Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Иван Желев
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Доклад 1985 Няма Желев, И. По някои въпроси на качеството на ремонтно-строителните работи. Икономически проблеми на качеството в строителството : Науч.-практ. конф., Варна: ВИНС, 1985, с. 63 - 68.
2 Доклад 1986 Няма Желев, И. Инвестиционният процес и строително-ремонтната дейност. Усъвършенствуване организацията на инвестиционния процес : Сборник доклади, Варна: ДП Странджата, 1986, с. 163 - 169.
3 Статия 1986 Няма Желев, И. Състояние и проблеми на ремонта на сградите и съоръженията у нас. ИЗВ. Сп. ВИНС - Д. Благоев, Варна: ВИНС, 1986, 4, с. 92 - 101.
4 Доклад 1989 Няма Желев, И. Конкуренция и самоуправление на стопанските организации в строителството. Проблеми на самоуправлението на стопанските организации в строителството : [Сб. докл. от] науч. -практ. конф., Варна: ВИНС, 1989, с. 121 - 130.
5 Доклад 1989 Няма Желев, И., Калчев, Р. Проблеми на използуването на работното време в строителството у нас. Проблеми на стопанско-организационните форми в инвестиционния процес : Докл. от науч. -практ. конф., Варна, 3 ноем. 1989 г ., Варна: ВИНС, 1989, с. 68 - 78.
6 Доклад 1990 Няма Майер, е., Желев, И. Външната среда и стратегията на строителните фирми. Инвестиционният процес и пазарната икономика : Докл. от науч.-практ. конф., Варна, 9 ноем. 1990 г ., Варна: ДП Странджата, 1990, с. 25 - 32.
7 Статия 1990 Няма Желев, И. Резерви в използването на работното време в строително-ремонтното производство във Варненска област. ГОД. ВИНС Д. Благоев, Варна: ВИНС, 1990, 1, с. 194 - 202.
8 Доклад 1990 Няма Желев, И., Калчев, Р. Инвестиционният пазар и малките строителни фирми. Инвестиционният процес и пазарната икономика : Докл. от науч.-практ. конф., Варна, 9 ноем. 1990 г ., Варна: ДП Странджата, 1990, с. 77 - 81.
9 Монография 1991 Няма Монев, П., Желев, И., Калчев, Р., Стоянов, С. Договаряне на работната заплата. Варна: Бряг принт, 1991, 81 с.
10 Доклад 1991 Няма Желев, И. Приватизацията и чуждестранните инвестиции. Проблеми на приватизацията в строителството: Сборник доклади от научно-практическа конференция, Варна: Унив. изд., 1991, с. 46 - 51.
11 Монография 1991 Няма Вълчев, Г., Майер, Л., Джамбазов, В., Бакалов, Н., Калчев, Р., Шипкалиева, Д., Илиев, П., Желев, И., Стоянов, С. Приватизацията: Условие, без което не може. Варна: Логос, 1991, 92 с.
12 Доклад 1992 Няма Желев, И. Качеството и конкуренцията. Инвестиционният пазар и конкуренцията : Докл. от науч.-практ. конф., Варна: Унив. изд. ИУ, 1992, с. 54 - 59.
13 Доклад 1993 Няма Желев, И. Формиране на силна фирмена култура от строителни предприемачи. Проблеми на строителното предприемачество : Докл. от науч.-практ. конф., Варна: Унив. изд. ИУ, 1993, с. 44 - 52.
14 Монография 1993 Няма Монев, П., Калчев, Р., Желев, И., Стоянов, С. Предпоставки за успех в бизнеса. Варна: ЕТ Стоян Стоянов - Стожен, 1993, 230 с.
15 Монография 1993 Няма Желев, И. Как да управлявате качеството. Варна : Василекс ЕТ, 1993, 160.
16 Статия 1993 Няма Желев, И. Необходимостта от промени при управлението на качеството на строителството. Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Унив. изд. ИУ, 1993, 1, с. 36 - 43.
