Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Пламен Благов Илиев
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Монография 1989 Няма Хрелев, С., Димитров, Н., Маринов, М., Ракаджийска, С., Косева, Д., Генов, Г., Майер, Л., Джамбазов, В., Калинков, К., Иванов, С., Илиев, П. Модел на самоуправляващата се община като хармонично развита териториална общност: (На примера на община Девин). Варна : ВИНС Д. Благоев, 1989, 169 с.
2 Монография 1989 Няма Хрелев, С., Димитров, Н., Маринов, М., Калинков, К., Иванов, С., Илиев, П., Джамбазов, В., Майер, Л., Генов, Г. Община Рудозем днес и в бъдеще : Икономика, население, инфраструктура : [Монографично изследване]. Варна : ВИНС Д. Благоев, 1989, 180 с.
3 Монография 1990 Няма Хрелев, С., Димитров, Н., Маринов, М., Калинков, К., Косева, Д., Тодоров, Т., Иванов, С., Илиев, П. Бъдещето на днешната община Суворово : Стратегически насоки. Варна : ВИНС Д. Благоев, 1990, 124 с.
4 Монография 1991 Няма Вълчев, Г., Майер, Л., Джамбазов, В., Бакалов, Н., Калчев, Р., Шипкалиева, Д., Илиев, П., Желев, И., Стоянов, С. Приватизацията: Условие, без което не може. Варна: Логос, 1991, 92 с.
5 Учебник 1997 Няма Димитров, Г., Илиев, П., Желев, И. Управление на строителното предприятие . Варна : ИУ, 1997, 499.
6 Монография 2007 Няма Илиев, П., Генов, Г., Калинков, К., Монев, П., Калчев, Р. Недвижимата собственост в България в условията на евроинтеграция. Варна : Наука и икономика, 2007, 230 с. - Сер. (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 9).
7 Монография 2010 Няма Атанасов, Б., Илиев, П., Николаев, Р. Оптимизиране на производствено-стопанската дейност на предприятието. Моногр. библ. „Проф. Цани Калянджиев”, Варна: Наука и икономика, 2010.
8 Монография 2011 Няма Илиев, П. Оценяване на недвижими имоти. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 443 с.
9 Учебник 2011 Няма Илиев, П., Йовчев, И. Финанси на строителните предприятия. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 326 с.
10 Доклад 2011 Няма Илиев, П. Переструктурирование строительной индустрии в Болгарии. // Актуальные проблемы управления экономикой региона : Материалы VIII Всероссийской науч.-практ. конф. 22 апр., 2011. - Санкт-Петербург : СПбГИЭУ, 2011, с. 218 - 223.
11 Статия 2011 Няма Илиев, П. Развитие на пазара на жилищни имоти в Република България = Development of Housing Market in Bulgaria. Икономика 21
12 Монография 2011 Няма Илиев, П. Състояние и тенденции в развитието на сектор Операции с недвижими имоти в България. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 133 с.
13 Монография 2011 Няма Илиев, П. Актуални въпроси на развитието на строителството. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 139 с.
14 Монография 2011 Няма Илиев, П. Бизнес оценяването в България. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 405 с.
15 Статия 2011 Няма Илиев, П. О некоторых теоретических аспектах оценки бизнеса. Вестник Брянского университета , 2011, Вып. 3, с. 109 - 113.
16 Статия 2011 Няма Илиев, П. Международните стандарти за оценяване и тяхната приложимост в България. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 2, с. 18 - 29.
17 Статия 2011 Няма Илиев, П. Регуляционная рамка оценки активов в Болгарии. Вiсник соцiально - економiчних дослiджень - Одеса, 2011, Вып. 2(42), с. 27 - 35.
18 Студия 2013 Няма Илиев, П., Антонова, В., Желев, И., Иванова, М., Калчев, Р. [Шестдесет] 60 години катедра Икономика и управление на строителството. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 54 с.
19 Учебник 2013 Няма Стоянов, С., Илиев, П., Калчев, Р., Монев, П., Желев, И., Чапаров, Б., Господинова, А., Антонова, В. Икономика на недвижимата собственост. Варна : Наука и икономика, 2013, 368.
20 Статия 2014 Няма Илиев, П. Тържествено слово по случай 95 години от създаването на Икономически университет - Варна, 20 май 2015 г.. Год. Икон. унив. - Варна , 85 - 86, 2013 - 2014, с. 7 - 11.
21 Статия 2015 Няма Илиев, П. 100 години от построяването на класическата сграда. 95 години от основаването на Икономически университет - Варна. Знаци : Литература, изкуство, общество , 2015, № 2, с. 5 - 12.
22 Статия 2015 Няма Илиев, П. Въведение. // Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 9 - 10.
23 Статия 2015 други индексирани издания Илиев, П. [Деветдесет и пет] 95 години от създаването на Икономически университет - Варна. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2015, № 2, с. 5 - 8.
24 Статия 2015 други индексирани издания Iliev, P. 95th Anniversary of University of Economics - Varna, May 20, 2015. Izvestya. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2015, № 2, с. 5 - 8.
25 Монография 2018 Няма Илиев, П., Господинова, А., Иванова, М., Антонова, К., Христова, С., Райчев, Т. Развитие на строителството в България в контекста на новия програмен период 2014 - 2020. Варна : Наука и икономика, 2018, 232 с.