Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Иван Йовчев Йовчев
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Учебно помагало 1995 Няма Лилов, Р., Петров, К., Йовчев, И. Сборник с решени задачи по публични финанси. – Варна : ИУ, 1995, 51 с.
2 Статия 1997 Няма Йовчев, И. Финансово оздравяване на предприятието. // КАПИТАЛОВ пазар, – София, 1997, № 10, с. 14-17.
3 Статия 1997 Няма Йовчев, И. Кои дружества са публични и как ще се изплащат дивиденти по безналичните акции. // КАПИТАЛОВ пазар, – София, 1997, № 9, с. 3-5.
4 Статия 1998 Няма Йовчев, И. Аспекти от нормативната уредба на организирания извънборсов пазар на ценни книжа в Русия. // КАПИТАЛОВ пазар, – София, 1998, № 1, с. 8-10.
5 Учебник 2000 Няма Йовчев, И. Финанси на предприятието. – Варна : ИК Кръг, 2000, – 439 с.
6 Други 2001 Няма Йовчев, И. 25 основни нормативни акта за управлението и финансите на предприятието (съставител). – Варна : ИК Кръг, 2001, – 594 с.
7 Статия 2002 Няма Йовчев, И. Понятийният апарат при инвестициите в интелектуална собственост. // Изв. Сп. Икон. унив., – Варна, 2002, № 4, с. 111-117.
8 Статия 2002 Няма Йовчев, И. Обществените поръчки и финансовото оздравяване на предприятието. // Изв. Сп. Икон. унив., – Варна, 2002, № 3, с. 91-97.
9 Учебник 2002 Няма Йовчев, И. Анализ и оценка на инвестиционни проекти. – Варна : Варна Принт, 2002, – 223 с.
10 Доклад 2004 Няма Йовчев, И. Дружествата със специална инвестиционна цел в България засега стартират трудно. // Икономика и управление на строителството : Сб. докл. от науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2004 г. , – Варна : ИК Геа принт, 2004, с. 84-91.
11 Доклад 2005 Няма Йовчев, И. Глобализацията на REITs-пазара. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2005 г. , – Варна : ИК Геа принт, 2005, с. 141-151.
12 Доклад 2006 Няма Йовчев, И. Фонды в капиталовловложений в недвижимость Болгарии. // Вiсник соцiально-економiчних дослiджень : Збiрник наукавих праць : Вып. 22., – Одеса: ОДИУ, 2006, с. 161-165.
13 Други 2006 Няма Йовчев, И. Секюритизация на недвижима собственост чрез дружества със специална инвестиционна цел : Автореферат на дис. за присъждане на образователна и науч. степен „доктор“. – Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2006, – 38 с.
14 Доклад 2006 Няма Йовчев, И. Разкриването на информация – предпоставка за усъвършенстване на секюритизацията на недвижима собственост. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2006 г. , – Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2006, с. 108-115.
15 Статия 2006 Няма Йовчев, И. Секюритизация на недвижима собственост. // Изв. Сп. Икон. унив. – Варна, 2006, № 2, с. 88-96.
16 Статия 2006 Няма Йовчев, И. Дружествата със специална инвестиционна цел и инвестиционните им програми. // Изв. Сп. Икон. унив. – Варна, 2006, № 1, с. 90-98.
17 Студия 2007 Няма Йовчев, И. Състояние и възможности за развитие на дружествата със специална инвестиционна цел в България. // Год. Икон. унив. – Варна, 79, 2007, с. 218-264.
18 Статия 2007 Няма Йовчев, И. Специализированные REITs в Болгарии. // Экономический потенциал региона – пути возрождения : Материалы междунар. науч. конф. , – Брянск, 2007, с. 116-123.
19 Доклад 2007 Няма Йовчев, И. Аспекти от развитието на недвижимата собственост в нововъзникващи пазари на Европа. Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2007 г. , – Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2007, с. 93 - 99.
20 Доклад 2008 Няма Йовчев, И. Влияние на икономическата криза върху котировките на строителните дружества и АДСИЦ в България. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2008 г., – Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2008, с. 94 - 103.
21 Доклад 2008 Няма Йовчев, И. Аспекти от развитието на показателите за финансово състояние на предприятието. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация : Сб. докл. от юбил. науч. конф., май 2008 г. : Т. 2., – Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2008, с. 196-203.
22 Студия 2009 Няма Йовчев, И. Теоретико-методически основи на анализа на финансовото състояние и приложение при водещи строителни предприятия. // Год. Икон. унив. – Варна, 81, 2009, с. 198-242.
23 Студия 2009 Няма Йовчев, И. Някои въпроси на несъстоятелността и IP специалистите. Велико Търново : Фабер, 2009, – 76 с.
24 Учебник 2011 Няма Илиев, П., Йовчев, И. Финанси на строителните предприятия. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 326 с.
25 Доклад 2012 Няма Йовчев, И. За развитието на нормативното регламентиране на антикризисното управление на бизнеса в България. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 332 - 341
26 Доклад 2015 Няма Йовчев, И. Аспекти на новия подход на Европейската комисия към несъстоятелността на предприятията. // Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 148 - 155.
27 Доклад 2016 Няма Йовчев, И. Сравнение на резултатите от Z-модела и многомерния подход при изследване дейността на АДСИЦ. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 31-ва междунар. научно-практическа конф., ноем. 2016 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016, с. 287-295.