Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Стоян Петков Маринов
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Статия 1991 Няма Маринов, С. Туристическото търсене и пазарна стратегия на спортно-развлекателните услуги в българските морски курорти . Известия. Списание на ИУ - Варна, 1991, 1, 17 - 24.
2 Учебник 1995 Няма Ракаджийска, С., Маринов, С. Маркетинг на туристическия бизнес. София : НБУ, ЦДО - Радиоуниверситет, 1995, 160 с.
3 Учебник 1995 Няма Стаматов, С., Томова, С., Маринов, С., Апостолов, Н. Специализирани видове туризъм. София : НБУ, ЦДО - Радиоуниверситет, 1995, 142 с.
4 Статия 1997 Няма Маринов, С. Дестинация България в контекста на съвременния маркетинг. Известия. Списание на ИУ - Варна, 1997, 4, с. 72 - 81.
5 Учебник 1998 Няма Ракаджийска, С., Маринов, С. Туристически пазари, реклама и пъблик рилейшънс. Варна : Андина, 1998, 320 с.
6 Статия 1998 Няма Маринов, С. Дестинация България и международния емитивен туристически пазар. Туризъм България : Издание за всички, които правят туризъм, София : Интерринет - ООД, 1998, 9 - 10, с. 14 - 16.
7 Статия 1999 Няма Маринов, С. Маркетинг за формиране на лоялна клиентела в туризма. Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : ИУ - Варна, 1999, 2, 85 - 96.
8 Доклад 2000 Няма Маринов, С. Процесите на концентрация и централизация в туризма в Европа и последствията за дестинация България. Втора българо-египетска конференция, Свищов, 2000, 203-206.
9 Учебник 2001 Няма Нешков, М., Ракаджийска, С., Маринов, С., Дъбева, Т., Казанджиева, В., Велева, М. Въведение в туризма. Университетско издателство на ИУ-Варна, 2001, с. 350.
10 Учебник 2002 Няма Турлакова, Т., Маринов, С., Манолов, М., Жейнов, К., Киречев, Д., Влаев, П. Нетрадиционни дейности в селското стопанство. Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2002, 190.
11 Статия 2002 Няма Маринов, С. Маркетингов концептуален модел на туристическата дестинация . Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2002, 1, 60 - 70.
12 Доклад 2002 Няма Маринов, С. Теория и практика на изследване на конкурентноспособността на туристическата дестинация. Икономиката и развитието на обществото: Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция: Т. 4, Варна: Унив. изд. ИУ, 2002, с. 226 - 234.
13 Доклад 2002 Няма Маринов, С. Към маркетинговия конспект на туристическа дестинация България в условията на глобализация. Маркетинг в туризма : Сборник доклади от международна научно - практическа конференция, 31 май - 2 юни 2002 г., Sofia : International University, 2002, с. 38 - 46.
14 Доклад 2002 Няма Маринов, С. Сценарий за конкурентноспособността на туристическа дестинация България. Туризмът през XXI век : Сборник доклади, София : СУ Св. Кл. Охридски, 2002, с. 79 - 85.
15 Доклад 2002 Няма Маринов, С. Селският туризъм и дестинация България . Специализираните туристически продукти на България, Славена, 2002, 94-112.
16 Статия 2002 Няма Маринов, С. Пазарни сегменти на туристическата дестинация. Известия, Икономически университет-Варна, 2002, Кн.4, 73-83.
17 Статия 2003 Няма Маринов, С. Усещане за туристическа дестинация. Туристически пазар, Българска туризтическа камара, 2003, Бр. 3, 28-31.
18 Доклад 2003 Няма Маринов, С. Маркетингов подход за развитие на интегративен туризъм на територията на Природен парк “Златни пясъци” . 60 години Природен парк “Златни пясъци”, Дирекция на ПП "Златни пясъци", 2003, 27-32.
19 Доклад 2003 Няма Маринов, С. Качеството на туристическа дестинация България: реалности и митове в концептуалните рамки на Световна туристическа организация и Европейския съюз. Качеството на българския туризъм – мит и реалност, Славена, 2003, 121-128.
20 Статия 2004 Няма Маринов, С., Димитров, Д. Подход за качествена оценка на конкурентноспособността на туристическа дестинация на примера на България. Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2004, 1, 62 - 71.
21 Статия 2004 Няма Маринов, С. Управление на рекламациите в туризма. Hotels & Restaurants Magazine, София, 2004, Бр. 3 Година II, 22-23.
