Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Светла Генова Ракаджийска
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си за да изтеглите PDF или Excel
1 Учебник 2001 Няма Нешков, М., Ракаджийска, С., Маринов, С., Дъбева, Т., Казанджиева, В., Велева, М.Въведение в туризма.Университетско издателство на ИУ-Варна, 2001, с. 350.
2 Учебник 2007 Няма Нешков, М., Ракаджийска, С., Дъбева, Т., Маринов, С., Казанджиева, В., Велева, М.Въведение в туризма.Варна: Наука и икономика, 2007.
3 Доклад 2011 Няма Rakadjiyska, S.Balkan Myths and Legends as a Ground for Cultural Tourist Product.// Cultural Corridor Sofia-Ohrid - Cultural Tourism without Boundaries : Intern. Sci. Conf., 06. 07. 2011 - 10. 07. 2011, Kyustendil, Bulgaria ; Ohrid, Macedonia. - София : Гея Либрис, 2012, p. 27 - 32.
4 Доклад 2012 Няма Rakadjiyska, S., Dyankov, Т.Via Pontica (Bulgaria) - from a Kaleidoscope of Cultural Attratcions for the Modern Tourist to a Cultural Attractions for the Modern Tourist to a Specialized Destination for Cultural Tourism.// Cultural Road Via Pontica Cultural Tourism without Boundaries, 21-25 Sept 2012 : Intern. Sci. Conf. - Bulgaria. - София : Гея Либрис, 2012, p. 25 - 29.
5 Учебник 2013 Няма Ракаджийска, С., Дянков, Т., Маринов, С.Маркетинг в туризма.- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 479 с.
6 Доклад 2013 Няма Ракаджийска, С.Отговорността на отговорния туризъм.// Отговорен туризъм 2020 : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Орг. съвет Стоян Маринов и др. ; Ред. съвет Татяна Христова и др. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 231 - 243.
7 Монография 2013 Няма Михайлов, П., Близнаков, П., Ракаджийска, С., Калинков, К.Градът.- Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 748 с.
8 Доклад 2014 Няма Ракаджийска, С.Тенденции в развитието на туристическите дестинации = Trends in the Development of Tourist Destination.// Инфраструктура и комуникации : Науч. сп. на фак. "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. IV, 2014, № 9. Тенденции в развитието на глобалния туризъм, с. 36 - 41 ; 42 - 47.
9 Доклад 2014 Няма Filipova, T., Lukanova, G., Rakadjiyska, S.) Increasing the brand equity of a tourism destination through its gastronomic heritage.SPA and WINE: International Tourist Forum, Благоевград: ЮЗУ, 2014, 201-212.
10 Статия 2014 други индексирани издания Dyankov, Т., Rakadjiyska, S.50 Years Specialized Higher Education in Tourism in Bulgaria .Journal of Tourism and Hospitality Management, Vol. 2, 2014, No. 1, pp. 39 - 61.
11 Доклад 2015 Няма Ракаджийска, С.Характерни промени в търсенето и в предлагането на туристически услуги.// Туризмът в епохата на трансформация : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 64 - 72.
12 Статия 2015 Няма Ракаджийска, С.Проф. д-р Таня Дъбева.// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 330 - 335.
13 Доклад 2015 Няма Ракаджийска, С.Проблеми на осигуряването на сектор "Туризъм" в Р България с висококвалифицирани кадри.// Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. V, 2015, № 10 [Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм], с. 16 - 23.
14 Доклад 2015 Няма Янчева, К., Ракаджийска, С., Филипова, Т., и, д.[Петдесет] 50 години специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна.. - Варна : Наука и икономика, 2015. - 156 с.
15 Учебник 2017 Няма Ракаджийска, С., Маринов, С., Дянков, Т.Маркетинг в туризма.Варна: Наука и икономика, 2017, 423 с.
16 Доклад 2018 други индексирани издания Rakadjiyska, S., Yancheva, K.Cultural Event Marketing.Traditions and Innovations in Contemporary Tourism , Cambridge : Cambridge Scholars Publishing , 1, 2018, 18 - 35.
17 Статия 2018 други индексирани издания Ракаджийска, С., Янчева, К.Българската съвременна наука за туризма - състояние и перспективи.Съвременната наука, бизнесът и образованието: XIV международна научна конференция, Добрич: Издателство на ВУМ, 11, 2018, 1, 168 - 183.