Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Красимира Драгомирова Янчева
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Доклад 2010 Няма Янчева, К. Фолклорът като туристическа атракция . Алтернативи за развитие на съвременния туризъм: Юбилейна научна конференция, Варна: Наука и Икономика, 2010, с. 564 - 572.
2 Доклад 2011 Няма Янчева, К. Потенциал на дестинация България за развитие на културен туризъм на основата на българския фолклор. Конференция на младите научни работници, ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 2011.
3 Статия 2011 Няма Янчева, К. Българският фолклор като антропогенен ресурс за културно-познавателен туризъм. Стратегия развития туризма и рекреации: Межд. науч.-практ. конф., Махачкала: Российский государственный университет туризма и сервиса, 2011, 1, с. 186 - 190.
4 Доклад 2011 Няма