Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Обща икономическа теория"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Доклад 2000 Няма Колев, К. Природа и източници на ирационализма в потребителското поведение в условията на преход. Индивидуализъм и пазарна култура, Издателски комплекс при ВСУ "Черноризец Храбър", 2000, 58-63.
2 Статия 2000 Няма Колев, К. Тенденции на третичния сектор и техните особености в България. сп. Известия, Унив. изд. Наука и икономика, 2000, 2, 102-112.
3 Доклад 2001 Няма Колев, К. За някои тенденции в отрасъл "Строителство" и неговото място в системата на междуотрасловите връзки. Производствено-реализационни разходи, цени и доходи на строителната фирма, Унив. изд. Наука и икономика, 2001, 33-37.
4 Доклад 2001 Няма Колев, К. Несъвършени пазари и преки чуждестранни инвестиции. Пазарни ценности и пазарни реалности, Първа научна конференция на младите изследователи, Варна, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2001, 33-37.
5 Доклад 2002 Няма