Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Икономика и управление на търговията"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Учебно помагало 1989 Няма Сълова, Н., Няголов, Г., Георгиева, Е., Стоянова, А., Димитрова, В. Организация и технология на вътрешната търговия : [Учебно помагало със задачи за студентите от ВИНС Д. Благоев - Варна] . Варна : ВИНС Д. Благоев - Варна , 1989, 136 с.
2 Доклад 1990 Няма Петева, В. Стратегическо планиране във фирмата - същност, елементи и перспективи. Научният продукт - проблеми и перспективи, Университетско издателство, Икономически Университет - Варна, 1990.
3 Доклад 1990 Няма Димитрова, В. Участие на работниците и служителите в печалбата на търговската фирма. Научният продукт - проблеми и перспективи: Четвъртата национална конференция на младите учени с международно участие, Варна: Съюз на учените, 1990, 177 - 180.
4 Доклад 1993 Няма Петева, В. Формиране на маркетингова стратегия на търговската фирма или умението да се продава успешно. Националната и регионална икономика в периода на преход към пазарна икономика, Университетско издателство, Икономически Университет - Варна, 1993.
5 Доклад 1993 Няма Димитрова, В. Стратегия при формирането на стоковия асортимент във фирмата за търговия на дребно. Националната и регионалната икономика в периода на преход към пазарна икономика: Сборник доклади , Варна: Унив. изд. ИУ, 1993, с. 85 - 95.
6 Статия 1993 Няма Димитрова, В. Как да отговорите на възраженията на клиента в процеса на продажба. Консултантско обслужване на малкия и средния бизнес, Варна: ИКО консулт, 1993, 4, 186-189.
7 Статия 1993 Няма Димитрова, В. Подходи и техники за представяне на продукта при персонална продажба. Консултантско обслужване на малкия и средния бизнес, Варна: ИКО консулт, 1993, 3, 131-137.
8 Статия 1993 Няма Димитрова, В. Как да се подготвите за ефективна продажба. Консултантско обслужване на малкия и средния бизнес, Варна: ИКО консулт, 1993, 2, 154-159.
9 Статия 1993 Няма Димитрова, В. Как да изградите успешен имидж на вашия магазин. Консултантско обслужване на малкия и средния бизнес, Варна: ИКО консулт, 1993, 1, 138-143.
10 Монография 1995 Няма Сълова, Н., Няголов, т., Данчев, Д., Димитрова, В., Петева, В. Маркетинг (Маркетингов анализ на стоковия пазар в конкретен регион - методологически проблеми). "Сита-МБ", гр. Варна, 1995.
11 Статия 1996 Няма Димитрова, В. Проблеми на анализа на конкуренцията в търговията на дребно. Известия. Съюз на учените – Варна, 1996, 2, 47 - 51.
12 Учебник 1998 Няма Сълова, Н., Георгиева, Е., Няголов Г., т., Узунова, Ю., Данчев, Д., Димитрова, В., Петева, В., Петрова, н. Маркетинг. Университетско издателство, Икономически Университет - Варна, 1998, 61-102, 139-154, 163-168.
13 Доклад 1998 Няма Димитрова, В. Маркетингови аспекти при анализа на конкурентните позиции на фирмата за търговия на дребно. Актуални проблеми на търговията в съвременните икономически условия: Сборник доклади от научна конференция , Варна: Унив. изд. ИУ, 1998, 58 - 70.
14 Доклад 1999 Няма Петева, В. Потребителско поведение и пазарен профил на потребителя. Актуални проблеми на търговията в съвременните икономически условия, Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 1999.
15 Доклад 1999 Няма Петева, В. Маркетинг и логистика - от тактическо към стратегическо сътрудничество и интеграция. Логистиката в икономиката в преход, София: Албатрос, 1999.
16 Доклад 1999 други индексирани издания Гроздева, Д. Влияние на мотивацията върху ефективността на търговските фирми. // Конкурентоспособност и пазарна политика (Инвестиции в бъдещето ‘99): Сборник с доклади от научно-практическа конференция, Варна: Териториална организация на научно-техническите съюзи-Варна, 1999, с. 127-131.
17 Доклад 1999 Няма Димитрова, В. Конкуренцията и стратегията за локализация в търговията на дребно. Логистиката в променящия се свят: Теория, практика, обучение: Сборник доклади от международна научна конференция, София: УНСС, 1999, с. 210 - 218.
18 Монография 2000 Няма Сълова, Н., Георгиева, Е., Димитрова, В., Трайков, Х., Кехайова-Стойчева, М., Сълов, В. Изследване на пазара и на пазарния риск в търговията с потребителски стоки в България. ИУ – Варна, 2000.
19 Статия 2000 Няма Ангелов, Д., Николаев, Р. Оптимизиране на товаропотоците в логистични вериги. Известия на Икономически университет – Варна, Варна: Наука и икономика, 2000, кн. 3, с. 41 – 49.
20 Статия 2000 други индексирани издания Петева, В. Маркетингов и логистичен одит - интегриран теоретичен подход. "Известия на Съюза на учените - Варна, серия Хуманитарни науки", Съюз на учените, Варна, 2000.