17 Доклад 1994 Няма Желев, И. Управление на инвестициите в условията на инфлация. Инвестиции и инфлация. Докл. от науч.-практ. конф. - Варна , Изд. на ИУ - Варна, 1994, 28 - 33.
18 Доклад 1995 Няма Желев, И. За подобряване на маркетинговата дейност в строителните предприятия. МАРКЕТИНГ в строителството : Докл. от науч.- практ. конф. - Варна, Изд. на ИУ - Варна, 1995, 16 - 19.
19 Учебник 1996 Няма Димитров, Г., Желев, И. Управление на инвестиционния процес . : [Учебник за студентите от ИУ - Варна] Варна : ИУ, 1996, 238.
20 Доклад 1996 Няма Желев, И. Инвестиционната стратегия на предприятията. СТРАТЕГИЧЕСКО управление на строителството : Сб. докл. от науч. конф. , Варна : Унив. изд. ИУ, 1996, 28 - 32.
21 Учебник 1997 Няма Димитров, Г., Илиев, П., Желев, И. Управление на строителното предприятие . Варна : ИУ, 1997, 499.
22 Доклад 1997 Няма Желев, И. Подобряване управлението на финансовите ресурси в строителните предприятия. РЕСУРСИТЕ на строителната фирма : Сб. докл. от науч. конф. , Варна : ИУ, 1997, 25 - 28.
23 Статия 1999 Няма Желев, И. Проблеми при въвеждането на независим строителен надзор. ИЗВ. Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : ИУ, 1999, 1, 73 - 82.
24 Доклад 1999 Няма Желев, И. Подобряване управлението на разходите за реализация на строителната продукция. РЕАЛИЗАЦИЯ на строителната продукция и стимулиране на продажбите : Сб. докл. от науч. конф. , Варна : Унив. изд. ИУ, 1999, 32 - 36.
25 Доклад 1999 Няма Желев, И. Подобряване управлението на разходите за качество. ЛОГИСТИКАТА в икономиката на преход : Сб. докл. от Втората междунар. конф., Варна, Св. Константин 12 - 13 юли 1999, София : УНСС, 1999, 375 - 382.
26 Студия 1999 Няма Желев, И. Управление на инвестициите в България : Теоретико-методологически въпроси и пътища за подобряване. ГОД. Икон. унив. - Варна, Варна : ИУ, 71, 1999, 71, 42 - 83.
27 Статия 1999 Няма Желев, И. Подобряване на управлението в жилищните кооперации. НАРОДОСТОПАНСКИ архив, Свищов : СА, 1999, 2, 57 - 62.
28 Учебник 2001 Няма Желев, И. Управление на инвестиционния процес : [Учебник]. Варна : Унив. изд. ИУ, 2001, 360.
29 Доклад 2001 Няма Желев, И. Управленските информационни системи в строителните предприятия. РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ на управлението на строителното предприятие : Сб. докл. от юбил. науч. конф., Варна : ИК Геа-принт, 2001, 27 - 32.
30 Доклад 2001 Няма Желев, И. Проблеми на разходите за качество в строителните предприятия. ПРОИЗВОДСТВЕНО-РЕАЛИЗАЦИОННИ разходи, цени и доходи на строителната фирма : Докл. от науч. конф., Варна : ИУ, 2001, 9 - 13.
31 Доклад 2001 Няма Желев, И. Инвестиционна активност на строителните фирми. ИНОВАЦИОННА и инвестиционна дейност в процеса на европейска интеграция : Сб. докл. от науч. конф. , Варна : ИУ, 2001, 13 - 17.
32 Доклад 2002 Няма Желев, И. Подобряване управлението на недвижимата собственост. УПРАВЛЕНИЕ на недвижимата собственост : Сб. докл. от науч. конф. , Варна : ИК Геа-принт, 2002, 10 - 14.
33 Учебник 2002 Няма Шинева, Р., Желев, И. Икономика на труда : [Учебник]. Варна : Унив. изд. ИУ, 2002, 244.
