Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Икономика и управление на търговията"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Доклад 1990 Няма Ласкова, В. Стратегическо планиране във фирмата - същност, елементи и перспективи. Научният продукт - проблеми и перспективи, Университетско издателство, Икономически Университет - Варна, 1990.
2 Доклад 1993 Няма Ласкова, В. Формиране на маркетингова стратегия на търговската фирма или умението да се продава успешно. Националната и регионална икономика в периода на преход към пазарна икономика, Университетско издателство, Икономически Университет - Варна, 1993.
3 Монография 1995 Няма Сълова, Н., Няголов, т., Данчев, Д., Димитрова, В., Ласкова, В. Маркетинг (Маркетингов анализ на стоковия пазар в конкретен регион - методологически проблеми). "Сита-МБ", гр. Варна, 1995.
4 Учебник 1998 Няма Сълова, Н., Георгиева, Е., Няголов Г., т., Узунова, Ю., Данчев, Д., Димитрова, В., Ласкова, В., Петрова, н. Маркетинг. Университетско издателство, Икономически Университет - Варна, 1998, 61-102, 139-154, 163-168.
5 Доклад 1999 Няма Ласкова, В. Потребителско поведение и пазарен профил на потребителя. Актуални проблеми на търговията в съвременните икономически условия, Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 1999.
6 Доклад 1999 Няма Ласкова, В. Маркетинг и логистика - от тактическо към стратегическо сътрудничество и интеграция. Логистиката в икономиката в преход, София: Албатрос, 1999.
7 Доклад 1999 други индексирани издания Гроздева, Д. Влияние на мотивацията върху ефективността на търговските фирми. // Конкурентоспособност и пазарна политика (Инвестиции в бъдещето ‘99): Сборник с доклади от научно-практическа конференция, Варна: Териториална организация на научно-техническите съюзи-Варна, 1999, с. 127-131.
8 Монография 2000 Няма Сълова, Н., Георгиева, Е., Димитрова, В., Трайков, Х., Кехайова-Стойчева, М., Сълов, В. Изследване на пазара и на пазарния риск в търговията с потребителски стоки в България. ИУ – Варна, 2000.
9 Статия 2000 Няма Ангелов, Д., Николаев, Р. Оптимизиране на товаропотоците в логистични вериги. Известия на Икономически университет – Варна, Варна: Наука и икономика, 2000, кн. 3, с. 41 – 49.
10 Статия 2000 Няма Ласкова, В. Маркетингов и логистичен одит - интегриран теоретичен подход. "Известия на Съюза на учените - Варна, серия Хуманитарни науки", Съюз на учените, Варна, 2000.
11 Статия 2001 Няма Желязкова, Д., Гроздева, Д. Дистрибуционната политика като инструмент за реализиране на маркетинговата стратегия на фирма “Солвей Соди” АД – гр. Девня. “Известия” на Съюза на учените – Варна, серия “Хуманитарни науки”, 2001, бр. 2/2000 и 1/2001, с. 31 – 36.
12 Доклад 2001 Няма Желязкова, Д. Възможности за оптимизиране на снабдителната дейност на “Солвей Соди” АД – гр. Девня след приватизацията. Сборник доклади от научна конференция “Науката в помощ на бизнеса и обществото”, Варна: Унив. изд. при Икономически Университет – Варна, 2001, с. 172 – 179.
13 Статия 2001 други индексирани издания Желязкова, Д. Поглед над проблемите на българската икономика в преход. “Икономическа мисъл”, София: Икономически институт на БАН, 2001, №5, с. 63 - 65.
14 Доклад 2001 Няма Гроздева, Д. Електронната търговия като форма за развитие на бизнеса. // Науката в помощ на бизнеса и обществото: Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Унив. изд. ИУ-Варна, 2001, с. 153-157.
15 Доклад 2001 други индексирани издания Гроздева, Д. Интеграцията като възможност за повишаване конкурентоспособността на търговските фирми. // Инвестиции в бъдещето 2001: Сборник с доклади от трета научно-практическа конференция, Варна: Териториална организация на научно-техническите съюзи-Варна, 2001, с. 131-136.
16 Доклад 2002 Няма Желязкова, Д. Съвременните дистрибуционни решения на фирма “Солвей Соди” АД – гр. Девня. Сборник доклади на юбилейна международна научна конференция “Търговията на ХХI век”, София: Унив. изд. при УННС, 2002, с. 355 – 359.
17 Доклад 2002 Няма Желязкова, Д. Някои теоретико-методологични аспекти на логистиката. Сборник доклади на научна конференция “Евроинтеграция и развитие на българската икономика”, Варна: Унив. изд. при Икономически Университет – Варна, 2002, с. 193 – 199.
18 Доклад 2002 Няма Желязкова, Д. Дистрибуционните канали в условията на електронния пазар. Сборник доклади на научна конференция “Конкуренция и конкурентоспособност в условията на глобализация”, Варна: Унив. изд. при Икономически Университет – Варна, 2002, с. 71 – 80.
19 Доклад 2002 Няма Желязкова, Д. Опитът на “Солвей Соди” АД – гр. Девня при работа със софтуера SAP. Сборник доклади на научна конференция “Информационен мениджмънт на предприятието”, Варна: Унив. изд. при Икономически Университет – Варна, 2002, с. 99 – 105.
20 Доклад 2002 Няма Стоянов, М. Рискове за външната търговия на България в процеса на присъединяване към ЕС. Научна конференция на младите научни работници Шкорпиловци 2002, Варна: Наука и икономика, 2002, с. 60-66.