Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Десислава Кирилова Гроздева
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Доклад 1999 други индексирани издания Гроздева, Д. Влияние на мотивацията върху ефективността на търговските фирми. // Конкурентоспособност и пазарна политика (Инвестиции в бъдещето ‘99): Сборник с доклади от научно-практическа конференция, Варна: Териториална организация на научно-техническите съюзи-Варна, 1999, с. 127-131.
2 Статия 2001 Няма Желязкова, Д., Гроздева, Д. Дистрибуционната политика като инструмент за реализиране на маркетинговата стратегия на фирма “Солвей Соди” АД – гр. Девня. “Известия” на Съюза на учените – Варна, серия “Хуманитарни науки”, 2001, бр. 2/2000 и 1/2001, с. 31 – 36.
3 Доклад 2001 Няма Гроздева, Д. Електронната търговия като форма за развитие на бизнеса. // Науката в помощ на бизнеса и обществото: Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Унив. изд. ИУ-Варна, 2001, с. 153-157.
4 Доклад 2001 други индексирани издания Гроздева, Д. Интеграцията като възможност за повишаване конкурентоспособността на търговските фирми. // Инвестиции в бъдещето 2001: Сборник с доклади от трета научно-практическа конференция, Варна: Териториална организация на научно-техническите съюзи-Варна, 2001, с. 131-136.
5 Доклад 2002 Няма Гроздева, Д. Еволюция на продуктите в електронната търговия и нейната връзка с фирмената стратегия. // Информационен мениджмънт на предприятието: Сборник с доклади от симпозиум с международно участие, Варна: Унив. изд. ИУ-Варна, 2002, с. 33-38.
6 Доклад 2002 Няма Гроздева, Д. Електронната търговия в условията на глобализация на пазара. // Конкуренция и конкурентоспособност в условията на глобализация: Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници Шкорпиловци 2001, Варна: Унив. изд. ИУ-Варна, 2002, с. 61-66.
7 Доклад 2002 Няма Гроздева, Д. Бизнес средата на Европейския съюз като предпоставка за развитие на българските фирми. // Евроинтеграция и развитие на българската икономика: Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Унив. изд. ИУ-Варна, 2002, с. 20-25.
8 Статия 2002 Няма Гроздева, Д. Показатели за оценка на състоянието и развитието на електронния канал за реализация. // Известия на Съюза на учените – Варна, серия “Хуманитарни науки”, бр. 2/2001 и 1/2002, 2002, с. 23-26.
9 Доклад 2003 Няма Гроздева, Д. Концентрация и интеграция в търговията на дребно. // Десета научна конференция на младите научни работници, Шкорпиловци 2003: Сборник доклади, Варна: Унив. изд. ИУ-Варна, 2003, с. 58-63.
10 Статия 2003 Няма Гроздева, Д. Възможности за генериране на приходи в електронната търговия. // Известия на Съюза на учените – Варна, серия “Хуманитарни науки”, бр. 2/2002 и 1/2003, 2003, с. 69-72.
11 Доклад 2003 други индексирани издания Гроздева, Д. Електронните пазари – ново предизвикателство за фирмите. // Съвременни предизвикателства пред търговията: Сборник с от юбилейна международна научна конференция, Варна: Унив. изд. ИУ-Варна, 2003, с. 471-477.
12 Други 2003 Няма Сълова, Н., Димитрова, В., Петева, В., Гроздева, Д. [Петдесет] 50 години катедра Икономика и управление на търговията при Икономически университет - Варна : 1953 - 2003 : Кратка историческа справка . Унив. изд. ИУ - Варна, 2003, 42 с.
13 Доклад 2006 Няма Гроздева, Д. Използване на Интернет в бизнеса на малките и средни предприятия. // Икономика Инвестиции Европейски съюз: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, Варна: Унив. изд. “Наука и икономика”, 2006, с. 136-143.
14 Доклад 2007 Няма Гроздева, Д. Интернет рекламата като елемент от комуникационната политика на фирмата. // Предизвикателства пред търговията в условията на присъединяване към Европейския съюз: Сборник доклади от международна научна конференция, София: Унив. изд. “Стопанство”, 2007, с. 138-145.
15 Статия 2007 Няма Гроздева, Д. Основни предимства за предприятието от изградените външни мрежи в Интернет среда. // Известия на Съюза на учените – Варна, серия “Хуманитарни науки”, 2007, 1, с. 76-79.
16 Доклад 2007 Няма Grozdeva, D. Preconditions for Development of E-Commerce in Bulgaria in the Process of Euro-Integration. Izazovi ekonomske nauke i prakse u procesu pridruzivanja Evropskoj Uniji, Nis, Serbia, 2007, p. 359-366.
17 Доклад 2008 Няма Гроздева, Д. Характерни особености на потребителите и тяхното поведение в българското Интернет пространство. // Търговията в съвременното общество: теория и практика: Сборник доклади от международна конференция, Варна: Унив. изд. “Наука и икономика”, 2008, с. 221-228.
18 Статия 2008 други индексирани издания Grozdeva, D. Development of e-commerce in Bulgaria – present state and problems. Journals International Scientific Publications: Journal Economy and Business, Published by Info Invest, Vol.2, Part1, 2008, p. 988-1000.
