Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Стоян Петков Маринов
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си за да изтеглите PDF или Excel
1 Учебник 2001 Няма Нешков, М., Ракаджийска, С., Маринов, С., Дъбева, Т., Казанджиева, В., Велева, М.Въведение в туризма.Университетско издателство на ИУ-Варна, 2001, с. 350.
2 Учебник 2002 Няма Турлакова, Т., Маринов, С., Манолов, М., Жейнов, К., Киречев, Д., Влаев, П.Нетрадиционни дейности в селското стопанство.Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2002, 190.
3 Учебник 2007 Няма Нешков, М., Ракаджийска, С., Дъбева, Т., Маринов, С., Казанджиева, В., Велева, М.Въведение в туризма.Варна: Наука и икономика, 2007.
4 Доклад 2010 други индексирани издания Kazandzhieva, V., Marinov, S.Improving the distribution of Bulgarian seaside holiday hotels.Journal of economics, University of Tourism and Management , Skopje, Vol.1, 2010, № 1, pp. 29 – 37.
5 Учебник 2010 Няма Турлакова, Т., Маринов, С., Манолов, М., Жейнов, К., Киречев, Д.Нетрадиционни дейности в селското стопанство.Варна: Наука и икономика, 2010, 232.
6 Доклад 2011 Няма Маринов, С.Экономика переживаний как вызов системе подготовки кадров для сферы туризма.// Стратегия развития туризма и рекреации : Материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Ред. кол. З. М. Ханбабаева и др. - Махачкала : Рос. гос. унив. туризма и сервиса ; Экон. унив. Варны, 2011, с. 105 - 107.
7 Доклад 2011 Няма Маринов, С.Съвременни видове туризъм.- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 346 с.
8 Статия 2011 Няма Маринов, С.Маркетинг на Балканите като дестинация за културно-познавателен туризъм.Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 3, с. 80 - 94.
9 Статия 2011 Няма Маринов, С.Варна.Туризъм и култура , 2011, № 1 - 2, с. 40 - 41.
10 Статия 2011 Няма Маринов, С.Туристически дебати "Устойчив туризъм".Туризъм и култура , 2011, № 3, с. 32 - 35.
11 Доклад 2011 Няма Маринов, С.Промени в българския туризъм в резултат на финансово-икономическата криза през 2008 - 2009 г..// Туризмът - предизвикателства в условията на икон. криза : Сб. статии / Състав. и ред. Соня Алексиева. - София : НБУ, 2011, с. 199 - 210.
12 Доклад 2011 Няма Marinov, S.Marketing of the Balkans as a Tourist Destination for Cultural Tourism.// Cultural Corridor Sofia-Ohrid - Cultural Tourism without Boundaries, 06-07 Juli 2011 : Intern. Sci. Conf. - Bulgaria. - София : Гея Либрис, 2012, p. 90 - 98.
13 Доклад 2011 Няма Маринов, С.Съвременни аспекти на спортния туризъм.// Спортният туризъм възможност за удължаване на туристическия сезон : [Сб. докл. от] Черноморски туристически форум. - Варна : Славена, 2011, с. 281 - 294.
14 Статия 2012 други индексирани издания Marinov, S.Management Decisions in the Context of Bulgaria's Lifecycle as a Coastal Tourist Destination.Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2012, № 4, с. 7 - 16.
15 Други 2012 Няма Томова, С., Маринов, С., Михайлов, П., Рафаилова, Г.Здравният туризъм - стратегическият потенциал на България.- Варна : Славена, 2012. - 261 с.
16 Доклад 2012 Няма Маринов, С.Теория и история на развитието на туризма.// Традиции и приемственост : 50 години полувисше и висше образование в Изт. Родопи : Т. VI Aдм. и управл. - В. Търново : Фабер, 2012, с. 33 - 50.
17 Доклад 2012 Няма Маринов, С.Управление на туризма на общинско равнище.// Предизвикателства пред туризма през XXI век : Междунар. науч. конф. : Сб. докл. / УНСС. Фак. "Икономика на инфраструктурата". Кат. "Икономика на туризма". - София : УНСС, 2012, с. 289 - 294.
18 Статия 2012 други индексирани издания Маринов, С.Маркетинговое управление спросом на туристические услуги.//Вопросы структуризации економики, 2012, №1, с. 132 - 134.
