Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Севдалина Иванова Христова
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Доклад 2010 Няма Христова, С. Развитие на селските общини чрез структурните фондове на ЕС. Предизвикателства пред агробизнеса и селските райони : Сборник доклади от юбилейна научна конференция с международно участие, Варна : ИК Геа-Принт, 2010, 334 - 339.
2 Статия 2012 други индексирани издания Тонкова, Е., Калинова, Н., Кралева, В., Христова, С. Възможности за повишаване квалификацията и кариерно израстване на преподавателите в Икономически университет - Варна. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2012, № 4, с. 48 - 64
3 Доклад 2012 Няма Христова, С. Пропуски на селските общини - бенефициенти при реализацията на европроекти. // Развитие на агробизнеса и селските райони в България и ЕС - перспективи 2020 : Сб. докл. от науч.-практ. електронна конф. с междунар. участие. - Варна : Геа-Принт, 2012, с. 383 - 392.
4 Доклад 2012 Няма Желев, И., Христова, С. Възможности за намаляване на риска при реализация на европроекти за модернизация на университетски библиотеки. // Информационна грамотност - модели за обучение и добри практики : Сборник с науч. доклади и съобщения от Науч. семинар с междуар. участие, 18 - 19 окт. 2012 г. - София : За буквите-О писменехъ, 2012, с. 88 - 98.
5 Доклад 2012 Няма Желев, И., Христова, С. Проблеми при избор и взаимоотношения с изпълнители на дейности по европроекти за модернизация на университетски библиотеки. // Информационна грамотност - модели за обучение и добри практики : Сборник с науч. доклади и съобщения от Науч. семинар с междуар. участие, 18 - 19 окт. 2012 г., Унив. библ. на Икон. унив., гр. Варна. - София : За буквите-О писменехъ, 2012 , с. 99 - 107.
6 Учебник 2013 Няма Желев, И., Христова, С. Управление на бизнес проекти. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 251 с.
7 Статия 2013 други индексирани издания Христова, С. Проблеми при управлението на обществените поръчки при реализацията на общинските проекти = Problem Areas in the Management of Public Contracts and Implementation of Municipal Projects. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна = Izvestia. J. of Univ. of Econ. - Varna, 2013, № 3, с. 65 - 77; 54 - 64.
8 Доклад 2013 Няма Христова, С. Възможности за финансиране на бизнес проекти със средства от Структурните фондове на Европейския съюз. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 28-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2013. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 478 - 486.
9 Учебник 2014 Няма Станимирова, М., Христова, С. Управление на поземлените ресурси. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 348 с.
10 Доклад 2014 Няма Hristova, S. Development of the Local Tourism Potential in Bulgaria by EU Funding. // Proceedings of the 4th International Conference "Vallis Aurea" Focus on : Regional & Innovation Development, 18th - 20th Sept. 2014. - Pozega, Croatia : Polytechnische school of Pozega, 2014, p. 207 - 213.
11 Учебно помагало 2015 Няма Желев, И., Христова, С. Европейски фондове и проекти. Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 252 с.
12 Монография 2015 Няма Тонкова, Е., Петров, Д., Христова, С. Разработване на местния потенциал за социално-икономическо развитие на регионите. . - Варна : СТЕНО, 2015, 112 с.
13 Доклад 2015 Няма Hristova, S. Funding Possibilities for Municipal Development Projects in the Programming Period 2014 - 2020. // [Ucuncu] 3. Uluslararasi Bolgesel Kalkinma Konferansi : Konferans Bildirileri, 15 - 16 Ekim 2015, Bingol = [Third] 3rd International Regional Development Conference : Conferance Proceedings, 15 -16 Oct. 2015, Bingol. - Bingol : FIRAT Kalkinma Ajansi ve Bingol Universitesi, 2015, [8 c.]
14 Статия 2015 други индексирани издания Hristova, S. Possibilities to develop local tourism potential by European regional development fund (the case of Burgas municipality). // International Journal VALLIS AUREA, 1, 2015, N 1, p. 97 - 106.
15 Доклад 2015 други индексирани издания Христова, С. Грантово финансиране на общински проекти по европейски програми извън Политиката на сближаване. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та юбил. междунар. науч.-практ. конф. - ноем. 2015 = Construction Entrepreneurship and Real Property : Proc. of the 30th Anniversary Inter. Sci. a. Practical Conf. in Nov. 2015. - c. 428 - 437.
16 Учебник 2016 Няма Желев, И., Иванова, М., Христова, С. Управление на инвестиционния процес. Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 375 с.
17 Статия 2017 други индексирани издания Христова, С., Желев, И. Възможности за намаляване на риска в европроекти за повишаване на енергийната ефективност на сгради. Известия на Икономически университет – Варна, Наука и икономика , 61, 2017, № 1-2, 35 - 51.
18 Статия 2017 други индексирани издания Tonkova, E., Hristova, S., Petrov, D. Marketing Approaches to Attract Investments in Municipalities. Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, The Bucharest University of Economic Studies, I, 2017, 1, 222 - 229.
19 Статия 2017 други индексирани издания Hristova, S. Review of the Cohesion Policy Impact on the Investment Activity of Construction Enterprises in Bulgaria. World of Real Estate Journal = Swiat Nieruchomosci, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 4, 2017, 102, 5 - 10.
20 Монография 2018 Няма Илиев, П., Господинова, А., Иванова, М., Антонова, К., Христова, С., Райчев, Т. Развитие на строителството в България в контекста на новия програмен период 2014 - 2020. Варна : Наука и икономика, 2018, 232 с.
21 Доклад 2018 други индексирани издания Hristova, S. European Funding for Bulgarian SMEs in the Period 2014-2020. International Academic Conference on Management, Economics and Marketing (IAC-MAM 2018) : Proceedings of IAC 2018 in Vienna, July 6-7, 2018, Vienna, Prague : Czech Institute of Academic Education, 2018, 342 - 349.
22 Доклад 2018 Няма Tonkova, E., Petrov, D., Hristova, S. The Need for Regional Balancing of Investments : [Електронен ресурс]. New Challenges of Economic and Business Development - 2018 : Productivity and Economic Growth : 10th International Scientific Conference : Proceedings, May 10 - 12, 2018, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 747 - 756.