Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Светла Генова Ракаджийска
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Монография 1984 Няма Енев, Н., Атанасова, Е., Ракаджийска, С., Нешков, М., Христова, Т. Экономика и организация международного туризма (сокр. перевод с болг. яз.). Москва: Экономика, 1984, 160.
2 Монография 1986 Няма Димитров, Н., Хрелев, С., Андреев, А., Маринов, М., Ракаджийска, С., Косева, Д., Апостолов, Н., Иванов, С., Калинков, К. Икономгеографски проблеми на перспективното развитие и експлоатация на българското черноморско крайбрежие. Варна : [ВИНС Д. Благоев], 1986, 362 с.
3 Монография 1986 Няма Димитров, Н., Хрелев, С., Ракаджийска, С., Андреев, А., Маринов, М., Косева, Д., Иванов, С., Калинков, К. Комплексно развитие и функционална организация на Причерноморския район на НР България в перспектива (до 2030 година). Варна : ВИНС Д. Благоев, 1986, 146 с.
4 Монография 1989 Няма Хрелев, С., Димитров, Н., Маринов, М., Ракаджийска, С., Косева, Д., Генов, Г., Майер, Л., Джамбазов, В., Калинков, К., Иванов, С., Илиев, П. Модел на самоуправляващата се община като хармонично развита териториална общност: (На примера на община Девин). Варна : ВИНС Д. Благоев, 1989, 169 с.
5 Учебник 1994 Няма Карио, Е., Ракаджийска, С., Нешков, М., Дъбева, Т., Маринов, С. Маркетинг в туризма. Варна: Унив. изд. ИУ, 1994, 232 с.
6 Учебник 1995 Няма Ракаджийска, С., Маринов, С. Маркетинг на туристическия бизнес. София : НБУ, ЦДО - Радиоуниверситет, 1995, 160 с.
7 Учебник 2001 Няма Нешков, М., Ракаджийска, С., Маринов, С., Дъбева, Т., Казанджиева, В., Велева, М. Въведение в туризма. Университетско издателство на ИУ-Варна, 2001, с. 350.
8 Учебник 2004 Няма Ракаджийска, С., Маринов, С. Маркетинг в туризма. Варна: Наука и икономика, 2004, 237 с.
9 Учебник 2005 Няма Ракаджийска, С., Маринов, С. Туристически пазари. Варна: Стено, 2005, 230 с.
10 Монография 2005 Няма Ракаджийска, С., Дъбева, Т., Маринов, С., Иванов, Т., Дянков, Т. Препозициониране на туристическа дестинация България. Варна: Наука и икономика, 2005, 230 с.
11 Учебник 2007 Няма Нешков, М., Ракаджийска, С., Дъбева, Т., Маринов, С., Казанджиева, В., Велева, М. Въведение в туризма. Варна: Наука и икономика, 2007.
12 Учебник 2010 Няма Ракаджийска, С., Маринов, С., Дянков, Т. Туристически пазари. Варна : Наука и икономика, 2010, 251 с.
13 Доклад 2010 Няма Ракаджийска, С., Нешков, М. Кризи в туризма и възможности за противодействие. Световната криза и икономическото развитие: Сб. доклади от юбилейна международна научна конференция: Т. I, Варна: Унив. изд. ИУ, 2010, 67 - 92.
14 Доклад 2011 Няма Rakadjiyska, S. Balkan Myths and Legends as a Ground for Cultural Tourist Product. // Cultural Corridor Sofia-Ohrid - Cultural Tourism without Boundaries : Intern. Sci. Conf., 06. 07. 2011 - 10. 07. 2011, Kyustendil, Bulgaria ; Ohrid, Macedonia. - София : Гея Либрис, 2012, p. 27 - 32.
15 Доклад 2012 Няма Rakadjiyska, S., Dyankov, Т. Via Pontica (Bulgaria) - from a Kaleidoscope of Cultural Attratcions for the Modern Tourist to a Cultural Attractions for the Modern Tourist to a Specialized Destination for Cultural Tourism. // Cultural Road Via Pontica Cultural Tourism without Boundaries, 21-25 Sept 2012 : Intern. Sci. Conf. - Bulgaria. - София : Гея Либрис, 2012, p. 25 - 29.
16 Учебник 2013 Няма Ракаджийска, С., Дянков, Т., Маринов, С. Маркетинг в туризма. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 479 с.
17 Доклад 2013 Няма Ракаджийска, С. Отговорността на отговорния туризъм. // Отговорен туризъм 2020 : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Орг. съвет Стоян Маринов и др. ; Ред. съвет Татяна Христова и др. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 231 - 243.
18 Монография 2013 Няма Михайлов, П., Близнаков, П., Ракаджийска, С., Калинков, К. Градът. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 748 с.
19 Доклад 2014 Няма Ракаджийска, С. Тенденции в развитието на туристическите дестинации = Trends in the Development of Tourist Destination. // Инфраструктура и комуникации : Науч. сп. на фак. "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. IV, 2014, № 9. Тенденции в развитието на глобалния туризъм, с. 36 - 41 ; 42 - 47.
20 Доклад 2014 Няма Dabeva, T., Lukanova, G., Rakadjiyska, S. ) Increasing the brand equity of a tourism destination through its gastronomic heritage. SPA and WINE: International Tourist Forum, Благоевград: ЮЗУ, 2014, 201-212.
21 Статия 2014 други индексирани издания Dyankov, Т., Rakadjiyska, S. 50 Years Specialized Higher Education in Tourism in Bulgaria . Journal of Tourism and Hospitality Management, Vol. 2, 2014, No. 1, pp. 39 - 61.
22 Доклад 2015 Няма Ракаджийска, С. Характерни промени в търсенето и в предлагането на туристически услуги. // Туризмът в епохата на трансформация : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 64 - 72.
23 Статия 2015 Няма Ракаджийска, С. Проф. д-р Таня Дъбева. // Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 330 - 335.
24 Доклад 2015 Няма Ракаджийска, С. Проблеми на осигуряването на сектор "Туризъм" в Р България с висококвалифицирани кадри. // Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. V, 2015, № 10 [Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм], с. 16 - 23.
25 Доклад 2015 Няма Янчева, К., Ракаджийска, С., Филипова, Т., и, д. [Петдесет] 50 години специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна. . - Варна : Наука и икономика, 2015. - 156 с.
26 Учебник 2017 Няма Ракаджийска, С., Маринов, С., Дянков, Т. Маркетинг в туризма. Варна: Наука и икономика, 2017, 423 с.
27 Доклад 2018 други индексирани издания Rakadjiyska, S., Yancheva, K. Cultural Event Marketing. Traditions and Innovations in Contemporary Tourism , Cambridge : Cambridge Scholars Publishing , 1, 2018, 18 - 35.
28 Статия 2018 други индексирани издания Ракаджийска, С., Янчева, К. Българската съвременна наука за туризма - състояние и перспективи. Съвременната наука, бизнесът и образованието: XIV международна научна конференция, Добрич: Издателство на ВУМ, 11, 2018, 1, 168 - 183.
29 Статия 2018 други индексирани издания Rakadjiyska, S., Yancheva, K. Маркетингов подход за усъвършенстване на портфолиото на международен фолклорен фестивал „Варненско лято” като културно-туристически продукт. [Marketing Approach for Improvement the Portfolio of the International Folklore Festival "Varna Summer" as a Cultural Tourist Product]. Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки [Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series], Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 1, 66 - 77.