Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Икономика и управление на търговията"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Статия 2011 други индексирани издания Желязкова, Д. Предпоставки за прилагане на аутсорсинг в дистрибуцията. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 1, с. 108 - 123.
2 Статия 2011 други индексирани издания Стоянов, М. Възможности на електронната търговия в условията на икономическа криза. // Диалог, 2011, с. 32 - 45.
3 Статия 2012 други индексирани издания Стоянов, М. Структурни промени в потреблението на хранителни стоки на домакинствата в Република България. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2012, № 2, с. 86 - 98.
4 Статия 2012 други индексирани издания Стоянов, М. За неизчерпания потенциал на класическите рекламни средства = On the unexhausted potential of classical advertising media. Икономика 21
5 Статия 2012 други индексирани издания Сълова, Н. [Осемдесет и пет] 85 години "Годишник на Икономически университет - Варна". Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2012, № 3, с. 115 - 119.
6 Доклад 2012 други индексирани издания Гроздева, Д. Особености и проблеми на колективното пазаруване в българското Интернет пространство. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 273 - 279.
7 Студия 2012 други индексирани издания Стоянов, М. Съвременни проблеми на културата в търговията. Год. Икон. унив. - Варна , 84, 2012, с. 180 - 218.
8 Статия 2012 други индексирани издания Стоянов, М. Ваучерите за храна - възможност за търговията на дребно. Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2012, с. 18 - 27.
9 Статия 2012 други индексирани издания Гроздева, Д. Онлайн социалните мрежи и приложението им в търговския бизнес. Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2012, с. 27 - 32
10 Статия 2012 други индексирани издания Желязкова, Д. Баланс в транспортният сектор на България?. Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2012, с. 10 - 17.
11 Статия 2012 други индексирани издания Петева, В. Концептуални основи на теорията на потребителското поведение. Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2012, с. 44 - 48.
12 Студия 2013 други индексирани издания Желязкова, Д. Състояние и перспективи за развитие на концентрацията в логистичния сектор на България = State and prospects for development of logistics sector concentration in Bulgaria. Икономика 21, с. 73 - 101; 67 - 94
13 Статия 2013 други индексирани издания Димитрова, В. Обучението по търговия в Икономически университет - Варна - традиция и настояще. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 4, с. 40 - 45.
14 Статия 2013 други индексирани издания Димитрова, В. Слово, посветено на 93-та годишнина от създаването на Икономически университет - Варна. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 3, с. 9 - 12.
15 Статия 2013 други индексирани издания Stojanov, M. State and Prospects for Development of Modern Shopping Malls. Socio-economic Research Bulletin : Coll. of Sci. Works . - Odessa : Ministry of Education a. Sci. of Ukraine. Odessa National Econ. Univ., 2013, № 3 (50), с. 122 - 128.
16 Монография 2013 други индексирани издания Маринов, Г., Стоянов, М., Бошнаков, П., Русев, И., Дянков, Т. Психосемантичен поглед върху нагласите към потребление на вносни стоки у нас. - Варна : Онгъл, 2013. - 211 с.
17 Статия 2013 други индексирани издания Стоянов, М. Нарастване значението на електронната търговия в Република България. Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2013, с. 25 - 34.
18 Статия 2013 други индексирани издания Желязкова, Д. Същност и особености на транспортните алтернативи при превоз на пътници. Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2013, с. 77 - 85.
19 Статия 2013 други индексирани издания Dimitrova, V. Address, Dedicated to the 93d Anniversary of the Establishment of University of Economics - Varna. Izvestia. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2013, № 3, с. 5 - 7.
20 Статия 2014 други индексирани издания Стоянов, М. Хоумшопинг или пазаруването от дома. Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2014, с. 77 - 84.