22 Статия 2004 Няма Маринов, С. Маркетингови проблеми на развитието на България като морска туристическа дестинация. Морска мисъл, Варна, 2004, Бр. 2, 88-96.
23 Статия 2004 Няма Маринов, С. Маркетинговият микс на България като туристическа дестинация – продуктови проблеми. Туристически пазар, Българска туризтическа камара, 2004, Бр. 4, 11-13.
24 Статия 2004 Няма Маринов, С. Маркетинговият микс на България като туристическа дестинация – цените. Туристически пазар, Българска туризтическа камара, 2004, Бр. 5, 6-7.
25 Статия 2004 Няма Маринов, С. Дистрибуцията на България като туристическа дестинация. Туристически пазар, Българска туризтическа камара, 2004, Бр. 6, 10-11.
26 Статия 2004 Няма Маринов, С. Конкурентоспособна ли е туристическата дестинация България? . Туристически пазар, Българска туризтическа камара, 2004, Бр. октомври, 10-11.
27 Доклад 2004 Няма Маринов, С. Новите информационни технологии и маркетинговото управление на туристическа дестинация – изводи и препоръки. Технологичните иновации и туризмът на България, Славена, 2004, 115-124.
28 Статия 2004 Няма Маринов, С. Туристическият сезон “Лято’ 2004” с оценка “Добър 3,74”. . Туристически пазар, Българска туризтическа камара, 2004, Бр. ноември, 10-11.
29 Учебник 2005 Няма Ракаджийска, С., Маринов, С. Туристически пазари. Стено, 2005, 230.
30 Монография 2005 Няма Маринов, С., Бонев, Ю. Програма за устойчиво развитие на туризма в община Несебър . Стено, 2005, 120.
31 Доклад 2005 Няма Маринов, С. Насоки за създаване на ефективна организационно-управленска структура на Българския туризъм. Българският туризъм – управление и ефективност, Славена, 2005, 120-132.
32 Доклад 2005 Няма Маринов, С. Маркетинговият микс на културния туризъм в България. Туристическата наука и предизвикателствата на 21-ви век, Икономически университет – Варна, 2005, 274-277.
33 Монография 2005 Няма Ракаджийска, С., Маринов, С., Иванов, С., Дянков, Т. Препозициониране на туристическа дестинация България. Икономически университет – Варна, 2005, 240.
34 Монография 2005 Няма Ракаджийска, С., Маринов, С., Иванов, С., Дянков, Т. Препозициониране на туристическа дестинация България. Икономически университет – Варна, 2005, 240.
35 Монография 2006 Няма Маринов, С. Маркетингово управление на конкурентоспособността на туристическа дестинация. Варна : Славена, 2006, 319.
36 Доклад 2006 Няма Маринов, С. Националното конкурентно предимство” на България като туристическа дестинация . Конкурентоспособност на туристическите дестинации в Югоизточна Европа, Славена, 2006, 73-80.
37 Учебник 2007 Няма Нешков, М., Ракаджийска, С., Дъбева, Т., Маринов, С., Казанджиева, В., Велева, М. Въведение в туризма. Варна: Наука и икономика, 2007.
38 Статия 2007 Няма Маринов, С. Управлението на туристическа дестинация: какво показва примерът България. Туристически пазар, Българска туризтическа камара, 2007, бр. 5, 12-16.
39 Доклад 2007 Няма Маринов, С. Strategic goals of Bulgarian tourism. Туризъм – теория и практика, СУ "Св. Климент Охридски", 2007, 120-130.
40 Доклад 2007 Няма Маринов, С. Стратегиите за развитие на новите туристически компании „ТУИ Травъл” АД и „Томас Кук Груп” АД . Управление развитието на организациите, Икономически университет – Варна, 2007, 20-27.
41 Статия 2007 Няма Маринов, С. Програма за устойчиво развитие на туризма в община Варна 2007 - 2013. Туристически пазар, София : Българска туристическа камара, 2007, 6, 7 - 9.
42 Доклад 2007 Няма Маринов, С. Приоритетният пазарен портфеил на българския туризъм. Българският туризъм: Приоритети за развитие, Варна : Славена, 2007, 14 - 21.
43 Доклад 2008 Няма Маринов, С. Проблемы управления Болгарии в качестве туристической дестинации. Туризм в современном мире, Санкт Петербург : СПбГУП, 2008, 3 - 7.
