Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Анита Атанасова Йотова
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Доклад 2012 Няма Йотова, А. Тенденции в развитието на анализа на стопанската дейност на предприятието. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 37 - 49.
2 Доклад 2013 Няма Iotova, A. Transfer Pricing Research Project - Europe. // Украина-Болгария-Европейский союз : Современное состояние и перспективы : Сб. материалов междунар. науч. конф. - Херсон-Варна : П. П. Вишемирський, 2013, с. 383 - 389.
3 Доклад 2013 Няма Узунова, Е., Йотова, А. Потенциал на мобилния маркетинг за предлагането на локални услуги в България. // Бранд идея: иновативност и креативност в брандинга : Сб. докл. от междунар. науч.-практ. сесия. - Варна : Делник, 2013, с. 37 - 47.
4 Доклад 2014 Няма Йотова, А. Рейтингова система на МОН за оценка качеството на висшето образование и икономически специалности, подготвящи регулирани професии. // Качество на обучението във висшите училища : Сб. докл. от кръгла маса с междунар. участие, 17 май 2014. - Варна : СТЕНО, 2014, с. 64 - 86.
5 Доклад 2014 Няма