Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Румен Николаев Калчев
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Доклад 1989 Няма Желев, И., Калчев, Р. Проблеми на използуването на работното време в строителството у нас. Проблеми на стопанско-организационните форми в инвестиционния процес : Докл. от науч. -практ. конф., Варна, 3 ноем. 1989 г ., Варна: ВИНС, 1989, с. 68 - 78.
2 Доклад 1990 Няма Желев, И., Калчев, Р. Инвестиционният пазар и малките строителни фирми. Инвестиционният процес и пазарната икономика : Докл. от науч.-практ. конф., Варна, 9 ноем. 1990 г ., Варна: ДП Странджата, 1990, с. 77 - 81.
3 Монография 1991 Няма Монев, П., Желев, И., Калчев, Р., Стоянов, С. Договаряне на работната заплата. Варна: Бряг принт, 1991, 81 с.
4 Монография 1991 Няма Вълчев, Г., Майер, Л., Джамбазов, В., Бакалов, Н., Калчев, Р., Шипкалиева, Д., Илиев, П., Желев, И., Стоянов, С. Приватизацията: Условие, без което не може. Варна: Логос, 1991, 92 с.
5 Монография 1993 Няма Монев, П., Калчев, Р., Желев, И., Стоянов, С. Предпоставки за успех в бизнеса. Варна: ЕТ Стоян Стоянов - Стожен, 1993, 230 с.
6 Доклад 1996 Няма Калчев, Р. Кадрите с висше образование за строителството в Р. България. Стратегическо управление на сроителството: Сборник доклади, Варна:Унив. изд. ИУ, 1996, 50 - 55.
7 Доклад 1997 Няма Калчев, Р. Подготовка на изпълнителски кадри за строителните предприятия. Ресурсите на строителната фирма: Сборник доклади, Варна: Унив. изд. ИУ, 1997, 44 - 51.
8 Статия 1999 други индексирани издания Калчев, Р. Кадрова стратегия на фирмата. Известия. Списание на ИУ - Варна, 1999, 2, 97 - 106.
9 Монография 2007 Няма Илиев, П., Генов, Г., Калинков, К., Монев, П., Калчев, Р. Недвижимата собственост в България в условията на евроинтеграция. Варна : Наука и икономика, 2007, 230 с. - Сер. (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 9).
10 Учебник 2009 Няма Калчев, Р. Управление на персонала. Варна: Наука и икономика, 2009, 299 с .
11 Доклад 2011 Няма Калчев, Р. Проблеми пред търсенето на наемен труд в строителството в България. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 26-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2011 г., ИУ - Варна / Ред. кол. Пламен Илиев и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 262 - 268.
12 Учебно помагало 2012 Няма Калчев, Р., Антонова, К. Управление на персонала. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 252 с.
13 Статия 2012 Няма Калчев, Р. Социална отговорност на бизнеса и заплащането на труда в България. Икономика и управление , 2012, № 2, с. 65 - 74.
14 Доклад 2012 Няма Калчев, Р. Качеството на труда в сектор " Операции с недвижми имоти ". // Управление на недвижимата собственост в контекста на икономиката на знанието : Сб. докл. : Междунар. науч. конф., 18 май 2012г. / УНСС. Кат. Икономика на недвижимата собственост ; Ред. кол. Йорданка Йовкова и др. - София : Авангард Прима, 2012, с. 62 - 65.
15 Статия 2012 други индексирани издания Калчев, Р. Развитие на секторната заетост в България. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2012, № 2, с. 36 - 48.
16 Статия 2012 други индексирани издания Калчев, Р. Възможности за прилагане на мотивационни механизми в Българските строителни предприятия. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2012, № 3, с. 49 - 59.
17 Студия 2012 Няма Калчев, Р. Развитие на безопасността и здравето при работа в строителството в България. Год. Икон. унив. - Варна , 84, 2012, с. 51 - 88.
18 Монография 2013 Няма Калчев, Р. Актуални въпроси на качеството на труда в сектор "Строителство" в България. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 340 с.
