Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Андрияна Йовчева Андреева
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Статия 1998 Няма Андреева, А. Тероризмът в съвременния свят -тенденции и цели. Известия, Съю на учените, Съюз на учените-Варна, 1998, 1.
2 Статия 1998 Няма Андреева, А. Престъпността в държавния сектор при прехода към пазарна икономика - предмет на криминологично изследване. Затворно дело, 1998.
3 Доклад 1999 Няма Андреева, А. Икономиката в сянка. Икономиката в преход, стабилизация и растеж, ИУ-Варна, 1999.
4 Доклад 1999 Няма Андреева, А. Корупцията в банковата сфера- мерки за профилактика. Бизнес промените и предизвикателствата на XXI век, ИУ-Варна, 1999.
5 Доклад 1999 Няма Андреева, А. По някои въпроси на борбата с организираната престъпност . Актуални икономически и финансови проблеми на икономиката, ИУ-Варна, 1999.
6 Статия 2000 Няма Андреева, А. Санкционната система на Българското наказателно право и предизвикателствата на новото време . Известия, Съюз на учените-Варна, хуманиратни науки, Съюз на учените-Варна, 2000, 1-2, 116-119.
7 Учебник 2000 Няма Цанков, ъ., Станков, о., Цвяткова, н., Йолова, Г., Андреева, А. Основи на публичното право. Университетско издателсто- Икономически университет - Варна, 2000, 341.
8 Монография 2000 Няма Цанков, П., Цвяткова, Г., Йолова, Г., Андреева, А. Криминологични регионални проблеми на банковия кредит. "Малео - 63 ", 2000, 99.
9 Статия 2000 Няма Йолова, Г., Андреева, А. Нови аспекти на детерминантите на престъпността сред непълнолетните. Известия на Икономически университет - Варна, 2000, 1-2.
10 Статия 2001 Няма Андреева, А. Наказанието лишаване от свобода в системата от наказания по НК и съотношението му с доживотния затвор без и със замяна. Известия на Икономически университет-Варна, Университетско издателство - ИУ-Варна, 2001, 4, 57-63.
11 Учебно помагало 2002 Няма Бъчварова, М., Андреева, А., Йолова, Г., Цвяткова, Г., Владова, В., Димитрова, Д. Учебно помагало по търговско, финансово и осигурително право. Варна: ПЕВИ, 2002, 91 с.
12 Учебно помагало 2002 Няма Бъчварова, М., Маринова, О., Цвяткова, Г., Йолова, Г., Андреева, А., Владова, В., Димитрова, Д. Основи на правото (текстове, казуси, нагледни материали). Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2002.
13 Статия 2002 Няма Андреева, А. Специалната и генералната превенция при наказанията свързни с ограничаване свободата на осъдения . Съвременно право, Сиби, 2002, 3, 31-37.
14 Учебник 2003 Няма Цанков, П., Манев, Н., Бъчварова, М., Рачев, Р., Маринова, О., Йолова, Г., Андреева, А., Цвяткова, Г., Димитрова, Д., Владова-Иванова, В. Основи на правото . Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2003, 317.
15 Статия 2003 Няма Андреева, А. Мярката безвъзмезден труд - сравнителноправен анализ. Известия на Икономически университет-Варна, "Наука и икономика", Икономически университет-Варна, 2003, 4, 116-125.
16 Статия 2003 Няма Андреева, А. Институтът на условното осъждане в българското наказателно право. Известия, Университетско издателство - ИУ-Варна, 2003, 3, 74-86.
17 Доклад 2003 Няма Андреева, А. Пробацията- стъпка към хармонизиране на българското наказателно законодателство със санкционните системи на страните от европейския съюз. Научна конференция на Съюз на учените- Варна, "Качеството на живот и хармонията в обществото", Университетско издателство на ВСУ "Черноризец Храбър", 2003, 64-70.
18 Доклад 2003 Няма Андреева, А. Развитие на института на условното предсрочно освобождаване в българското наказателно право. Десета научна конференция на младите научни работници, Шкорпиловци 2003, Университетско издателство, ИУ-Варна, 2003, 151-158.
19 Учебник 2004 Няма Андреева, А., Йолова, Г., Димитрова, Д. Основи на публичната администрация. Варна: Наука и икономика, 2004, 165 с.
