Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Ваня Антонова Пандъкова
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Доклад 2010 Няма Антонова, В. Същност и характеристика на инвестиционните проекти. Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 25-та научна конференция с международно участие, ноември 2010 г., Варна : Наука и икономика, 2010, 293 - 303.
2 Доклад 2011 Няма Антонова, В. Възможности за подобряване организацията на инвестиционните проекти. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 26-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2011 г., ИУ - Варна / Ред. кол. Пламен Илиев и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 405 - 410.
3 Доклад 2011 Няма Антонова, В. Основни подходи при изследване управлението на инвестиционните проекти. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 26-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2011 г., ИУ - Варна / Ред. кол. Пламен Илиев и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 395 - 404.
4 Доклад 2012 Няма Стоянов, С., Антонова, В. Възникване и развитие на съвременните модерни търговски центрове. // Управление на недвижимата собственост в контекста на икономиката на знанието : Сб. докл. : Междунар. науч. конф., 18 май 2012г. / УНСС. Кат. Икономика на недвижимата собственост ; Ред. кол. Йорданка Йовкова и др. - София : Авангард Прима, 2012, с. 55 - 61.
5 Доклад 2012 Няма Антонова, В. Възможности за минимизиране на риска в инвестиционните проекти. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 27-та науч. конф. с междунар. участие - ноем., 2012 / Ред. кол. Пламен Илиев и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 425 - 437.
6 Доклад 2013 Няма Антонова, В. Показатели за оценка изпълнението на инвестиционните проекти. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 28-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2013. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 530 - 542.
7 Студия 2013 Няма Илиев, П., Антонова, В., Желев, И., Иванова, М., Калчев, Р. [Шестдесет] 60 години катедра Икономика и управление на строителството. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 54 с.
8 Доклад 2014 Няма Антонова, В. Място на професионалното управление на проекти в системата на висшето образование. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 29-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2014. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 299 - 307.
9 Доклад 2014 Няма Петров, П., Кралева, В., Антонова, В. Анализ на резултатите от проучване на необходимостта от разработване на иновативна партньорска мрежа за сътрудничество университет - бизнес и готовността на студенти, преподаватели и бизнес за включване в нея. // Добри практики за иновативно взаимодействие "университет - бизнес" : Сб. с анализи. - София : Диджитал Маркетинг Груп, 2014, с . 77 - 100.
10 Статия 2015 други индексирани издания Антонова, В., Antonova, V. Възможности за професионално образование и обучение в областта на управлението на инвестиционни проекти в България = Opportunities for Vocational Training and Training in Investment Project Management in Bulgaria. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна = Izvestia J. of Univ. of Econ. - Varna , 2015, № 1, с. 47 - 57 ; 43 - 52.
11 Статия 2016 други индексирани издания Антонова, В. Развитие на недвижимите имоти с търговско предназначение в България = Development Of Commercial Real Estates In Bulgaria. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна = Izvestia J. of Univ. of Econ. - Varna, 60, 2016, № 4, с. 443 - 458; 423 - 437.