Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Красимира Драгомирова Янчева
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си за да изтеглите PDF или Excel
1 Доклад 2010 Няма Янчева, К.Фолклорът като туристическа атракция .Алтернативи за развитие на съвременния туризъм: Юбилейна научна конференция, Варна: Наука и Икономика, 2010, с. 564 - 572.
2 Доклад 2011 Няма Янчева, К.Потенциал на дестинация България за развитие на културен туризъм на основата на българския фолклор.Конференция на младите научни работници, ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 2011.
3 Статия 2011 Няма Янчева, К.Българският фолклор като антропогенен ресурс за културно-познавателен туризъм.Стратегия развития туризма и рекреации: Межд. науч.-практ. конф., Махачкала: Российский государственный университет туризма и сервиса, 2011, 1, с. 186 - 190.
4 Доклад 2011 Няма Янчева, К.Специфика и сфери на приложение на фолклора в туристическата анимация.Юбилейната научна конференция с международно участие: Предизвикателства пред туризма през ХХІ век, София: УНСС, 2011.
5 Учебник 2012 Няма Кожухарова, Л., Янчева, К., Кръстева, А., Пляков, С., Рафаилова, Г., Кадиева, С., и, д.Специализирани видове туризъм.- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 282 с.
6 Статия 2012 други индексирани издания Янчева, К.Оценка на възможностите на българския фолклор за реализиране на културно - познавателни туристически пътувания.Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2012, № 4, с. 99 - 109.
7 Други 2012 Няма Янчева, К.Маркетингова стратегия за развитие на културно-познавателен туризъм на основата на българския фолклор.- Варна, 2012. - 278 с.
8 Други 2012 Няма Янчева, К.Маркетингова стратегия за развитие на културно-познавателен туризъм на основата на българския фолклор.- Варна : ИУ, 2012. - 42 с.
9 Доклад 2012 Няма Янчева, К.Роля на туристическата анимация за повишаване имиджа на дестинацията.Формирование туристического имиджа территорий Северного Кавказа: II Международной научно-практической конференции, ДГТУ, 2012, 134 с.
10 Доклад 2013 Няма Томова, С., Янчева, К.Приложението на някои психо-физически методи при обучението на аниматори.// Отговорен туризъм 2020 : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Орг. съвет Стоян Маринов и др. ; Ред. съвет Татяна Христова и др. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 209 - 210.
11 Доклад 2013 Няма Yancheva, K.Bulgarian folklore as the competitive advantage of tourism product.Практика использования концепции маркетинга предприятиями и предпринимательскими структурами: XIV Международная научно-практическая конференция, Махачкала: Наука плюс , 2013, с. 25 - 30.
12 Доклад 2013 Няма Янчева, К.Туристически продукти, базирани на основата на българския фолклор.Отговорен туризъм 2020: Международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2013, 219 - 228.
13 Статия 2013 Няма Янчева, К.Oценка на потенциала на българския фолклор за реализиране на културно-познавателни туристически пътувания.Известия на Икономически университет – Варна, 2013, 4.
14 Доклад 2014 Няма Янчева, К.Фестивалният туризъм в град Варна - проблеми и перспективи.// Науч. конф. на младите науч. работници : 2014 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 189 - 202.
15 Статия 2014 други индексирани издания Янчева, К.Аспекти на усъвършенстване на фестивалния туризъм в България.Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 4, с. 57 - 72.
16 Доклад 2014 Няма Yancheva, K.The role of wine tourism for improving socio-economic climate in Мelnik.Формирование туристического имиджа территорий Северного Кавказа: Анализ, практика, проблемы, перспективы: Международной научно-практической конференции, Махачкала: ALEPH, 1, 2014, 536 - 542.
17 Доклад 2014 Няма Yancheva, K.Technology for development and implementation of folklore animation product in tourism.Международен туристически форум “СПА и ВИНО” , Благоевград: ЮЗУ „Неофит Рилски", 2014.
18 Статия 2014 Няма Янчева, К.Потенциал фольклорно-этнографических районов Болгарии для повышения качества культурного анимированного содержимого.Стратегия развития туризма и рекреации: Материалы II Международной научно-практической конференции, Махачкала, 2014.
19 Доклад 2015 Няма Янчева, К.Проект за организиране на специално фолклорно събитие в туристическата дестинация.// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 129 - 140.
20 Доклад 2015 Няма Янчева, К.Дейност и проблеми на фирмите в сферата на туристическата анимация.// Туризмът в епохата на трансформация : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 505 - 515.