34 Доклад 2003 Няма Желев, И. Политика на държавата при регулиране на пазара на труда. ИНОВАЦИИ и трансформации на организираните пазари в България : Сб. докл. от науч. конф. с 19. междунар. участие, 23 - 25 окт. 2002 г., Варна : Унив. изд. ИУ, 2003, 125 -132.
35 Доклад 2003 Няма Желев, И. Възможности за подобряване на инвестиционния климат в България. INVESTMENTS in the Future - 2003 : Proceedings, Fourth Intern. Scientific Conf. - Varna : Local Organization of the Scientific and Technical Unions et all, 2003, Варна : НТС, 2003, 79 - 84.
36 Доклад 2003 Няма Желев, И. Инвестициите като фактор за повишаване конкурентоспособността на търговските фирми. СЪВРЕМЕННИ предизвикателства пред търговията : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф. по случай 50 год. кат. "Икономика и управл. на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията", 13 - 14 ноем. 2003, Варна : Унив. изд. ИУ, 2003, 175 - 181.
37 Доклад 2003 Няма Желев, И. Подобряване на фирмената сигурност на строителните предприятия. ИКОНОМИКА и управление на строителството : Сб. докл. от науч. конф., Варна : ИК Геа-принт, 2003, 35 - 39.
38 Доклад 2004 Няма Желев, И. Основни акценти в развитието на строителния бизнес в условията на присъединаване към ЕС. Икономика и управление на строителството = Economics and Management of Building : Сб. докл. от науч. конф. с междунар. участие, ноември 2004 г., Варна : Геа принт, 2004, 42 - 49.
39 Статия 2005 други индексирани издания Желев, И. 75-годишен юбилей на проф. дин Георги Димитров. Наука, София: Наука, 2005, 3, 76 - 77.
40 Статия 2005 други индексирани издания Желев, И. Тенденции и перспективи за развитие на строителството. Известия. Списание на ИУ - Варна, 2005, 4, 3 - 13.
41 Доклад 2005 Няма Желев, И. Европейски перспективи пред българския строителен бизнес. Европейски перспективи на националното стопанство : Сб. докл. [от] Науч. конф. с междунар. участие, 9 - 10 юни 2005 г. , Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2005, 311 - 318.
42 Доклад 2005 Няма Желев, И. Управление на експлоатационното състояние на българските хотели. Туристическата наука и предизвикателството на XXI век : Сб. докл. от науч. конф., посветена на 40-год. от създ. на спец. "Туризъм", 3 - 4 ноем. 2005, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2005, 203 - 209.
43 Доклад 2005 Няма Желев, И. Фактори за развитие на малките строителни предприятия. Строително предприемачество и недвижима собственост = Building Entrepreneurship and Immovable Property : Сб. докл. от науч. конф. с междунар. участие, ноември 2005 г. , Варна : ИК Геа принт, 2005, 67 - 78.
44 Доклад 2006 Няма Желев, И. Подобряване усвояването на еврофондовете. Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сб. докл. от науч. конф. с междунар. участие, юни 2006 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2006, 176 - 182.
45 Доклад 2006 Няма Желев, И. Прогнозиране на ивестиционната активност в България. Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2006 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2006, 19 - 24.
46 Статия 2007 други индексирани издания Желев, И. Система за управление на жилищни сгради в режим на етажна собственост. Известия. Списание на ИУ - Варна, 2007, 4, 26 - 35.
47 Учебно помагало 2007 други индексирани издания Желев, И. Управление на инвестиционния процес . Варна: Наука и икономика, 2007, 300.
48 Доклад 2007 Няма Желев, И. Подобряване управлението на жилищни сгради в режим на етажна собстве. Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2007 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2007, 65 - 71.
49 Доклад 2008 Няма Желев, И. Перспективы инвестирования в Болгарии. Актуальные проблемы экономики России и высшей школы : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. науч. тр. преп. и асп, Брянск : РИО БГУ, 2008, 19 - 23.