19 Монография 2013 Няма Нешков, М., Рачев, Р., Маринов, С., Дянков, Т., Кадиева, С., Казанджиева, В.Конкурентоспособност на туристическата дестинация.- Варна : ФИЛ, 2013, 226 с.
20 Доклад 2013 Няма Маринов, С.Нагласи за екологизация на хотелиерството в община Варна.// Еко туризмът : Нашето зелено бъдеще. - Варна : Славена, 2013, с. 49 - 58.
21 Учебник 2013 Няма Ракаджийска, С., Дянков, Т., Маринов, С.Маркетинг в туризма.- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 479 с.
22 Монография 2013 Няма Нешков, М., Казанджиева, В., Маринов, С.Малките и средните предприятия в туризма на българското Черноморие.- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 227с. . - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 29)
23 Монография 2013 Няма Нешков, М., Маринов, С.Мегалитите в пъстрия свят на Родопа планина.- Момчилград : ФИЛ-Варна, 2013, - 185 с.
24 Доклад 2013 Няма Маринов, С.Тенденции в електронния маркетинг на туристическа дестинация.// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 565 - 574.
25 Доклад 2013 Няма Маринов, С.Сертификационни практики за устойчив туризъм.// Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сб. докл. [от]: Дванадесета науч. конф. с междунар. участие : Посветена на 65 год. от създаването на спец. "Стокознание" и кат. "Стокознание", 24 - 25 окт. 2013 = Commodity Science - Traditional and Relevance : XII Sci. Conf. with Intern. Participation..., Varna, 24th - 25th Oct. 2013 / Орг. к-т Теменуга Стойкова и др. - Варна : График, 2013, с. 322 - 329.
26 Доклад 2013 Няма Маринов, С.Стратегия Европа 2020 и предизвикателствата пред българския туризъм.// Отговорен туризъм 2020 : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Орг. съвет Стоян Маринов и др. ; Ред. съвет Татяна Христова и др. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 23 - 30.
27 Учебник 2014 Няма Нешков, М., Казанджиева, В., Маринов, С.Въведение в туризма.- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 336 с.
28 Други 2014 Няма Маринов, С.Наръчник за работата на туристическите информационни центрове в България.- София : Министерство на икономиката и енергетиката, 2014. - 112 с.
29 Доклад 2014 Няма Маринов, С.Тенденции в развитието на крайбрежния и морски туризъм = Trends in the Development of Coastal and Maritime Tourism..// Инфраструктура и комуникации : Науч. сп. на фак. "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. IV, 2014, № 9. Тенденции в развитието на глобалния туризъм, с. 132 - 135 ; 136 - 139.
30 Доклад 2014 Няма Маринов, С.Управление на Варненския халколитен некропол като туристически културно-исторически археологически обект.// Историко-археологически туризъм : Наследство с перспектива : [Сб. докл. от] Черноморски туристически форум. - Варна : Славена, 2014, с. 11 - 20.
31 Статия 2014 Няма Маринов, С.Съвременни тенденции в развитието на глобалния туризъм.Год. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас , XLIII, 2014, Кн. 2. Обществени науки, с. 165 - 172.
32 Доклад 2014 Няма Маринов, С., Казанджиева, В., Дянков, Т., Илиева, Г.Оценка на конкурентоспособността на община Варна като туристическа дестинация.Единадесета международна научна конференция Интелигентна специализация на България, Ботевград: Международно висше бизнес училище, 2014, 1029-1047.
33 Монография 2014 Няма Нешков, М., Маринов, С., Казанджиева, В., Дянков, Т., Илиева, Г.Конкурентоспособност на община Варна като туристическа дестинация.Варна: Наука и икономика, 2014, 292 с.
34 Други 2014 Няма Нешков, М., Маринов, С., Казанджиева, В., Гаврилова, Р., Илиева, Г., Шипковенски, Г., Душев, Ж., Николов, Т., Дичев, Д.Програма за развитие на туризма в община Варна 2014 - 2020.Варна: ФИЛ, 2014.
35 Монография 2015 Няма Маринов, С.Мениджмънт на туристическата дестинация.- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 381 с. : с табл., диагр.
36 Монография 2015 Няма Маринов, С., Дянков, Т., Казанджиева, В.Стратегия за природосъобразен туризъм в природен парк "Странджа".- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 354 с. : с табл., диагр.
