Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Найден Димитров Апостолов
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Монография 2000 Няма Филипова, Т., Апостолов, Н., Луканова, Г. Хотелиерството в Европа – категории, локализации, развитие. "Кръг", Варна, 2000.
2 Статия 2011 Няма Апостолов, Н., Кръстев, В. Научно-литературните обзори по география на туризма. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 2, с. 134 - 141.
3 Монография 2013 Няма Апостолов, Н. Географията на туризма - един век развитие и достижения. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 473 с.