21 Статия 2015 Няма Янчева, К.Роля на сватбения туризъм за развитието на голф комплексите по Българското Черноморие.// Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. V, 2015, № 10 [Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм], с. 265 - 273.
22 Доклад 2015 Няма Янчева, К., Ракаджийска, С., Филипова, Т., и, д.[Петдесет] 50 години специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна.. - Варна : Наука и икономика, 2015. - 156 с.
23 Доклад 2015 Няма Янчева, К.Насоки за усъвършенстване на анимационното обслужване в комлексите за селски и еко туризъм (на примера на комлекс „Барите” с. Чернево).Международна научна конференция на тема: Екологичен и селски туризъм – предизвикателства и перспективи, Бургас: Колеж по туризъм, 2015.
24 Доклад 2015 Няма Янчева, К.Маркетингов процес за интегриране на фолклорната обредност в продукта на културния туризъм.Регионалните културно-исторически продукти на България - единни в многообразието: Осми Черноморски туристически форум, Варна, 2015.
25 Статия 2015 Няма Янчева, К.Фольклорная обрядность Болгарии в контексте туризма.Социально-политические и эколого-хозяйственные проблемы развития Балтийского региона. Материалы международной научно-практической конференции 19–20 ноября 2015 года. Псков : Псковский государственный университет, 2015.
26 Доклад 2016 Няма Велева, М., Янчева, К.Магията на нестинарството: неугасваща традиция, зрелище или бизнес.България - Дестинация за четири сезона: Девети черноморски туристически форум, Варна: СТЕНО, 2016, 340 - 353.
27 Статия 2016 Няма Янчева, К.Участие болгарского фольклора в туристическом предложении Болгарии как дестинации.Историческая география Восточной Европы: природное и культурное наследие: Материалы международной научно-практической конф., Псков : Псковский государственный университет, 2016, 1, 135 - 142.
28 Статия 2016 други индексирани издания Кадиева, С., Янчева, К.Град Варна като дестинация за развитие на MICE туризъм.Специализирани видове туризъм - предизвикателста и перспективи: Кръгла маса, Пловдив: Аграрен университет, 2016, 263-270.
29 Монография 2016 Няма Rakazhiyska, S., Dyankov, Т., Yancheva, K.Bulgaria - Tourism Higher Education. Bulgaria's contribution for the development of tourism specialized higher education and training .Varna: LAMBERT Academic Publishing, 2016, 154.
30 Доклад 2016 Няма Янчева, К.Позициониране на продукта на младежкия туризъм в дестинация Варна.Диверсифициране на регионалния туристически продукт на примера на туристически район Варна – Северно черноморие: Кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2016, 35 - 50.
31 Доклад 2016 други индексирани издания Велева, М., Янчева, К.Креативен туризъм: възможности за овладяване на детската агресия в туристическата анимация .Диверсифициране на регионалния туристически продукт на примера на туристически район Варна – Северно черноморие: Кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2016, 143 - 150.
32 Доклад 2017 Няма Дянков, Т., Янчева, К.Маркетинг микс на сватбения туризъм в дестинация България- специфика и особености.Туризъм, иновации, стратегии: Юбилеен сборник, 50 години Колеж по туризъм - Бургас, Бургас: ФЛАТ, 1, 2017, 164 - 175.
33 Статия 2017 други индексирани издания Veleva, M., Yancheva, K.Opportunities for handling child aggression in tourist animation through creative tourism.Eastern Academic Journal, Bourgas: Mirackle A Ltd. , 2017, 4, 1 - 9.
34 Статия 2018 Scopus или Thomson Reuters Dyankov, Т., Krastev, V., Yancheva, K. Evaluation of Brand Identity of Bulgaria as a Tourist Destination.TOURISM [Turizam : međunarodni znanstveno-stručni časopis], 66, 2018, 1, 19 - 34.
35 Доклад 2018 други индексирани издания Rakadjiyska, S., Yancheva, K.Cultural Event Marketing.Traditions and Innovations in Contemporary Tourism , Cambridge : Cambridge Scholars Publishing , 1, 2018, 18 - 35.
36 Статия 2018 други индексирани издания Ракаджийска, С., Янчева, К.Българската съвременна наука за туризма - състояние и перспективи.Съвременната наука, бизнесът и образованието: XIV международна научна конференция, Добрич: Издателство на ВУМ, 11, 2018, 1, 168 - 183.