20 Учебно помагало 2004 Няма Андреева, А., Йолова, Г., Димитрова, Д. Основи на публичното право. Основи на публичната администрация. Варна: Наука и икономика, 2004.
21 Учебник 2006 Няма Цанков, П., Андреева, А., Йолова, Г. Основи на публичното право. Варна: Наука и икономика, 2006.
22 Учебно помагало 2007 Няма Андреева, А., Цвяткова, Г., Владова, В., Димитрова, Д., Бъчварова, М., Рачев, Р., Маринова, О. Търговско право (казуси, тестове, задачи). Варна: Наука и икономика, 2007.
23 Учебник 2007 Няма Бъчварова, М., Цанков, П., Андреева, А., Рачев, Р., Йолова, Г., Димитрова, Д., Владова, В., Цветковска, М. Основи на правото. Варна: Наука и икономика, 2007.
24 Учебно помагало 2007 Няма Андреева, А., Йолова, Г., Владова-Иванова, В., Цветковска, М. Трудово и осигурително право. Варна: Наука и икономика, 2007.
25 Учебно помагало 2008 Няма Андреева, А., Йолова, Г., Димитрова, Д. Основи на публичното право (задачи, казуси, тестове). Варна: Наука и икономика, 2008, 144 с.
26 Учебник 2008 Няма Рачев, Р., Андреева, А., Йолова, Г., Владова-Иванова, В. Трудово и осигурително право. Варна: Наука и икономика, 2008.
27 Статия 2008 Няма Андреева, А., Ганчева, Д. Икономически и правни аспекти при усвояване на европейските фондове. Известия на Икономически университет - Варна, 2008, 2, 74-84.
28 Студия 2008 Няма Андреева, А., Йолова, Г. Административно-наказателна отговорност за нарушения на трудовото и осигурително законодателство. Годишник на Икономически университет - Варна, 80, 2008, 206-248.
29 Статия 2008 Няма Андреева, А., Йолова, Г. Наказателноправна защита на трудовите и осигурителни правоотношения. Известия на Икономически университет – Варна, 2008, 3, 67 - 76.
30 Учебно помагало 2009 Няма Бъчварова, М., Андреева, А., Йолова, Г., Цвяткова, Г., Димитрова, Д., Цветковска, М. Основи на правото (задачи, казуси, тестове). Варна: Наука и икономика, 2009, 165 с.
31 Статия 2009 Няма Андреева, А. Нормативни промени в контрола за спазване на трудовото и осигурително законодателство. Известия на Икономически университет-Варна, "Наука и икономика", Икономически университет-Варна, 2009, 3, 164-173.
32 Статия 2009 Няма Андреева, А., Йолова, Г. Нормативни промени в контрола за спазване на трудовото и осигурително законодателство. Известия Сп. Икономически университет - Варна , Наука и икономика, 2009, 3, 164 - 173.
33 Учебно помагало 2010 Няма Андреева, А., Димитрова, Д. Международно публично и частно право (задачи, казуси, тестове). Варна: Наука и икономика, 2010.
34 Учебно помагало 2010 Няма Андреева, А., Йолова, Г., Димитрова, Д., Матеева, Ж. Основи на правото (задачи, казуси, тестове). Варна: Наука и икономика, 2010, 217 с.
35 Учебник 2010 Няма Бъчварова, М., Рачев, Р., Андреева, А., Йолова, Г., Димитрова, Д. Основи на правото. Варна: Наука и икономика, 2010.
36 Доклад 2010 Няма Андреева, А. Влияние на икономическата криза върху прекратяването на трудовото правоотношение. Световната криза и икономическото развитие, Варна: Наука и икономика, 3, 2010, 247-255.
37 Монография 2011 Няма Андреева, А., Йолова, Г. Юридическа отговорност и контрол за спазване на трудовото и осигурително законодателство. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 256 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 25)
38 Статия 2011 Няма Андреева, А. Безработицата в България - статистически профил и законодателни решения. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 3, с. 95 - 107.
39 Монография 2011 Няма Андреева, А., Йолова, Г. Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на безработицата в България. Варна: Славена, 2011, 131.
40 Учебно помагало 2012 Няма Андреева, А., Йолова, Г. Трудово и осигурително право. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 167 с.
41 Учебник 2013 Няма Бъчварова, М., Андреева, А., Рачев, Р., Йолова, Г. Основи на правото. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 324 с.
