Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Икономика и управление на търговията"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
21 Статия 2000 Няма Димитрова, В. Сила на позицията на участниците в каналите за реализация на потребителски стоки. Известия: Съюз на учените - Варна, , 2000, 2, 40 - 42.
22 Други 2000 Няма Димитрова, В. Маркетингови аспекти на конкурентното позициониране в търговията на дребно : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор. Варна : ИУ - Варна, 2000, 29 с.
23 Статия 2001 Няма Желязкова, Д., Гроздева, Д. Дистрибуционната политика като инструмент за реализиране на маркетинговата стратегия на фирма “Солвей Соди” АД – гр. Девня. “Известия” на Съюза на учените – Варна, серия “Хуманитарни науки”, 2001, бр. 2/2000 и 1/2001, с. 31 – 36.
24 Доклад 2001 Няма Желязкова, Д. Възможности за оптимизиране на снабдителната дейност на “Солвей Соди” АД – гр. Девня след приватизацията. Сборник доклади от научна конференция “Науката в помощ на бизнеса и обществото”, Варна: Унив. изд. при Икономически Университет – Варна, 2001, с. 172 – 179.
25 Статия 2001 други индексирани издания Желязкова, Д. Поглед над проблемите на българската икономика в преход. “Икономическа мисъл”, София: Икономически институт на БАН, 2001, №5, с. 63 - 65.
26 Доклад 2001 Няма Гроздева, Д. Електронната търговия като форма за развитие на бизнеса. // Науката в помощ на бизнеса и обществото: Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Унив. изд. ИУ-Варна, 2001, с. 153-157.
27 Доклад 2001 други индексирани издания Гроздева, Д. Интеграцията като възможност за повишаване конкурентоспособността на търговските фирми. // Инвестиции в бъдещето 2001: Сборник с доклади от трета научно-практическа конференция, Варна: Териториална организация на научно-техническите съюзи-Варна, 2001, с. 131-136.
28 Доклад 2001 Няма Димитрова, В. Стратегически маркетингови подходи за конкурентно позициониране в търговията на дребно. Икономиката и развитието на обществото: Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция: Т. 2, Варна: Унив. изд. ИУ, 2001, с.154 - 160.
29 Доклад 2001 Няма Димитрова, В. Подходи за координиране на взаимоотношенията в каналите за реализация. Инвестициите в бъдещето 2001: Сборник доклади на третата научно-практическа конференция, Варна: Териториална организация на НТС, 2001, с. 162 - 165.
30 Доклад 2002 Няма Желязкова, Д. Съвременните дистрибуционни решения на фирма “Солвей Соди” АД – гр. Девня. Сборник доклади на юбилейна международна научна конференция “Търговията на ХХI век”, София: Унив. изд. при УННС, 2002, с. 355 – 359.
31 Доклад 2002 Няма Желязкова, Д. Някои теоретико-методологични аспекти на логистиката. Сборник доклади на научна конференция “Евроинтеграция и развитие на българската икономика”, Варна: Унив. изд. при Икономически Университет – Варна, 2002, с. 193 – 199.
32 Доклад 2002 Няма Желязкова, Д. Дистрибуционните канали в условията на електронния пазар. Сборник доклади на научна конференция “Конкуренция и конкурентоспособност в условията на глобализация”, Варна: Унив. изд. при Икономически Университет – Варна, 2002, с. 71 – 80.
33 Доклад 2002 Няма Желязкова, Д. Опитът на “Солвей Соди” АД – гр. Девня при работа със софтуера SAP. Сборник доклади на научна конференция “Информационен мениджмънт на предприятието”, Варна: Унив. изд. при Икономически Университет – Варна, 2002, с. 99 – 105.
34 Доклад 2002 Няма Стоянов, М. Рискове за външната търговия на България в процеса на присъединяване към ЕС. Научна конференция на младите научни работници Шкорпиловци 2002, Варна: Наука и икономика, 2002, с. 60-66.
35 Доклад 2002 Няма Стоянов, М. Проблеми на електронната търговия в България. Научна конференция на младите научни работници Шкорпиловци 2001, Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2002, с. 67-70.
36 Доклад 2002 Няма Стоянов, М. Пазарните индекси като инструмент за изучаване на пазара на потребителски стоки. Международна конференция “Търговията на ХХІ век”, София: УНСС, 2002, с. 347-354.
37 Статия 2002 Няма Стоянов, М. Мониторинг на пазара на потребителски стоки в България. Известия на Съюза на учените – Варна, Съюз на учените - Варна, 2002, бр. 2, 2001 и бр. 1, 2002, с. 35-42.
38 Доклад 2002 Няма Гроздева, Д. Еволюция на продуктите в електронната търговия и нейната връзка с фирмената стратегия. // Информационен мениджмънт на предприятието: Сборник с доклади от симпозиум с международно участие, Варна: Унив. изд. ИУ-Варна, 2002, с. 33-38.
39 Доклад 2002 Няма Гроздева, Д. Електронната търговия в условията на глобализация на пазара. // Конкуренция и конкурентоспособност в условията на глобализация: Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници Шкорпиловци 2001, Варна: Унив. изд. ИУ-Варна, 2002, с. 61-66.
40 Доклад 2002 Няма Гроздева, Д. Бизнес средата на Европейския съюз като предпоставка за развитие на българските фирми. // Евроинтеграция и развитие на българската икономика: Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Унив. изд. ИУ-Варна, 2002, с. 20-25.