19 Монография 2013 Няма Калчев, Р. Развитие на човешките ресурси в строителството в България. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 299 с.
20 Доклад 2013 Няма Калчев, Р. Подбор при сокращении и производительность человеческих ресурсов в болгарском строительстве. // Экономика, социология и право, 2013, № 4, с. 69 - 74.
21 Статия 2013 други индексирани издания Калчев, Р. Структурные изменения и перспективы строительства в Болгарии. ЭКОНОМИКА строительства , 2013, № 3, с. 39 - 48.
22 Доклад 2013 Няма Калчев, Р. Безопасност на труда в строителството в България. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 27-та науч. конф. с междунар. участие - ноем., 2012 / Ред. кол. Пламен Илиев и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 286 - 294.
23 Доклад 2013 Няма Калчев, Р. Занятость в строительстве после присоединения Болгарии к Европейскому Союзу. // Актуальные проблемы управления экономикой региона : Отобранные статьи : IX Всерoссийская Науч.-практ. Конф. с междунар. участием, 24 - 25 мая 2012 = Contemporary Problems of Regional Economy Management : Sel. Papers : IX All-Russian Sci. a. Practical Conf. with Intern. Participation. - Санкт-Петербург : СПбГИЭУ, 2012, с. 131 - 134.
24 Статия 2013 Няма Kalchev, R. Modern Challenges to the Health and Safety at Work in Bulgaria. - Odesa, 2013, № 3, p. 62 - 69.
25 Статия 2013 други индексирани издания Kalchev, R. Modern Challenges to the Health and Safety at Work in Bulgaria. Socio-economic Research Bulletin : Coll. of Sci. Works . - Odessa : Ministry of Education a. Sci. of Ukraine. Odessa National Econ. Univ., 2013, № 3 (50), с. 60 - 67.
26 Статия 2013 други индексирани издания Калчев, Р. Върху някои аспекти на продължаващото професионално обучение в България = On some aspects of continuing vocational training in Bulgaria. Икономика 21
27 Доклад 2013 Няма Калчев, Р. Работни места и компетенции на работната сила в сектор "Строителство". // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 28-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2013. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 330 - 342.
28 Студия 2013 Няма Илиев, П., Антонова, В., Желев, И., Иванова, М., Калчев, Р. [Шестдесет] 60 години катедра Икономика и управление на строителството. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 54 с.
29 Учебник 2013 Няма Стоянов, С., Илиев, П., Калчев, Р., Монев, П., Желев, И., Чапаров, Б., Господинова, А., Антонова, В. Икономика на недвижимата собственост. Варна : Наука и икономика, 2013, 368.
30 Учебник 2014 Няма Калчев, Р., Антонова, К. Управление на човешките ресурси. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 292 с. : с табл., диагр.
31 Учебник 2014 Няма Калчев, Р., Желев, И., Антонова, К. Икономика на труда. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 399 с.
32 Учебно помагало 2015 Няма Калчев, Р., Антонова, К. Икономика на труда. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 171 с. : с табл., диагр.
33 Доклад 2015 Няма Калчев, Р. Развитие на малкия строителен бизнес. // Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 17 - 24.
34 Статия 2015 Няма Калчев, Р. Проф. д-р Стоян Стоянов. // Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 326 - 329.
35 Доклад 2015 други индексирани издания Юденко, Н., Калчев, Р. Институциональные проблемы инвестиционно-строительного комплекса. Modern Scientific Potential 2015 : Materials of the XI International Scientific and Practical Conference, February 28 - March 7, 2015 : Volume 5. Economic Science, Sheffield : Science and Education Ltd., 2015, 41 - 44.
36 Доклад 2017 други индексирани издания Калчев, Р. Един аспект на достъпността на жилищата в България. Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика , 2017, 15 - 24.
37 Доклад 2018 други индексирани издания Калчев, Р. Длъжности и работни места в бизнеса с недвижими имоти. Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икон. и управл. на строит., Варна : Наука и икономика, 2018, 71 - 80.