Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Счетоводна отчетност"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Доклад 1989 Няма Филипова, Ф. За необходимостта от социално-психологически проучвания в сферата на счетоводния труд. Счетоводната отчетност, икономическият анализ и финансовия контрол в условията на новите икономически структури : Сборник доклади, Варна: ВИНС, Т. 1, 1989, 121 - 131.
2 Доклад 1989 Няма Георгиев, В. Някои възможности за усъвършенствуване организацията на отчетността в предприятията за изкупуване на селскосторански произведения при използването на електронно-изчислителна техника. Проблеми на счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол и икономическия анализ в условията на преустройство на икономиката : Научно-практическа конференция с международно участие. Варна, 15 - 17 септември 1988, София : ВИИ Карл Маркс, 1989, 29 - 35.
3 Доклад 1989 Няма Георгиев, В. Проблеми на отчетността при изкупуването на селскостопанските произведения. Счетоводната отчетност, икономическият анализ и финансовият контрол в условията на новите икономически структури: Сб. доклади, Варна: Унив. изд. ИУ - Варна, 1989, с. 23 - 29.
4 Статия 1990 Няма