50 Доклад 2008 Няма Желев, И. Състояние на управлението на жилищни сгради в режим на етажна собственост. Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2008 г. , Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2008, 71 - 79.
51 Доклад 2008 Няма Желев, И. Тенденции на инвестициите в търговски и развлекателни центрове (молове) в България. Търговията в съвременното общество : Теория и практика : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф., 10 - 11 окт. 2008 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2008, 200 - 207.
52 Доклад 2008 Няма Желев, И. Финансиране на поддържането и подобряването на жилищните сгради в режим на етажна собственост. Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сб. докл. от юбил. науч. конф., май 2008 г., Варна : Унив. изд. Наука и иконом, 2, 2008, 184 - 190.
53 Монография 2009 Няма Калинков, К., Желев, И., Райчев, Т. Управление на етажната собственост в България в условията на евроинтеграция. Варна: Наука и икономика, Библ. Проф. Цани Калянджиев; 14, 2009, 207.
54 Доклад 2009 Няма Желев, И. Взаимоотношенията на сдруженията на собствениците на жилища при управлението на етажната собственост. Пазар и управление на недвижимата собственост в съвременните условия : Сб. докл. от междунар. науч.-практ. конф., София : Авангард Прима, 2009, 35 - 44.
55 Доклад 2009 Няма Желев, И. Основни принципи на взаимоотношенията на сдруженията на собствениците на жилища. Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2009 г. , Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2009, 40 - 51.
56 Монография 2010 други индексирани издания Желев, И., Калинков, К., Захариев, П., Маринова, Б. Сдруженията на собствениците в системата на управление на етажната собственост. Варна: Наука и икономика, 2010, 212.
57 Учебно помагало 2010 други индексирани издания Желев, И. Управление на инвестиционния процес. Варна: Наука и икономика, 2010, 330.
58 Доклад 2010 Няма Желев, И. Възможности на фасилити мениджмънта за намаляване на експлоатационните разходи на хотелите. Алтернативи за развитие на съвременния туризъм : Сб. докл. от науч. конф., посветена на 45 год. от създаването на спец. "Туризъм", 25 юни 2010 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2010, 261 - 272.
59 Доклад 2010 Няма Желев, И. Критични фактори за управление на етажната собственост. Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф. , Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2, 2010, 741 - 752.
60 Доклад 2010 Няма Желев, И. Приложение на фасилити мениджмънта за намаляване на експлоатационните разходи на сградите. Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 25-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2010 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2010, 68 - 79.
61 Доклад 2011 Няма Желев, И. Критични фактори за успех на европроектите. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 26-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2011 г., ИУ - Варна / Ред. кол. Пламен Илиев и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 238 - 252.
62 Доклад 2011 Няма Желев, И. Съвременни тенденции на жизнения цикъл на търговските сгради. //Съвременни измерения на търговския бизнес : Комуникация между наука и практика : Юбил. научнопракт. конф. с междунар. участие, 12 - 13 май 2011 / Орг. к-т Марияна Божинова и др. : Т. 1. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011, с. 80 - 85.
63 Статия 2011 други индексирани издания Желев, И. Фасилити мениджмънт : Съвременен подход за управление на сгради и съоръжения в България. Известия. Списание на ИУ - Варна, 2011, 1, 73 - 83.
64 Доклад 2012 Няма Желев, И. Основни насоки за подобряването на жизнения цикъл на сградите. // Управление на недвижимата собственост в контекста на икономиката на знанието : Сб. докл. : Междунар. науч. конф., 18 май 2012г. / УНСС. Кат. Икономика на недвижимата собственост ; Ред. кол. Йорданка Йовкова и др. - София : Авангард Прима, 2012, с. 66 - 71.
65 Статия 2012 други индексирани издания Желев, И. По въпроса за същността и оценяването на материалната база при акредитацията на висшите училища. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2012, № 4, с. 17 - 32.