42 Статия 2013 Няма Андреева, А. Закон за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) - действие и проблематика. Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки , 2013, № 1, с. 43 - 46.
43 Статия 2013 Няма Андреева, А., Игнатова, И. Закон за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ)- действие и проблематика. Известия на Икономически университет-Варна, Варна: Наука и икономика, 2013, 1, 43-46.
44 Учебник 2014 Няма Андреева, А., Йолова, Г. Трудово и осигурително право. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 346 с.
45 Учебно помагало 2014 Няма Бъчварова, М., Владова-Иванова, В., Цветковска, М., Андреева, А., Матеева, Ж., Йолова, Г. Основи на правото. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 267 с.
46 Статия 2014 други индексирани издания Андреева, А. Специфика на новите нормативни решения при договорите за професионална квалификация. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 30 - 37.
47 Доклад 2014 Няма Андреева, А. Изводи и резултати относно обществения живот във Варна. // Проект "Време: Варна 2013 - 2014" : Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013". - Варна : Община Варна ; ИУ, 2014, с. 18 - 22.
48 Статия 2014 Няма Андреева, А. Специфика на новите нормативни решения при договорите за професионална квалификация. Известия на Икономически университет - Варна, Варна: Наука и икономика, 2014, 3, 30-37.
49 Доклад 2015 Няма Андреева, А. Трудовият договор - традиции и тенденции в променяща се икономическа среда. // Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 25 - 32.
50 Учебно помагало 2015 Няма Андреева, А., Йолова, Г., Димитрова, Д. Основи на публичното право. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 194 с.
51 Доклад 2015 Няма Андреева, А. Новите видове трудови договори- актуална форма на заетост. Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България, София: УНСС, 1, 2015, 106-112.
52 Учебник 2015 Няма Бъчварова, М., Рачев, Р., Андреева, А., Йолова, Г., Димитрова, Д., Владова-Иванова, В., Цветковска, М., Матеева, Ж., Димитрова, И. Основи на правото: Електронен учебник. Варна: Наука и икономика, 2015, 214 с.
53 Учебник 2016 Няма Андреева, А., Йолова, Г. Основи на публичното право. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 321 с.
54 Доклад 2016 Няма Андреева, А. Законодателни решения в българското трудово право обусловени от връзката му с икономиката. Правната наука и бизнесът- заедно за устойчиво развитие на икономиката, Варна: Наука и икономика, 2016, 84-92.
55 Учебно помагало 2017 Няма Andreeva, A., Dimitrova, D. Principles of law: Tasks, cases, tests. Varna: Publishing house "Science and Economics", 2017, 241.
56 Монография 2017 Няма Андреева, А., Йолова, Г., Рачев, Р. Актуални правни аспекти на трудовите договори и свързаните с тях правни институти. Варна: Наука и икономика, Библ. "Цани Калянджиев", 2017, 203 с.
57 Доклад 2017 други индексирани издания Андреева, А., Йолова, Г. Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на отпуска поради временна неработоспособност. Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС -2017), Варна: Наука и икономика, Т. 2, 2017, 183 - 188.
58 Доклад 2017 други индексирани издания Андреева, А., Йолова, Г. Тенденции и предизвикателства пред трудовото и осигурителното законодателство - десет години след членството на Р. България в ЕС . Научни трудове на Института за държавата и правото, София: БАН, 16, 2017, 251 - 261.
59 Доклад 2017 други индексирани издания Андреева, А. Субективните права на почивка и отпуск в българското трудово право - еволюция и тенденции. Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 70 - 80.
60 Доклад 2017 други индексирани издания Андреева, А., Данев, В. Прекратяване на безсрочен трудов договор - проблематика, перспективи и тенденции в условията на съвременна пазарна икономика. Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 326 - 339.
61 Статия 2017 други индексирани издания Andreeva, A., Yolova, G., Dimitrova, D. Legal Regime of the Rector as a Governance Body of the Higher Education Institution . Izvestia Journal of University of Economics – Varna, 61, 2017, 4, 414 - 428.
62 Статия 2017 други индексирани издания Андреева, А., Йолова, Г., Димитрова, Д. Прaвeн рeжим нa рeктoрa кaтo oргaн зa упрaвлeниe нa висшeтo училищe. Известия на Икономически университет - Варна, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 61, 2017, 4, 275 - 290.
63 Статия 2017 Няма Андреева, А. Институтът на почивка в българското трудово право - традиция и съвремие. Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2017, 1, 8 - 13.
