Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Икономика и управление на търговията"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Доклад 1989 Няма Димитрова, В., Ласкова, В. Място и роля на катедрения колектив за възпитание на социално активни личности. Конференция на ВИИ "К. Маркс", Издателство на ВИИ "К. Маркс", София, 1989, 10.
2 Доклад 1990 Няма Ласкова, В. Стратегическо планиране във фирмата - същност, елементи и перспективи. Научният продукт - проблеми и перспективи, Университетско издателство, Икономически Университет - Варна, 1990.
3 Доклад 1993 Няма Ласкова, В. Формиране на маркетингова стратегия на търговската фирма или умението да се продава успешно. Националната и регионална икономика в периода на преход към пазарна икономика, Университетско издателство, Икономически Университет - Варна, 1993.
4 Монография 1995 Няма Сълова, Н., Няголов, т., Данчев, Д., Димитрова, В., Ласкова, В.