Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Николинка Петрова Сълова
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Монография 1995 Няма Сълова, Н., Няголов, т., Данчев, Д., Димитрова, В., Петева, В. Маркетинг (Маркетингов анализ на стоковия пазар в конкретен регион - методологически проблеми). "Сита-МБ", гр. Варна, 1995.
2 Учебник 1998 Няма Сълова, Н., Георгиева, Е., Няголов Г., т., Узунова, Ю., Данчев, Д., Димитрова, В., Петева, В., Петрова, н. Маркетинг. Университетско издателство, Икономически Университет - Варна, 1998, 61-102, 139-154, 163-168.
3 Монография 2000 Няма Сълова, Н., Георгиева, Е., Димитрова, В., Трайков, Х., Кехайова-Стойчева, М., Сълов, В. Изследване на пазара и на пазарния риск в търговията с потребителски стоки в България. ИУ – Варна, 2000.
4 Учебник 2002 Няма Сълова, Н., Димитрова, В. Организация и технология на търговията. Варна: Унив. изд. ИУ, 2002, 413 с.
5 Други 2003 Няма Сълова, Н., Димитрова, В., Петева, В., Гроздева, Д. [Петдесет] 50 години катедра Икономика и управление на търговията при Икономически университет - Варна : 1953 - 2003 : Кратка историческа справка . Унив. изд. ИУ - Варна, 2003, 42 с.
6 Учебно помагало 2011 Няма Сълова, Н., Цоников, Г., Данчев, Д., Казашка, Х. Разработване на магистърска теза и дипломна работа по икономика. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 114 с.
7 Статия 2011 Няма Сълова, Н. Основни фактори и проблеми при развитието на търговията в България. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 2, с. 9 - 17.
8 Статия 2011 Няма Сълова, Н. [Осемдесет и пет] 85 години "Годишник на Икономически университет-Варна". Год. Икон. унив. , 83, 2011, с. 7 - 11.
9 Учебно помагало 2011 Няма Сълова, Н., Димитрова, В., Душкова, М., Граматикова, Е. Търговски мениджмънт . Варна: Наука и икономика, 2011, 115 с.
10 Статия 2012 други индексирани издания Сълова, Н. [Осемдесет и пет] 85 години "Годишник на Икономически университет - Варна". Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2012, № 3, с. 115 - 119.
11 Други 2012 Няма Сълова, Н. [Петдесет] 50 години в Икономически университет - Варна : 1962 - 2012. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 31 с.
12 Доклад 2012 Няма Сълова, Н. Основни фактори и проблеми при развитието на търговията в България. // Съвременни измерения на търговския бизнес : Комуникация между наука и практика : Юбил. научнопракт. конф. с междунар. участие, 12 - 13 май 2011 / Орг. к-т Марияна Божинова и др. : Т. 1. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011, с. 255 - 262.
13 Доклад 2013 Няма Сълова, Н. Основни проблеми при развитието на търговията в България. // Търговията - минало, настояще и бъдеще : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф., 11 - 12 апр. 2013. - София : Изд. комплекс УНСС, 2013, с. 9 - 13.
14 Доклад 2013 Няма Сълова, Н. Развитието на науката по търговия и историята на Икономически университет - Варна. // Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 29 - 43.
15 Монография 2014 Няма Сълова, Н., Петева, В., Цветков, Ц., Трайков, Х., Граматикова, Е., Данчев, Д., Христова, Ю. Развитие на търговията в България - състояние, проблеми и предизвикателства. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 356 с.. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 34)
16 Статия 2014 други индексирани издания Сълова, Н. Основни промени и проблеми при развитието на търговията в България в годините на преход. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 11 - 21.
17 Студия 2014 Няма Сълова, Н. Макроикономическата среда и развитието на търговията в годините на преход. Год. Икон. унив. - Варна , 85 - 86, 2013 - 2014, с. 12 - 52.
18 Монография 2014 Няма Сълова, Н., Данчев, Д., Димитрова, В., Трайков, Х., Цветков, Ц., Душкова, М., Граматикова, Е., Гроздева, Д., Петева, В., Христова, Ю., Шопова, Д. Развитие на търговията в България - състояние, проблеми и предизвикателства. Варна: Унив. изд. Наука и икономика, Mонографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев", 34, 2014, 56 с .
19 Статия 2015 други индексирани издания Salova, N. Development of Consumption and the Income of the Population in Bulgaria in the Years of Transition. Izvestya. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2015, № 4, с. 17 - 29.
20 Статия 2015 други индексирани издания Сълова, Н. Развитие на потреблението и доходите на населението в България в годините на преход. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2015, № 4, с. 18 - 31.
21 Доклад 2015 Няма Сълова, Н. Потребеление и доходи на населението в България в годините на преход. // Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 240 - 247.
22 Статия 2015 Няма Сълова, Н. Проф. д-р Георги Георгиев (1904 - 1973). // Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 80 - 84.
23 Статия 2015 Няма Сълова, Н. Проф. д-р Димитър Георгиев (1904 - 1969). // Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 123 - 127.