44 Монография 2008 Няма Маринов, С. Управление за устойчиво развитие на туристическа дестинация (на примера на община Варна). Варна : ФИЛ ООД, 2008, 108 с.
45 Статия 2008 Няма Маринов, С. Подготовка и реализация на кадрите в туризма – очаквания и оценки на заинтересованите страни. Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2008, 3, 87 - 97.
46 Доклад 2008 Няма Маринов, С. Условия за развитие на религиозен туризъм в България. Религиозният туризъм. Манастирите - носители на българската духовност : Черноморски туристически форум, Варна : Славена, 2008, 46 - 55.
47 Доклад 2008 Няма Маринов, С. Управление на дистрибуцията на българските морски ваканционни хотели. Търговията в съвременното общество: Теория и практика : Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция, 10 - 11 окт. 2008 г. - Варна, Варна : Наука и икономика, 2008, 141 - 146.
48 Доклад 2008 Няма Marinov, S. Strategic Goals for Enhancing the Competitiveness of Bulgaria as a Tourist Destination. The Tourism in the 21st century, Skopje, 2008, 213 - 223 ; [384 - 393].
49 Доклад 2009 Няма Маринов, С. Критика на мерките за подпомагане на българския туризъм в условията на финансова криза през 2009 и 2010 г. Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване : Сборник доклади от кръгла маса, 15 - 17 май 2009 г. , Варна : Наука и икономика, 2009, 172 - 178.
50 Доклад 2009 Няма Маринов, С. Развитие на винения туризъм в България – митове и реалности . Винен туризъм: Традиция и съвременност : [Втори] Черноморски туристически форум, Варна 2009, Варна : Славена, 2009, 180 - 187.
51 Доклад 2010 други индексирани издания Kazandzhieva, V., Marinov, S. Improving the distribution of Bulgarian seaside holiday hotels. Journal of economics, University of Tourism and Management , Skopje, Vol.1, 2010, № 1, pp. 29 – 37.
52 Учебник 2010 Няма Турлакова, Т., Маринов, С., Манолов, М., Жейнов, К., Киречев, Д. Нетрадиционни дейности в селското стопанство. Варна: Наука и икономика, 2010, 232.
53 Доклад 2010 Няма Маринов, С., Копринаров, Б. Иновацията в морския туризъм като антикризисна възможност. Алтернативи за развитие на съвременния туризъм : Сборник доклади от научна конференция посветена на 45-год. от създаването на спец. "Туризъм" - 25 юни, 2010 г., Варна : Наука и икономика, 2010, 431 - 434.
54 Доклад 2010 Няма Маринов, С. Туристически измерения на мобилния човек. Мобилният човек: Културни проекции и перспективи : Материали от ХVІІІ лятна научна среща, Варна, 3 - 4 юли 2010, Варна : Община Варна, 2010, 20 - 27.
55 Учебник 2010 Няма Ракаджийска, С., Маринов, С., Дянков, Т. Туристически пазари. Варна : Наука и икономика, 2010, 251 с.
56 Доклад 2010 Няма Маринов, С., Копринаров, Б. Аспекти на развитието на културния туризъм в контекста на глобализацията. Културният туризъм - бъдещето на България : Черноморски туристически форум, Варна, 23 - 25 септември 2010, Варна : Славена, 2010, с. 295 - 304.
57 Учебник 2010 Няма Маринов, С., Копринаров, Б. Алтернативен туризъм. Бургас : Димант, 2010, 136 с.
58 Доклад 2011 Няма Маринов, С. Экономика переживаний как вызов системе подготовки кадров для сферы туризма. // Стратегия развития туризма и рекреации : Материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Ред. кол. З. М. Ханбабаева и др. - Махачкала : Рос. гос. унив. туризма и сервиса ; Экон. унив. Варны, 2011, с. 105 - 107.
59 Доклад 2011 Няма Маринов, С. Съвременни видове туризъм. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 346 с.
60 Статия 2011 Няма Маринов, С. Маркетинг на Балканите като дестинация за културно-познавателен туризъм. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 3, с. 80 - 94.
61 Статия 2011 Няма Маринов, С. Варна. Туризъм и култура , 2011, № 1 - 2, с. 40 - 41.
62 Статия 2011 Няма Маринов, С. Туристически дебати "Устойчив туризъм". Туризъм и култура , 2011, № 3, с. 32 - 35.
