Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Георгина Георгиева Луканова
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Статия 1997 други индексирани издания Луканова, Г. Тенденции в развитието на веригите за бързо хранене. Известия, Варна: Университетско издателство, 1997, 4, 94-102.
2 Монография 2000 Няма Филипова, Т., Апостолов, Н., Луканова, Г. Хотелиерството в Европа – категории, локализации, развитие. "Кръг", Варна, 2000.
3 Доклад 2007 Няма Kazandzhieva, V., Lukanova, G. Scientific methods and approaches applied in the measurement of productivity in tourism. International scientific conference Tourism in the new millennium, Blagoevgrad: University press, South – West University of Neofit Rilsky, Vol. 2, 2007, pp. 220 - 233.
4 Статия 2010 други индексирани издания Lukanova, G. Evaluation of hotel service-performance process in Bulgaria. Journal of Economics, Scopie, 1, 2010, 1, 19-28.
5 Доклад 2010 Няма Луканова, Г. Особености на бутиковите хотели като алтернативна форма на настаняване. Алтернативи за развитие на съвременния туризъм, Варна: Наука и икономика, 2010, 305-313.
6 Учебник 2011 Няма Филипова, Т., Луканова, Г. Ресторантьорство. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 326 с.
7 Статия 2011 Няма Луканова, Г. Дефиниране и особености на обслужването в хотелиерството. // Туризмът - предизвикателства в условията на икон. криза : Сб. статии / Състав. и ред. Соня Алексиева. - София : НБУ, 2011, с. 419 - 438.
8 Доклад 2011 Няма Dabeva, T., Lukanova, G. The role of gastronomical heritage for the development of cultural tourism. // Сб. доклади Cultural corridor Sofia – Ohrid cultural tourism without boundaries, International Scientific Conference Kyustendil – Ohrid, , ЮЗУ - Благоевград, 2011, 57-64.
9 Други 2012 Няма Луканова, Г. Повишаване на ефективността на обслужването във висококатегорийното хотелиерство в гр. Варна. - Варна, 2012. - 278 с.
10 Доклад 2012 Няма Луканова, Г. Проектиране на операциите в хотелиерското обслужване. // Предизвикателства пред туризма през XXI век : Междунар. науч. конф. : Сб. докл. / УНСС. Фак. "Икономика на инфраструктурата". Кат. "Икономика на туризма". - София : УНСС, 2012, с. 53 - 59.
11 Доклад 2012 Няма Филипова, Т., Луканова, Г. Развитие на тематичното ресторантьорство в град Варна. // Съвременни измерения на търговския бизнес : Комуникация между наука и практика : Юбил. научнопракт. конф. с междунар. участие, 12 - 13 май 2011 / Орг. к-т Марияна Божинова и др. : Т. 2. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011, с. 331 - 339.
12 Доклад 2012 Няма Казанджиева, В., Луканова, Г. Алтернативи за развитие на културния туризъм в община Варна. Трета национална конференция по археология, история и културен туризъм „Пътуване към България”, Община Шумен, 2012, 1237-1251.
13 Доклад 2012 Няма Dabeva, T., Lukanova, G. The role of hotel superstructure for the development of cultural tourism along Via Pontica. Сб. доклади „Cultural road Via Pontica cultural tourism without boundaries“, International Scientific Conference Duni Royal Resort (Bulgara) – Istanbul (Turkey), Благоевград: ЮЗУ „Неофит Рилски", 2012, 38-45.
14 Доклад 2013 Няма Луканова, Г. Нови видове заведения за пребиваване в българската институционална класификация. // Отговорен туризъм 2020 : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Орг. съвет Стоян Маринов и др. ; Ред. съвет Татяна Христова и др. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 146 - 157.
15 Статия 2013 други индексирани издания Dabeva, T., Lukanova, G. Problems and trends in the development of the Bulgarian lodging industry. Hotel Link - A Hotel, Restaurant and Gastronomy: Business Journal, Beograd, 14, 2013, 243 - 253.
16 Статия 2013 Scopus или Web of Science Lukanova, G. Improving Service Effectiveness in the High-Class Hotels of Varna (Bulgaria). European Journal of Tourism Research, Varna: International University College, Vol. 6, 2013, 1, 88-91.
17 Доклад 2013 Няма Луканова, Г., Руменов, Д. Културно исторически потенциал на Варна и Шумен за създаване на общ туристически продукт. Добруджа на кръстопътя на историята, Тутракан : Исторически музей , 2013, 365 - 381.
18 Статия 2014 Няма Луканова, Г. Управление на взаимоотношенията с клиентите : Нови предизвикателства пред хотелиерските мениджъри = Customer Relationship Management : New Challenges for Hotel Managers. // Инфраструктура и комуникации : Науч. сп. на фак. "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. IV, 2014, № 9. Тенденции в развитието на глобалния туризъм, с. 270 - 274 ; 275 - 279.
