Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Туризъм"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Доклад 1994 Няма Кадиева, С. Проблеми и перспективи в развитието на бизнес туризма в гр. Варна . , Международна научна конференция Алтернативен туризъм по европейска програма Темпус, проект №3868 , Варна- Университетско издателство на Икономически университет, 1994, с.29-35.
2 Доклад 1995 Няма Томова, С., Атанасова, Т., Кадиева, С. Съвременни аспекти в мениджмънта на спортно-развлекатения туризъм. Българският туризъм и пазарната икономика, Юбилейна национална конференция на специалност Международен туризъм, ИУ - Варна, Варна- Университетско издателство на Икономически университет, 1995, 102-111.
3 Учебник 2001 Няма Кадиева, С. Технология на обслужването в хотела - първо издание . Варна, изд. Варна принт, 2001, 250.
4 Доклад 2002 Няма