Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Найден Димитров Апостолов
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Монография 1984 Няма Хрелев, С., Андреев, А., Иванов, С., Апостолов, А., Апостолов, Н., Калинков, К. Демографско състояние и развитие на селищна система Георги Трайков. Варна : ВИНС Д. Благоев, 1984, 178 с.
2 Монография 1986 Няма Димитров, Н., Хрелев, С., Андреев, А., Маринов, М., Ракаджийска, С., Косева, Д., Апостолов, Н., Иванов, С., Калинков, К. Икономгеографски проблеми на перспективното развитие и експлоатация на българското черноморско крайбрежие. Варна : [ВИНС Д. Благоев], 1986, 362 с.
3 Учебник 1995 Няма Стаматов, С., Томова, С., Маринов, С., Апостолов, Н. Специализирани видове туризъм. София : НБУ, ЦДО - Радиоуниверситет, 1995, 142 с.
4 Монография 2000 Няма Филипова, Т., Апостолов, Н., Луканова, Г. Хотелиерството в Европа – категории, локализации, развитие. "Кръг", Варна, 2000.
5 Доклад 2002 Няма Нешков, М., Апостолов, Н. Туристическата наука в края на XX век. Икономиката и развитието на обществото: Сб. доклади от международна научна конференция, Варна: Унив. изд. ИУ, 4, 2002, 354 - 361.
6 Статия 2011 Няма Апостолов, Н., Кръстев, В. Научно-литературните обзори по география на туризма. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 2, с. 134 - 141.
7 Монография 2013 Няма Апостолов, Н. Географията на туризма - един век развитие и достижения. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 473 с.