63 Доклад 2011 Няма Маринов, С. Промени в българския туризъм в резултат на финансово-икономическата криза през 2008 - 2009 г.. // Туризмът - предизвикателства в условията на икон. криза : Сб. статии / Състав. и ред. Соня Алексиева. - София : НБУ, 2011, с. 199 - 210.
64 Доклад 2011 Няма Marinov, S. Marketing of the Balkans as a Tourist Destination for Cultural Tourism. // Cultural Corridor Sofia-Ohrid - Cultural Tourism without Boundaries, 06-07 Juli 2011 : Intern. Sci. Conf. - Bulgaria. - София : Гея Либрис, 2012, p. 90 - 98.
65 Доклад 2011 Няма Маринов, С. Съвременни аспекти на спортния туризъм. // Спортният туризъм възможност за удължаване на туристическия сезон : [Сб. докл. от] Черноморски туристически форум. - Варна : Славена, 2011, с. 281 - 294.
66 Доклад 2011 Няма Marinov, S. Marketing of the Balkans as a Tourist Destination for Cultural Tourism. Cultural Corridor Sofia-Ohrid - Cultural Tourism without Boundaries, 06.07.2011 - 10.07.2011, Kyustendil, Bulgaria, Ohrid, Macedonia : International Scientific Conference, Sofia : Гея Либрис, 2011, 90 - 98.
67 Доклад 2011 Няма Маринов, С. Жизнен цикъл на България като дестинация за международен морски ваканционен туризъм. Предизвикателства пред туризма през XXI век : Юбилейна научна конференция с международно участие, София, 11.11.2011 г. : Сборник с научни доклади : Т. 2, София : Авангард Прима, 2011, 22 - 28.
68 Статия 2012 други индексирани издания Marinov, S. Management Decisions in the Context of Bulgaria's Lifecycle as a Coastal Tourist Destination. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2012, № 4, с. 7 - 16.
69 Други 2012 Няма Томова, С., Маринов, С., Михайлов, П., Рафаилова, Г. Здравният туризъм - стратегическият потенциал на България. - Варна : Славена, 2012. - 261 с.
70 Доклад 2012 Няма Маринов, С. Теория и история на развитието на туризма. // Традиции и приемственост : 50 години полувисше и висше образование в Изт. Родопи : Т. VI Aдм. и управл. - В. Търново : Фабер, 2012, с. 33 - 50.
71 Доклад 2012 Няма Маринов, С. Управление на туризма на общинско равнище. // Предизвикателства пред туризма през XXI век : Междунар. науч. конф. : Сб. докл. / УНСС. Фак. "Икономика на инфраструктурата". Кат. "Икономика на туризма". - София : УНСС, 2012, с. 289 - 294.
72 Статия 2012 други индексирани издания Маринов, С. Маркетинговое управление спросом на туристические услуги. //Вопросы структуризации економики, 2012, №1, с. 132 - 134.
73 Учебник 2012 Няма Маринов, С., Беков, Р. Менеджмент в туризме. Махачкала : Дагестанский государственый институт народнаго хозяйства, 2012, 256.
74 Монография 2013 Няма Нешков, М., Рачев, Р., Маринов, С., Дянков, Т., Кадиева, С., Казанджиева, В. Конкурентоспособност на туристическата дестинация. - Варна : ФИЛ, 2013, 226 с.
75 Доклад 2013 Няма Маринов, С. Нагласи за екологизация на хотелиерството в община Варна. // Еко туризмът : Нашето зелено бъдеще. - Варна : Славена, 2013, с. 49 - 58.
76 Учебник 2013 Няма Ракаджийска, С., Дянков, Т., Маринов, С. Маркетинг в туризма. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 479 с.
77 Монография 2013 Няма Нешков, М., Казанджиева, В., Маринов, С. Малките и средните предприятия в туризма на българското Черноморие. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 227с. . - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 29)
78 Монография 2013 Няма Нешков, М., Маринов, С. Мегалитите в пъстрия свят на Родопа планина. - Момчилград : ФИЛ-Варна, 2013, - 185 с.
79 Доклад 2013 Няма Маринов, С. Тенденции в електронния маркетинг на туристическа дестинация. // Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 565 - 574.
80 Доклад 2013 Няма Маринов, С. Сертификационни практики за устойчив туризъм. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сб. докл. [от]: Дванадесета науч. конф. с междунар. участие : Посветена на 65 год. от създаването на спец. "Стокознание" и кат. "Стокознание", 24 - 25 окт. 2013 = Commodity Science - Traditional and Relevance : XII Sci. Conf. with Intern. Participation..., Varna, 24th - 25th Oct. 2013 / Орг. к-т Теменуга Стойкова и др. - Варна : График, 2013, с. 322 - 329.
