Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Данчо Янков Данчев
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Монография 1995 Няма Сълова, Н., Няголов, т., Данчев, Д., Димитрова, В., Петева, В. Маркетинг (Маркетингов анализ на стоковия пазар в конкретен регион - методологически проблеми). "Сита-МБ", гр. Варна, 1995.
2 Учебник 1998 Няма Сълова, Н., Георгиева, Е., Няголов Г., т., Узунова, Ю., Данчев, Д., Димитрова, В., Петева, В., Петрова, н. Маркетинг. Университетско издателство, Икономически Университет - Варна, 1998, 61-102, 139-154, 163-168.
3 Студия 2007 Няма Данчев, Д. Китайският подход към маркетинга на взаимоотношенията. Икономически изследвания, София : Институт за икономически изследвания при БАН, 16, 2007, 3, 65 - 93.
4 Доклад 2007 Няма Данчев, Д. Еволюцията на маркетинговите парадигми. Маркетингът през 21 век: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 2007, с. 253 - 268.
5 Статия 2008 Няма Данчев, Д. (Р)Еволюцията на маркетинговите парадигми. Известия. Списание на ИУ - Варна, 2008, 1, с. 3 - 10.
6 Доклад 2008 Няма Данчев, Д. Глобални и локални измерения на търговията на дребно. Търговията в съвременното общество: Теория и практика: Сб. доклади, Варна: Наука и икономика, 2008, с. 52 - 78.
7 Студия 2009 Няма Данчев, Д. Съвременни проблеми в развитието на търговията на дребно. Годишник Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 81, 2009, 148 - 197.
8 Учебник 2010 Няма Благоев, Б., Шинева, Р., Димитрова, В., Стоянов, С., Данчев, Д., Турлакова, Т., Благоева, С., Минков, И., Иванов, Й., Данкова, П. Икономика на предприятието. Варна: Наука и икономика, 2010.
9 Учебник 2010 Няма Данчев, Д., Гроздева, Д. Въведение в търговския бизнес. В. Търново: Фабер, 2010, 590 с.
10 Монография 2010 Няма Узунова, Е., Данчев, Д., Василева, Б. Маркетингово лидерство, метрика, бенчпрактики. Варна : Наука и икономика, 2010, 249 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 16).
11 Студия 2010 Няма Данчев, Д. Концептуални аспекти на интеграцията между социалните мрежи и търговския бизнес. Годишник Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 82, 2010, 65 - 108.
12 Учебно помагало 2011 Няма Сълова, Н., Цоников, Г., Данчев, Д., Казашка, Х. Разработване на магистърска теза и дипломна работа по икономика. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 114 с.
13 Статия 2011 Няма Данчев, Д. Концептуална рамка на теорията за "дългата опашка" в търговския бизнес. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 1, с. 33 - 45.
14 Студия 2012 Scopus или Web of Science Данчев, Д. Технологията RFID в търговския бизнес. Икономически изследвания , Год. XXI, 2012, № 1, с. 80 - 107.
15 Доклад 2012 Няма Данчев, Д. Информационната прозрачност в търговския бизнес. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 3. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 287 - 295.
16 Доклад 2012 Няма Данчев, Д. Генезис на продуктовата школа в маркетинга. // Маркетингът - реалност и проекции в бъдещето : Сб. докл. от междунар. науч. конф., [ИУ - Варна, 2012]. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 94 - 100.
17 Монография 2012 Няма Данчев, Д. Таксономия на потребителските продукти. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 402 с.
18 Доклад 2012 Няма Данчев, Д. Търговският бизнес в "Течната модерност". // Съвременни измерения на търговския бизнес : Комуникация между наука и практика : Юбил. науч.-практ. конф. с междунар. участие, 12 - 13 май 2011 / Орг. к-т Марияна Божинова и др. : Т. 1. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011, с. 295 - 300.
19 Доклад 2012 Няма Данчев, Д. Глобални тенденции в търговията на дребно. // Съвременни измерения на търговския бизнес : Комуникация между наука и практика : Юбил. науч.-практ. конф. с междунар. участие, 12 - 13 май 2011 / Орг. к-т Марияна Божинова и др. : Т. 2. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011, с. 70 - 75.
20 Доклад 2013 Няма Данчев, Д. Съвременни тенденции в потребителското поведение и търговския бизнес. // Търговията - минало, настояще и бъдеще : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф., 11 - 12 апр. 2013. - София : Изд. комплекс УНСС, 2013, с. 128 - 133.
21 Доклад 2013 Няма Данчев, Д. Глобалната търговия на дребно - ретроспектива и перспектива. // Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 44 - 62.
22 Монография 2014 Няма Сълова, Н., Петева, В., Цветков, Ц., Трайков, Х., Граматикова, Е., Данчев, Д., Христова, Ю. Развитие на търговията в България - състояние, проблеми и предизвикателства. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 356 с.. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 34)
23 Монография 2014 Няма Сълова, Н., Данчев, Д., Димитрова, В., Трайков, Х., Цветков, Ц., Душкова, М., Граматикова, Е., Гроздева, Д., Петева, В., Христова, Ю., Шопова, Д. Развитие на търговията в България - състояние, проблеми и предизвикателства. Варна: Унив. изд. Наука и икономика, Mонографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев", 34, 2014, 56 с .
24 Доклад 2016 Няма Данчев, Д. Съвременни измерения на глобалната търговия на дребно. В сб.: Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Свищов: Академично издателство "Ценов", І, 2016, 21-52.
25 Доклад 2016 Няма Данчев, Д. Мобилната търговия - концептуална рамка и приложни проекции. В сб.: Омниканална търговия и иновации, София: УНСС, 2016, 130-138.
26 Учебник 2018 Няма Данчев, Д., Стоянов, М. Количествени методи в търговията. Варна : Наука и икономика, 2018, 367.
27 Доклад 2018 други индексирани издания Данчев, Д. Омниканална търговия и омниканални потребители. Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция ..., 12 окт. 2018 г, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 37 - 74.