37 Доклад 2015 Няма Маринов, С.Критерии за оценка на потребителските преживявания на хазартните туристи.// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 472 - 480.
38 Доклад 2015 Няма Маринов, С.Насоки за развитие на кадрите в туристическата дестинация.// Туризмът в епохата на трансформация : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 412 - 417.
39 Статия 2015 Няма Маринов, С.Проф. д-р Марин Нешков.// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 317 - 320.
40 Доклад 2015 Няма Marinov, S.Marketing Varna Region as Destination for Cultural Tourism.// Cultural Coridor Via Adriatica: Cultural Tourism without Boundaries : International Scientific Conference, 15.10.2015 - 19.10.2015. - Trogir, Croatia : SWU Neofit Rilski Publ. House, 2015, p. 21 - 30.
41 Доклад 2015 Няма Маринов, С.Възможности на информационните технологии за развитие на системата за управление на туристическа дестинация.// Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. V, 2015, № 10 [Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм], с. 292 - 297.
42 Статия 2016 други индексирани издания Филипова, Т., Маринов, С., Луканова, Г.Конкурентни позиции на дестинация България в глобалния туризъм. .Известия на Съюза на учените – Варна, бр. 1, 2016.
43 Статия 2016 други индексирани издания Маринов, С.Маркетинг на природен парк „Странджа“ като дестинация за екологичен туризъм.Научни трудове на Аграрен университет - Пловдив, LX, 2016, Кн. 1, с. 25 - 33.
44 Статия 2016 други индексирани издания Копринаров, Б., Маринов, С., Илиева, Г.Иновации в хазартната туристическа индустрия в условията на глобализация.Eastern Academic Journal, Miracle A Ltd., 2016, Issue 2, с. 34 - 43.
45 Доклад 2016 Няма Marinov, S., Ilieva, G.Strategic marketing for positioning of Bulgaria as a destination for gambling tourism on the israeli market.CulturalInternational Scientific Conference. Corridor “Western Transbalkan Road: Cultural Tourism without Boundaries”: Conference Proceedings Book, Blagoevgrad: South-west University "Neofit Rilski", 2016, 62 - 71.
46 Доклад 2016 Няма Маринов, С.Сезонността на туризма – причини, последствия и превенция.България – тиристическа дестинация за четири сезона: Черноморски туристически форум, Варна: Славена, 2016, 29 - 43.
47 Монография 2016 Няма Рибов, М., Кръстева, Н., Маринов, С., Станкова, М., Милева, С., Янева, М., Димитров, П., Терзуева, Л., Найс, Д., Великова, Е., Иванова, П., Емилова, И., Александрова, Е., Ангелова, Г., Златева, Д.Съвременни тенденции в развитието на туризма.София: Тракия-М, 2016, 420 с.
48 Доклад 2017 Няма Маринов, С., Галина, И.Глобалният туризъм и цените на хотелския продукт в дестинация България.Местната идентичност и глобалният туризъм: Черноморски туристически форум 2017: Сб. доклади, Варна: Славена, 2017, 39 - 55.
49 Учебник 2017 Няма Ракаджийска, С., Маринов, С., Дянков, Т.Маркетинг в туризма.Варна: Наука и икономика, 2017, 423 с.
50 Доклад 2017 други индексирани издания Маринов, С., Илиева, Г.Тенденции туристского спроса в сфере азартного туризма и позиционирование черноморских курортов Болгарии.Туристско-рекреационный потенциал, природное и культурное наследие Восточной Европы: Материалы Международной научно-практической конференции, Псков: Псковский государственный университет, 2017, 22 - 32.
51 Доклад 2017 Няма Маринов, С.Държавното управление на туризма в България - ретроспекция в бъдещето.Туризъм, иновации, стратегии: Сборник с доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм - Бургас, Бургас: Колеж по туризъм. Университет "Проф. д-р Асен Златаров", 2017, 142 - 153.
52 Доклад 2018 други индексирани издания Marinov, S., Ilieva, G.Intercultural Communication Training as a Factor for improving the Service Quality in Tourism.Traditions and Innovations in Contemporary Tourism: International Scientific Conference, Cambridge: Cambridge Scholars Publ., 2018, p. 53 - 69.