81 Доклад 2013 Няма Маринов, С. Стратегия Европа 2020 и предизвикателствата пред българския туризъм. // Отговорен туризъм 2020 : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Орг. съвет Стоян Маринов и др. ; Ред. съвет Татяна Христова и др. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 23 - 30.
82 Учебник 2014 Няма Нешков, М., Казанджиева, В., Маринов, С. Въведение в туризма. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 336 с.
83 Други 2014 Няма Маринов, С. Наръчник за работата на туристическите информационни центрове в България. - София : Министерство на икономиката и енергетиката, 2014. - 112 с.
84 Доклад 2014 Няма Маринов, С. Тенденции в развитието на крайбрежния и морски туризъм = Trends in the Development of Coastal and Maritime Tourism.. // Инфраструктура и комуникации : Науч. сп. на фак. "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. IV, 2014, № 9. Тенденции в развитието на глобалния туризъм, с. 132 - 135 ; 136 - 139.
85 Доклад 2014 Няма Маринов, С. Управление на Варненския халколитен некропол като туристически културно-исторически археологически обект. // Историко-археологически туризъм : Наследство с перспектива : [Сб. докл. от] Черноморски туристически форум. - Варна : Славена, 2014, с. 11 - 20.
86 Статия 2014 Няма Маринов, С. Съвременни тенденции в развитието на глобалния туризъм. Год. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас , XLIII, 2014, Кн. 2. Обществени науки, с. 165 - 172.
87 Доклад 2014 Няма Маринов, С., Казанджиева, В., Дянков, Т., Илиева, Г. Оценка на конкурентоспособността на община Варна като туристическа дестинация. Единадесета международна научна конференция Интелигентна специализация на България, Ботевград: Международно висше бизнес училище, 2014, 1029-1047.
88 Монография 2014 Няма Нешков, М., Маринов, С., Казанджиева, В., Дянков, Т., Илиева, Г. Конкурентоспособност на община Варна като туристическа дестинация. Варна: Наука и икономика, 2014, 292 с.
89 Други 2014 Няма Нешков, М., Маринов, С., Казанджиева, В., Гаврилова, Р., Илиева, Г., Шипковенски, Г., Душев, Ж., Николов, Т., Дичев, Д. Програма за развитие на туризма в община Варна 2014 - 2020. Варна: ФИЛ, 2014.
90 Монография 2015 Няма Маринов, С. Мениджмънт на туристическата дестинация. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 381 с. : с табл., диагр.
91 Монография 2015 Няма Маринов, С., Дянков, Т., Казанджиева, В. Стратегия за природосъобразен туризъм в природен парк "Странджа". - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 354 с. : с табл., диагр.
92 Доклад 2015 Няма Маринов, С. Критерии за оценка на потребителските преживявания на хазартните туристи. // Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 472 - 480.
93 Доклад 2015 Няма Маринов, С. Насоки за развитие на кадрите в туристическата дестинация. // Туризмът в епохата на трансформация : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 412 - 417.
94 Статия 2015 Няма Маринов, С. Проф. д-р Марин Нешков. // Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 317 - 320.
95 Доклад 2015 Няма Marinov, S. Marketing Varna Region as Destination for Cultural Tourism. // Cultural Coridor Via Adriatica: Cultural Tourism without Boundaries : International Scientific Conference, 15.10.2015 - 19.10.2015. - Trogir, Croatia : SWU Neofit Rilski Publ. House, 2015, p. 21 - 30.
96 Доклад 2015 Няма Маринов, С. Възможности на информационните технологии за развитие на системата за управление на туристическа дестинация. // Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. V, 2015, № 10 [Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм], с. 292 - 297.
97 Статия 2016 други индексирани издания Дъбева, Т., Маринов, С., Луканова, Г. Конкурентни позиции на дестинация България в глобалния туризъм. . Известия на Съюза на учените – Варна, бр. 1, 2016.
98 Статия 2016 други индексирани издания Маринов, С. Маркетинг на природен парк „Странджа“ като дестинация за екологичен туризъм. Научни трудове на Аграрен университет - Пловдив, LX, 2016, Кн. 1, с. 25 - 33.
