Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Светла Генова Ракаджийска
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Учебник 1995 Няма Ракаджийска, С., Маринов, С. Маркетинг на туристическия бизнес. София : НБУ, ЦДО - Радиоуниверситет, 1995, 160 с.
2 Учебник 2001 Няма Нешков, М., Ракаджийска, С., Маринов, С., Дъбева, Т., Казанджиева, В., Велева, М. Въведение в туризма. Университетско издателство на ИУ-Варна, 2001, с. 350.
3 Учебник 2005 Няма Ракаджийска, С., Маринов, С. Туристически пазари. Стено, 2005, 230.
4 Монография 2005 Няма Ракаджийска, С., Маринов, С., Иванов, С., Дянков, Т. Препозициониране на туристическа дестинация България. Икономически университет – Варна, 2005, 240.
5 Монография 2005 Няма Ракаджийска, С., Маринов, С., Иванов, С., Дянков, Т. Препозициониране на туристическа дестинация България. Икономически университет – Варна, 2005, 240.
6 Учебник 2007 Няма Нешков, М., Ракаджийска, С., Дъбева, Т., Маринов, С., Казанджиева, В., Велева, М. Въведение в туризма. Варна: Наука и икономика, 2007.
7 Учебник 2010 Няма Ракаджийска, С., Маринов, С., Дянков, Т. Туристически пазари. Варна : Наука и икономика, 2010, 251 с.
8 Доклад 2011 Няма Rakadjiyska, S. Balkan Myths and Legends as a Ground for Cultural Tourist Product. // Cultural Corridor Sofia-Ohrid - Cultural Tourism without Boundaries : Intern. Sci. Conf., 06. 07. 2011 - 10. 07. 2011, Kyustendil, Bulgaria ; Ohrid, Macedonia. - София : Гея Либрис, 2012, p. 27 - 32.
9 Доклад 2012 Няма Rakadjiyska, S., Dyankov, Т. Via Pontica (Bulgaria) - from a Kaleidoscope of Cultural Attratcions for the Modern Tourist to a Cultural Attractions for the Modern Tourist to a Specialized Destination for Cultural Tourism. // Cultural Road Via Pontica Cultural Tourism without Boundaries, 21-25 Sept 2012 : Intern. Sci. Conf. - Bulgaria. - София : Гея Либрис, 2012, p. 25 - 29.
10 Учебник 2013 Няма Ракаджийска, С., Дянков, Т., Маринов, С. Маркетинг в туризма. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 479 с.
11 Доклад 2013 Няма Ракаджийска, С. Отговорността на отговорния туризъм. // Отговорен туризъм 2020 : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Орг. съвет Стоян Маринов и др. ; Ред. съвет Татяна Христова и др. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 231 - 243.
12 Монография 2013 Няма Михайлов, П., Близнаков, П., Ракаджийска, С., Калинков, К. Градът. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 748 с.
13 Доклад 2014 Няма Ракаджийска, С. Тенденции в развитието на туристическите дестинации = Trends in the Development of Tourist Destination. // Инфраструктура и комуникации : Науч. сп. на фак. "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. IV, 2014, № 9. Тенденции в развитието на глобалния туризъм, с. 36 - 41 ; 42 - 47.
14 Доклад 2014 Няма Dabeva, T., Lukanova, G., Rakadjiyska, S. ) Increasing the brand equity of a tourism destination through its gastronomic heritage. SPA and WINE: International Tourist Forum, Благоевград: ЮЗУ, 2014, 201-212.
15 Статия 2014 други индексирани издания Dyankov, Т., Rakadjiyska, S. 50 Years Specialized Higher Education in Tourism in Bulgaria . Journal of Tourism and Hospitality Management, Vol. 2, 2014, No. 1, pp. 39 - 61.
16 Доклад 2015 Няма Ракаджийска, С. Характерни промени в търсенето и в предлагането на туристически услуги. // Туризмът в епохата на трансформация : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 64 - 72.
17 Статия 2015 Няма Ракаджийска, С. Проф. д-р Таня Дъбева. // Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 330 - 335.
18 Доклад 2015 Няма Ракаджийска, С. Проблеми на осигуряването на сектор "Туризъм" в Р България с висококвалифицирани кадри. // Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. V, 2015, № 10 [Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм], с. 16 - 23.
19 Доклад 2015 Няма Янчева, К., Ракаджийска, С., Филипова, Т., и, д. [Петдесет] 50 години специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна. . - Варна : Наука и икономика, 2015. - 156 с.
20 Учебник 2017 Няма Ракаджийска, С., Маринов, С., Дянков, Т. Маркетинг в туризма. Варна: Наука и икономика, 2017, 423 с.
21 Доклад 2018 други индексирани издания Rakadjiyska, S., Yancheva, K. Cultural Event Marketing. Traditions and Innovations in Contemporary Tourism , Cambridge : Cambridge Scholars Publishing , 1, 2018, 18 - 35.
22 Статия 2018 други индексирани издания Ракаджийска, С., Янчева, К. Българската съвременна наука за туризма - състояние и перспективи. Съвременната наука, бизнесът и образованието: XIV международна научна конференция, Добрич: Издателство на ВУМ, 11, 2018, 1, 168 - 183.