Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Анелия Георгиева Герчева
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Доклад 2011 Няма Герчева-Неделчева, А. За някои лингвистични особености на електронното писмо. // Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 240 - 248.
2 Учебно помагало 2012 Няма Кондукторова, А., Гроздева, С., Герчева-Неделчева, А., Игнатова, М., Досев, В., Атанасова, Т. Делова кореспонденция. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 216 с.
3 Доклад 2013 Няма Герчева-Неделчева, А. Системата документи Европас - средство за удостоверяване на придобити знания и компетентности. // Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 329 - 334.
4 Доклад 2013 Няма Маринова, М., Герчева-Неделчева, А. Казусният метод като инструмент за овладяване особеностите на деловия дискурс при обучението по делова кореспонденция. // Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 78 - 84.