Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Анна Живкова Господинова
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Доклад 2011 Няма Господинова, А. Региональная характеристика использования земельных участков на урбанизированных территориях Болгарии. // Актуальные проблемы управления экономикой региона : VIII Всерoссийской науч.-практ. конф. 22 апреля, 2011. - Санкт-Петербург : СПбГИЭУ, 2011, с. 191 - 193.
2 Доклад 2011 Няма Господинова, А. Промени и тенденции при използване на земята в урбанизираните територии на България и другите Европейски страни. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 26-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2011 г., ИУ - Варна / Ред. кол. Пламен Илиев и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 153 - 166.
3 Доклад 2012 Няма Господинова, А. Информационна система за устойчиво използване на земята в България. // Управление на недвижимата собственост в контекста на икономиката на знанието : Сб. докл. : Междунар. науч. конф., 18 май 2012г. / УНСС. Кат. Икономика на недвижимата собственост ; Ред. кол. Йорданка Йовкова и др. - София : Авангард Прима, 2012, с. 154 - 158.
4 Статия 2012 Няма Господинова, А.