19 Учебник 2014 Няма Филипова, Т., Луканова, Г. Франчайзингът в хотелиерството и ресторантьорството. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 330 с. : с табл., диагр.
20 Доклад 2014 Няма Dabeva, T., Lukanova, G., Rakadjiyska, S. ) Increasing the brand equity of a tourism destination through its gastronomic heritage. SPA and WINE: International Tourist Forum, Благоевград: ЮЗУ, 2014, 201-212.
21 Статия 2014 Няма Lukanova, G. The role of hotel superstructure in the development of Varna as a tourist destination. Hotel Link, Belgrad: The College of Hotel Management, vol. 15, 2014, n. 23-24, 113-124.
22 Доклад 2014 Няма Луканова, Г., Парушев, Ж. Ролята на музеите при изграждане на етноориентирани туристически брандове. Известия на историческия музей Шумен, Шумен, 2014, 16, 643-652.
23 Статия 2014 други индексирани издания Lukanova, G. Сущность и структура обслуживания в гостиничном деле. Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis, Nürnberg: Verlag SWG imex GmbH, 2, 2014, 1, 363 - 367.
24 Доклад 2015 Няма Филипова, Т., Луканова, Г. Хотелиерската суперструктура в епохата на трансформации. // Туризмът в епохата на трансформация : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 564 - 573.
25 Статия 2015 Няма Филипова, Т., Луканова, Г. Оценка на специфичните фактори за интернационализация на хотелския бизнес в България. // Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. V, 2015, № 10 [Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм], с. 139 - 146.
26 Статия 2015 други индексирани издания Казанджиева, В., Луканова, Г. Оценка на възможностите за културен туризъм в община Варна. Социально-политические и эколого-хозяйственные проблемы развития Балтийского региона: Сборник статьи, Псковский регионологический журнал, 2015, с. 122 - 129.
27 Доклад 2015 Няма Dabeva, T., Lukanova, G. The role of theme restaurants for developing cultural tourism. . Cultural corridor Via Adriatica – cultural tourism without boundaries“, International Scientific Conference, Trogir, Croatia, ЮЗУ Благоевград, 2015.
28 Статия 2015 Няма Дъбева, Т., Луканова, Г. Оценка на специфичните фактори за интернационализация на хотелиерския бизнес в България . Инфраструктура и комуникации, София: УНСС, 2015, 10, 139 - 147.
29 Статия 2016 други индексирани издания Казанджиева, В., Луканова, Г. Предимства на концепцията „бавен туризъм” в контекста на трансформациите в туризма. Кръгла маса "Специализирани видове туризъм - предизвикателства и перспективи", Аграрен университет - Пловдив, 2016, 85 - 92.
30 Доклад 2016 Няма Dabeva, T., Lukanova, G., Filipova, H. Comparative analysis of cultural characteristics of Bulgaria and Greece according to Hofstede’s paradigm. . „Cultural corridor Western Transbalkan Road – cultural tourism without boundaries“, International Scientific Conference, Meteora – Lefkada, Greece, ЮЗУ - Благоевград, 2016.
31 Статия 2016 други индексирани издания Дъбева, Т., Луканова, Г. Роля на хотелиерската суперструктура за развитие на алтернативни видове туризъм. Специализирани видове туризъм – предизвикателства и перспективи. Научни трудове. Пловдив: Академично издателство на Аграрния университет , том LX(1) , 2016.
32 Статия 2016 други индексирани издания Дъбева, Т., Маринов, С., Луканова, Г. Конкурентни позиции на дестинация България в глобалния туризъм. Известия на Съюза на учените – Варна, сер. Хуманитарни науки, https://publications.ue-varna.bg/admin/list-author/6Zgr/sort/year_pub/asc/%D0%BE%D1%82/%D0%B4%D0%BE/0/0/empty, 2016, 1.
33 Монография 2016 Няма Дъбева, Т., Луканова, Г., Господинова, А., Клатева, Е. Приложение на тайм шеър в хотелиерството на приморските области на България. Варна: Наука и икономика, 2016, 217 с.
34 Монография 2017 Няма Луканова, Г. Социално-икономически измерения на хотелиерското обслужване. Варна: Наука и икономика, Библ. "Цани Калянджиев", 2017.
35 Учебник 2017 Няма Дъбева, Т., Луканова, Г. Хотелиерство. Варна: Наука и икономика, 2017, 353 с.
36 Статия 2017 други индексирани издания Дъбева, Т., Луканова, Г. Усъвършенстване на системата за категоризация на българското хотелиерство. Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, 172 - 180.
37 Доклад 2017 Няма Дъбева, Т., Луканова, Г. Иновации в системата за категоризиране на българското ресторантьорство. Туризъм, иновации, стратегии : Сборник с доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм - Бургас, Бургас : Флат, 2017, 64 - 73.