Д. Опитът на химическата и фармацефтична група “Солвей” при овладяване на качеството в полза на клиента. сп. “Известия” на Икономически университет – Варна, 2003, №3, с. 104 – 110.
48 Доклад 2003 Няма Желязкова, Д. Дефиниране мястото на “Солвей Соди” АД – гр. Девня в химическия сектор на Българската фондова борса. Сборник доклади на научна конференция “Съвременните предизвикателства пред търговията”, Варна: Унив. изд. при Икономически Университет – Варна, 2003, с. 118 – 124.
49 Доклад 2003 Няма Стоянов, М. Социално-икономически проблеми на домакинствата в България през периода 1990-2002 година. Научна конференция на младите научни работници Шкорпиловци 2003, Варна: Унив. изд. при Икономически университет – Варна, 2003, с. 87-96.
50 Статия 2003 Няма Стоянов, М. Сравнителен анализ на икономическото развитие на страните кандидатки за членство в ЕС. Известия на Съюза на учените – Варна, Съюз на учените - Варна, 2003, бр. 2, 2002 и бр. 1, 2003, с. 62-68.
51 Доклад 2003 Няма Стоянов, М. Изменение на покупателната способност на населението в България за периода 1989-2002 година. Международна конференция “Съвременни предизвикателства пред търговията” , Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2003, с. 125-132.
52 Доклад 2003 Няма Стоянов, М. Макроикономически параметри на средната и пределната склонност към потребление в България. Х юбилейна младежка научно-практическа сесия, София: Национален дом на науката и техниката към ФТНС в България, 2003, с. 83-91.
53 Статия 2003 Няма Стоянов, М. Еволюция на основните концепции за риска. Известия на Икономически Университет – Варна, Варна: Наука и икономика, 2003, № 2, с. 92-105.
54 Доклад 2003 Няма Петева, В. Социалната стратификация като фактор в маркетинга. Диалектика на основните концепции. Съвременни предизвикателства пред търговията, Университетско издателство, Икономически Университет - Варна, 2003, 351-356.
55 Доклад 2003 Няма Душкова, М. Клиентът като ново предизвикателство пред търговската фирма. Сборник доклади от научна конференция: Съвременни предизвикателства пред търговията, Варна: Изд. на ИУ-Варна "Наука и икономика", 2003, с. 140-148.
56 Доклад 2003 Няма Гроздева, Д. Концентрация и интеграция в търговията на дребно. // Десета научна конференция на младите научни работници, Шкорпиловци 2003: Сборник доклади, Варна: Унив. изд. ИУ-Варна, 2003, с. 58-63.
57 Статия 2003 Няма Гроздева, Д. Възможности за генериране на приходи в електронната търговия. // Известия на Съюза на учените – Варна, серия “Хуманитарни науки”, бр. 2/2002 и 1/2003, 2003, с. 69-72.
58 Доклад 2003 други индексирани издания Гроздева, Д. Електронните пазари – ново предизвикателство за фирмите. // Съвременни предизвикателства пред търговията: Сборник с от юбилейна международна научна конференция, Варна: Унив. изд. ИУ-Варна, 2003, с. 471-477.
59 Доклад 2003 други индексирани издания Димитрова, В. Връзките и взаимоотношенията с бизнеспартньорите – източник на конкурентни предимства. Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 год. кат. Икономика и управл. на търговията и 55 год. спец. Икономика на търговията, 13-14 ноем. 2003 г., Варна, Варна : Унив. изд. ИУ - Варна, 2003, 192 - 199 .
60 Монография 2003 Няма Димитрова, В. Изграждане и поддържане имиджа на търговския обект. Варна: Стено, 2003, 60.