64 Статия 2017 Няма Андреева, А., Димитрова, Д. Контрол за спазване на реда при провеждане на обществени поръчки в Р България. Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2017, 1, 14 - 19.
65 Доклад 2017 Няма Андреева, А., Йолова, Г. Принципът на социален диалог като гаранция за сигурност на трудовите и осигурителни права. Правото на сигурност : Научна конференция проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 23 - 25.06.2017 г., Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2017, 82 - 87.
66 Монография 2018 Няма Андреева, А., Йолова, Г. Правен режим на почивките и отпуските : Теоретични и практически аспекти. Варна : Наука и икономика, 2018, 220.
67 Студия 2018 други индексирани издания Андреева, А., Йолова, Г. Отпуск при временна неработоспособност – специфики, реализация и осигурително обезпечаване. Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов , 2018, 1, 15 - 41.
68 Статия 2018 Няма Андреева, А., Йолова, Г. Хармонизиране на българското трудовото и осигурително законодателство с европейските принципи = Гармонизация болгарского трудового и страхового законодательства с Европейскими принципами. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, Liepāja : Liepājas universitāte izglītības zinātņu i nstitūts socioloģisko pētījum u centrs vadības un sociālo z inātņu fakultāte, XX, 2018, 334 - 341.
69 Доклад 2018 други индексирани издания Андреева, А., Йолова, Г. Защита правата на потребителите при доброволното осигуряване. Качество на стоките и защита на потребителите : Сборник с доклади от кръгла маса с международно участие, Варна : Наука и икономика, 2018, 74 - 87.
70 Доклад 2018 други индексирани издания Андреева, А., Игнатова, И. Необходимост от усъвършенстване на нормативната уредба свързана с академичния състав в Република България. Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив. Сер. Б. Естествени и хуманитарни науки, Пловдив : Съюз на учените - Пловдив http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2018_estestveni_i_humanitarni_nauki_tom_XVIII.pdf, 18, 2018, 316 - 319 .
71 Статия 2018 други индексирани издания Andreeva, A., Dimitrova, D., Dimitrova, D. Specifics in the Legal Regime of the Public Procurements Conducted by the Higher Schools in Bulgaria. Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 62, 2018, 1, 59 - 73.
72 Статия 2018 други индексирани издания Андреева, А., Димитрова, Д., Димитрова, Д. Специфика в правния режим на обществените поръчки, провеждани от висшите училища в България. Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 1, 58 - 73.
73 Доклад 2018 други индексирани издания Андреева, А., Йолова, Г. За някои особености на административния контрол и административнонаказателната отговорност за нарушаване на здравословните и безопасни условия на труд. Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник доклади, Варна : Наука и икономика, 2018, 65 - 79.
74 Статия 2018 други индексирани издания Андреева, А., Mateeva, Z. Employers as Personal Data Administrators - Specifics and Requirements in the Context of the Information Society. Globalization, the State and the Individual, Varna : VFU Chernorizets Hrabar , 2018, 2 (18), 139 -147.
75 Доклад 2018 други индексирани издания Андреева, А., Димитрова, Д. Съдебен контрол върху административните актове по процедури за хабилитация. Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 80 - 98.
76 Доклад 2018 други индексирани издания Андреева, А., Йолова, Г. За субекта на правото на труд и предизвикателствата на технологичното общество. Цифрова икономика и блокчейн технологии : Единадесета международна научно-приложна конференция, 29.06 - 01.07.2018г. : Сборник научни трудове , Варна : ЛАРГО СИТИ, 2018, 320 - 328.
77 Статия 2018 други индексирани издания Андреева, А., Димитрова, Д. Административен контрол върху процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности. Юридически сборник, Бургас : Бургаски свободен университет. Център по юридически науки, XXV, 2018, 86 - 97.
78 Статия 2018 други индексирани издания Андреева, А., Димитрова, Д. Нормативная регламентация общественных заказов в Европейском Союзе – ретроспекция и тенденции. Sabiedriba un kultura. Rakstu krajums, XX, Liepaja, Latvija : LiePA https://www.liepu.lv/uploads/files/Krajums_Sabiedr%C4%ABba%20un%20kult%C5%ABra_2018_.pdf, 2018, 325 - 334.
