Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Александрина Димитрова Панчева
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Доклад 2011 Няма Панчева, А. Приложение на балансираните карти за оценка във финансовите институции. // Investments in the Future : 2011 : Eighth Intern. Sci. Conf., Oct. 6 - 8, 2011, Varna, Bulgaria : Proceedings : [Сб. докл. от Осма междунар. науч. конф. Инвестиции в бъдещето]. - Varna : Scientific and Techn. Unions - Varna, 2011, с. 159 - 164.
2 Доклад 2012 Няма Панчева, А. Устойчивото управление на разходите във финансовите институции. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 217 - 225
3 Статия 2013 други индексирани издания Панчева, А. Determinants of the Bank's Operating Efficiency = Детерминанти на банковата оперативна ефективност. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 1, с. 74 - 85 ; 86 - 98.
4 Доклад 2013 Няма Панчева, А.