19 Статия 2009 Няма Гроздева, Д. Изследване предлагането на книги на електронния пазар в България. // Известия на Икономически университет-Варна, 2009, №3, с. 74-85.
20 Статия 2009 Няма Гроздева, Д. Основни промени в търговската дейност, настъпващи в условията на Интернет. // Известия на Съюза на учените – Варна, серия “Хуманитарни науки”, 2009, № 1, с. 46-48.
21 Статия 2010 Няма Гроздева, Д. Изследване на българските потребители, купуващи книги на електронния пазар. // Известия на Съюза на учените – Варна, серия “Хуманитарни науки”, 2010, № 1, с. 74-78.
22 Учебник 2010 Няма Данчев, Д., Гроздева, Д. Въведение в търговския бизнес. В. Търново: Фабер, 2010, 590 с.
23 Студия 2011 Scopus или Web of Science Желязкова, Д., Гроздева, Д., Стоянов, М. Основни движещи сили за развитие на търговския бизнес в Република България. Икономически изследвания , Год. XX, 2011, № 1, с. 90 - 131.
24 Учебник 2011 Няма Димитрова, В., Желязкова, Д., Гроздева, Д., Стоянов, М. Управление на продажбите. Варна: Унив. изд. “Наука и икономика”, 2011, 368 с.
25 Други 2012 Няма Гроздева, Д. Трансформация на търговския процес в условията на Интернет. - Варна, 2012. - 209 с.
26 Доклад 2012 други индексирани издания Гроздева, Д. Особености и проблеми на колективното пазаруване в българското Интернет пространство. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 273 - 279.
27 Доклад 2012 Няма Гроздева, Д. Управление на взаимоотношенията с клиентите на книжния е-пазар. // Съвременни измерения на търговския бизнес : Комуникация между наука и практика : Юбил. науч.-практ. конф. с междунар. участие, 12 - 13 май 2011 / Орг. к-т Марияна Божинова и др. : Т. 1. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011, с. 423 - 427.
28 Статия 2012 други индексирани издания Гроздева, Д. Онлайн социалните мрежи и приложението им в търговския бизнес. Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2012, с. 27 - 32
29 Други 2012 Няма Гроздева, Д. Трансформация на търговския процес в условията на Интернет: Автореферат. Варна: Наука и икономика, 2012, 42 с.
30 Доклад 2013 Няма Гроздева, Д. Хибридният подход като предпоставка за успешно развитие на търговските фирми. // Търговията - минало, настояще и бъдеще : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф., 11 - 12 апр. 2013. - София : Изд. комплекс УНСС, 2013, с. 68 - 73.
31 Доклад 2013 Няма Гроздева, Д. Особености и предимства на трансграничната електронна търговия в страните от Европейския съюз. // Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 619 - 628.
32 Монография 2014 Няма Сълова, Н., Данчев, Д., Димитрова, В., Трайков, Х., Цветков, Ц., Душкова, М., Граматикова, Е., Гроздева, Д., Петева, В., Христова, Ю., Шопова, Д. Развитие на търговията в България - състояние, проблеми и предизвикателства. Варна: Унив. изд. Наука и икономика, Mонографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев", 34, 2014, 56 с .
33 Доклад 2014 други индексирани издания Grozdeva, D. E-commerce and the significance of delivery for its successful development . // International conference “Ukraine – Bulgaria – European Union: contemporary state and perspectives”, Kherson National Technical University, Vol. 2, 2014, p. 24-28.
34 Студия 2016 други индексирани издания Желязкова, Д., Гроздева, Д., Стоянов, М. Национални и регионални измерения на извънмагазинната търговия и куриерските услуги в Република България и област Варна. Годишник на ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 87, 2016, с. 187-242.
35 Доклад 2016 Няма Гроздева, Д. Същност и глобални имерения на омниканалната търговия на дребно. // Омниканална търговия и иновации: Сборник доклади от международна научна конференция, София: Изд. комплекс УНСС, 2016, с. 100-106.
36 Доклад 2017 други индексирани издания Гроздева, Д. Партньорските програми и тяхното приложение при електронната търговия с книги. // Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017): Сборник доклади от VIII Международна научна конференция , Варна: Наука и икономика, Т. 2, 2017, с. 213-221 .
37 Статия 2017 други индексирани издания Стоянов, М., Гроздева, Д. Мобилната интернет търговия като флуидна форма на търговски обмен. Диалог, Свищов: СА "Д. А. Ценов", 2017, 2, с. 81-102.
38 Статия 2017 други индексирани издания Гроздева, Д. Електронната търговия с храни и напитки – проблеми и перспективи . Известия на Съюза на учените – Варна. Серия Икономически науки, Варна: Съюз на учените - Варна, 2017, 1, с. 52 - 62.
39 Доклад 2018 Scopus или Web of Science Stojanov, M., Grozdeva, D., Peteva Laskova, V. National Dimensions of Digital Transformation of Bulgarian Enterprises. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 697 - 704. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.5.
40 Доклад 2018 други индексирани издания Гроздева, Д. Електронните продажби на облекло и обувки в България - състояние и тенденции. Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 97 - 107.