79 Статия 2018 други индексирани издания Андреева, А., Димитрова, Д. Трудовоправните и административноправни аспекти в процедурите за хабилитация на академичния състав в Република България. Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 24, 2018, 3, 137 - 150.
80 Доклад 2018 други индексирани издания Андреева, А., Йолова, Г. Тенденции при антидискриминационните политики в сферата на здравното осигуряване в условията на дигиталното общество. Защита срещу дискриминацията: Правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция на ИУ - Варна, 8 юни 2018, Варна : СТЕНО, 2018, 255 - 261.
81 Статия 2018 Scopus или Web of Science Андреева, А., Димитрова, Д. Акредитацията на висшите училища като гаранция за качество на висшето образование в контекста на академичната автономия. Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз Буки, XXVI, 2018, 6, 613 - 626.
82 Статия 2018 други индексирани издания Андреева, А., Йолова, Г. Предизвикателства и тенденции пред социалната защита в условията на дигиталното общество. Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 3, 293 - 307.
83 Статия 2018 други индексирани издания Андреева, А. Нормативни мерки за гарантиране на трудовото възнаграждение при несъстоятелност на работодателя. Известия. Списание на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 2, с. 97 - 111.
84 Доклад 2018 други индексирани издания Андреева, А. Някои аспекти на защитата от дискриминация при упражняване правото на труд - проблеми и тенденции. Защита срещу дискриминацията: Правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция на ИУ - Варна, 8 юни 2018, Варна : Стено, 2018, с. 133 - 141.
85 Статия 2018 други индексирани издания Андреева, А., Димитрова, И. Болгарское висшее образование - развитие и тенденции. Sabiedriba un kultura. Rakstu krajums : XX, Liepaja, Latvija : LiePA, https://www.liepu.lv/uploads/files/Krajums_Sabiedr%C4%ABba%20un%20kult%C5%ABra_2018_.pdf, XX, 2018, 201 - 206.
86 Доклад 2018 Няма Андреева, А., Йолова, Г. Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на трудовите договори за краткотрайна сезонна работа. Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса ..., 15 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 172 -184.
87 Статия 2018 Няма Андреева, А., Йолова, Г. Необходимост от нов модел за определяне на минималната работна заплата иминималния осигурителен доход. Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2018, 1, 16 - 21.
88 Статия 2018 други индексирани издания Андреева, А. Субективното право на трудово възнаграждение - традиции и актуални законодателни решения. Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 1, 23 - 39.
89 Доклад 2018 други индексирани издания Андреева, А., Данев, В. Установяване качеството на стока в производство по предявена рекламация. Качество на стоките и защита на потребителите : Сборник с доклади от кръгла маса с международно участие, Варна : Наука и икономика, 2018, 199 - 210.
90 Статия 2018 други индексирани издания Андреева, А., Александров, А. За действителността на забраните за упражняване на конкурентна дейност паралелно и/или след прекратяване на трудовия договор. Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 4, 407 - 422.
91 Статия 2018 други индексирани издания Blagoycheva, H., Andreeva, A., Yolova, G. Legal Framework of Occupational Health Servicesin the EU and in Bulgaria. Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 62, 2018, 3 - 4, 250 - 264.
92 Доклад 2019 други индексирани издания Андреева, А. Правна регламентация на социалната и солидарна икономика и влиянието й върху заетостта. Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 27 - 36. ISSN 2603-5073.
93 Учебник 2019 Няма Бъчварова, М., Андреева, А., Йолова, Г., Димитрова, Д., Матеева, Ж. Основи на правото. Варна : Наука и икономика, 2019, 379.
94 Статия 2019 Scopus или Web of Science Андреева, А., Димитрова, Д. Академичното самоуправление в България – традиции и предизвикателства. Стратегии на образователната и научната политика, Аз Буки, XXVII, 2019, 2, 141 - 153.
95 Доклад 2019 други индексирани издания Andreeva, A., Dimitrova, D. Educational systems and the need to review traditions in order to respond to labour market demands. International scientific-practical conference dedicated to the 96th birthday anniversary of nationwide leader Heydar Aliyev Internationalization of higher education in Azerbaijan and ways of increasing its competitiveness, Baku Biznes University Press 2019, 2019, 54-58.
96 Статия 2019 други индексирани издания Андреева, А., Димитрова, Д. Нарушенията на трудовото законодателство - основание за отстраняване от обществена поръчка. Известия. Списание на ИУ - Варна, 2019, 1, 25 - 39.