Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Аграрна икономика"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Статия 1996 Няма Турлакова, Т. Специфика на аграрното предприемачество. Известия на ИУ-Варна, 1996, 2, 112-121.
2 Доклад 1996 Няма Турлакова, Т. Предприемачеството в аграрната сфера-условия за развитие. Научно-практическа конференция: Икономически проблеми на прехода към пазарно стопанство, Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 1996, 95-101.
3 Доклад 1996 Няма Турлакова, Т., Николов, Р. Възможности за предприемачество в агротуризма на Варненски регион. Ролята и мястото на икономическите механизми в условията на преход към пазарна икономика:Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 1996, 56-60.
4 Студия 1996 Няма