99 Статия 2016 други индексирани издания Копринаров, Б., Маринов, С., Илиева, Г. Иновации в хазартната туристическа индустрия в условията на глобализация. Eastern Academic Journal, Miracle A Ltd., 2016, Issue 2, с. 34 - 43.
100 Доклад 2016 Няма Marinov, S., Ilieva, G. Strategic marketing for positioning of Bulgaria as a destination for gambling tourism on the israeli market. CulturalInternational Scientific Conference. Corridor “Western Transbalkan Road: Cultural Tourism without Boundaries”: Conference Proceedings Book, Blagoevgrad: South-west University "Neofit Rilski", 2016, 62 - 71.
101 Доклад 2016 Няма Маринов, С. Сезонността на туризма – причини, последствия и превенция. България – тиристическа дестинация за четири сезона: Черноморски туристически форум, Варна: Славена, 2016, 29 - 43.
102 Монография 2016 Няма Рибов, М., Кръстева, Н., Маринов, С., Станкова, М., Милева, С., Янева, М., Димитров, П., Терзуева, Л., Найс, Д., Великова, Е., Иванова, П., Емилова, И., Александрова, Е., Ангелова, Г., Златева, Д. Съвременни тенденции в развитието на туризма. София: Тракия-М, 2016, 420 с.
103 Доклад 2017 Няма Маринов, С., Галина, И. Глобалният туризъм и цените на хотелския продукт в дестинация България. Местната идентичност и глобалният туризъм: Черноморски туристически форум 2017: Сб. доклади, Варна: Славена, 2017, 39 - 55.
104 Учебник 2017 Няма Ракаджийска, С., Маринов, С., Дянков, Т. Маркетинг в туризма. Варна: Наука и икономика, 2017, 423 с.
105 Доклад 2017 други индексирани издания Маринов, С., Илиева, Г. Тенденции туристского спроса в сфере азартного туризма и позиционирование черноморских курортов Болгарии. Туристско-рекреационный потенциал, природное и культурное наследие Восточной Европы: Материалы Международной научно-практической конференции, Псков: Псковский государственный университет, 2017, 22 - 32.
106 Доклад 2017 Няма Маринов, С. Държавното управление на туризма в България - ретроспекция в бъдещето. Туризъм, иновации, стратегии: Сборник с доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм - Бургас, Бургас: Колеж по туризъм. Университет "Проф. д-р Асен Златаров", 2017, 142 - 153.
107 Доклад 2017 Няма Маринов, С. Държавното управление на туризма в България – рестроспекция в бъдещето. Туризъм, иновации, стратегии : Сборник с доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм - Бургас, 13 - 14 октомври 2017, Бургас : ФЛАТ ООД, 2017, 142 - 153.
108 Доклад 2018 други индексирани издания Marinov, S., Ilieva, G. Intercultural Communication Training as a Factor for improving the Service Quality in Tourism. Traditions and Innovations in Contemporary Tourism: International Scientific Conference, Cambridge: Cambridge Scholars Publ., 2018, p. 53 - 69.
109 Монография 2018 други индексирани издания Галучи, Т., Димитрова, В., Маринов, С., Василева, Б., Пашова, С., Паламарова, П., Иванов, Й. Иновативни модели за кръгова икономика. Варна: Наука и икономика, 2018, 240 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 53).
110 Доклад 2018 Scopus или Web of Science Marinov, S., Ilieva, G. Global Tourism and Hotel Prices in Bulgaria. [Fifth] 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.4. Economics and Tourism, Sofia : STEF92 Technology Ltd. , Vol. 5, 2018, Iss. 1.4, 351 - 358.
111 Доклад 2018 Scopus или Web of Science Marinov, S., Ilieva, G. Marketing Varna Region as Destination for Cultural Tourism. [Fifth] 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.4. Economics and Tourism, Sofia : STEF92 Technology Ltd. , Vol. 5, 2018, Iss. 1.4, 533 - 540.
112 Доклад 2018 други индексирани издания Marinov, S., Ilieva, G. Intercultural Communication Training as a Factor for Improving the Service Quality in Tourism. Traditions and Innovations in Contemporary Tourism : International Scienticic Conference, Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2018, 53 - 69.
113 Монография 2018 Няма Маринов, С., Бонев, Ю., Филипов, Г., Алексиева, С., Илиева, Г., Стоянова, Д. Програма за устойчиво развитие на туризма в община Несебър 2018 - 2024 г.. Варна : ФИЛ ООД, 2018, 180.