Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Счетоводна отчетност"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Статия 1991 Няма Захариев, П. Счетоводната трактовка на репутацията при формиране пазарната оценка на фирмата . сп.Български счетоводител, 1991, бр.9-10, с.13-19.
2 Статия 1993 Няма Захариев, П. Някои виждания относно сферите на влияние на счетоводната политика върху оповестените от акционерното дружество финансови резултати . Известия на Икономически Университет, Университетско издателство.ИУ-Варна, 1993, бр.3.
3 Статия 1993 Няма Захариев, П. Финансово-управленски мотиви при избора на дългосрочен финансиращ вариант в дружество от корпоративен тип. Известия на Икономически Университет, Университетско издателство.ИУ-Варна, 1993, бр.2, с.23-33.
4 Доклад 1993 Няма Захариев, П.