66 Доклад 2012 Няма Желев, И., Христова, С. Възможности за намаляване на риска при реализация на европроекти за модернизация на университетски библиотеки. // Информационна грамотност - модели за обучение и добри практики : Сборник с науч. доклади и съобщения от Науч. семинар с междуар. участие, 18 - 19 окт. 2012 г. - София : За буквите-О писменехъ, 2012, с. 88 - 98.
67 Доклад 2012 Няма Желев, И., Христова, С. Проблеми при избор и взаимоотношения с изпълнители на дейности по европроекти за модернизация на университетски библиотеки. // Информационна грамотност - модели за обучение и добри практики : Сборник с науч. доклади и съобщения от Науч. семинар с междуар. участие, 18 - 19 окт. 2012 г., Унив. библ. на Икон. унив., гр. Варна. - София : За буквите-О писменехъ, 2012 , с. 99 - 107.
68 Учебник 2013 Няма Желев, И., Христова, С. Управление на бизнес проекти. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 251 с.
69 Доклад 2013 Няма Желев, И. Базисни стандарти при фасилити мениджмънта. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 27-та науч. конф. с междунар. участие - ноем., 2012 / Ред. кол. Пламен Илиев и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 69 - 81.
70 Доклад 2013 Няма Желев, И. Специфични особености на фасилити мениджмънта на българските търговски фирми. // Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 350 - 359.
71 Статия 2013 други индексирани издания Ivanov, I. Application of International Standards within Facility Management in Bulgaria. Socio-economic Research Bulletin : Coll. of Sci. Works . - Odessa : Ministry of Education a. Sci. of Ukraine. Odessa National Econ. Univ., 2013, № 3 (50), с. 150 - 157.
72 Доклад 2013 Няма Желев, И. Особености на фасилити мениджмънта в организациите. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 28-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2013. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 79 - 90.
73 Студия 2013 Няма Илиев, П., Антонова, В., Желев, И., Иванова, М., Калчев, Р. [Шестдесет] 60 години катедра Икономика и управление на строителството. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 54 с.
74 Учебник 2013 Няма Стоянов, С., Илиев, П., Калчев, Р., Монев, П., Желев, И., Чапаров, Б., Господинова, А., Антонова, В. Икономика на недвижимата собственост. Варна : Наука и икономика, 2013, 368.
75 Учебник 2014 Няма Калчев, Р., Желев, И., Антонова, К. Икономика на труда. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 399 с.
76 Доклад 2014 Няма Желев, И. Намаляване на разходите за фасилити мениджмънт чрез аутсорсинг. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 29-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2014. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 64 - 74.
77 Учебно помагало 2015 Няма Желев, И., Христова, С. Европейски фондове и проекти. Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 252 с.
78 Статия 2015 Няма Желев, И. Проф. д-р ик.н. Георги Димитров (1930 - 2006). // Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 150 - 153.
79 Статия 2015 Няма Желев, И. Проф. д-р Константин Калинков. // Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 295 - 298.
80 Доклад 2015 Няма Желев, И. Възможности за използване на бенчмаркетинга при фасилити мениджмънта. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та юбил. междунар. науч.-практ. конф. - ноем. 2015 = Construction Entrepreneurship and Real Property : Proc. of the 30th Anniversary Inter. Sci. a. Practical Conf. in Nov. 2015. - c. 17 - 29.
81 Учебник 2016 Няма Желев, И., Иванова, М., Христова, С. Управление на инвестиционния процес. Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 375 с.
82 Доклад 2017 други индексирани издания Желев, И. Насоки за подобряване планирането на разходите за фасилити мениджмънт. Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 57 - 68.
83 Доклад 2018 други индексирани издания Желев, И. Етапи на приложението на информационните и комуникационни технологии при фасилити мениджмънта. Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-та научна конференция с международно участие - ноември 2018 г., посветена на 65 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на строителството", Варна : Наука и икономика, 2018, 124 - 134.