Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Александър Боянов Тодоров
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Монография 2010 други индексирани издания Todorov, A. The Broadcasting System in Bulgaria at the End of the Analogue Age: An Economic Perspective. Working Papers of the Institute for Broadcasting Economics at the University of Cologne, Institute for Broadcasting Economics at the University of Cologne, Germany, 261, 2010, 1 - 134.
2 Статия 2011 Няма Тодоров, А. Медийна концентрация: форми, причини, последствия. Годишник на Технически университет във Варна , I, 2011, с. 244 - 249.
3 Учебно помагало 2012 Няма Тодоров, А. Учебно пособие по микро- и макроикономика. - Варна : Унив. изд. при ТУ, 2012. - 140 с.
4 Статия 2013 други индексирани издания Todorov, A. Local Radio Ownership in Bulgaria: a Social Network Analysis. // Journal of Young Scientists, 40, 2013, № 2, p. 89 - 92.
5 Учебно помагало 2014 Няма