Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Константин Савов Калинков
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Монография 1982 Няма Хрелев, С., Андреев, А., Маринов, М., Иванов, С., Качамаков, С., Янакиев, В., Лазарова, Н., Калинков, К. Селищна система Георги Трайков : Социално-икономическа и териториално-устройствена организация . Варна : ВИНС Д. Благоев, 1982, 277.
2 Монография 1984 Няма Хрелев, С., Андреев, А., Маринов, М., Стайков, Р., Иванов, С., Калинков, К. Селищна система Провадия : Проблеми и перспективи. Варна : ВИНС Д. Благоев, 1984, 242 с. - Сер. (Проблеми на селищните системи).
3 Монография 1984 Няма Хрелев, С., Андреев, А., Иванов, С., Апостолов, А., Апостолов, Н., Калинков, К. Демографско състояние и развитие на селищна система Георги Трайков. Варна : ВИНС Д. Благоев, 1984, 178 с.
4 Монография 1985 Няма Хрелев, С., Българанов, Е., Андреев, A., Андреев, A., Янков, В., Иванов, С., Калинков, К., Софронов, И. Оптимизиране на градоустройствени решения и тяхното програмно осигуряване. Варна : Стоян Добрев - Странджата, 1985, 172.
5 Други 1985 Няма Хрелев, С., Андреев, А., Качамаков, С., Иванов, С., Калинков, К. Развитие и усъвършенствуване териториалната организация на краткотрайния отдих във Варненски окръг до 2000-та година. Варна : Стоян Добрев - Странджата, 1985, 102 с.
6 Монография 1986 Няма Димитров, Н., Хрелев, С., Андреев, А., Маринов, М., Ракаджийска, С., Косева, Д., Апостолов, Н., Иванов, С., Калинков, К. Икономгеографски проблеми на перспективното развитие и експлоатация на българското черноморско крайбрежие. Варна : [ВИНС Д. Благоев], 1986, 362 с.
7 Монография 1986 Няма Димитров, Н., Хрелев, С., Ракаджийска, С., Андреев, А., Маринов, М., Косева, Д., Иванов, С., Калинков, К. Комплексно развитие и функционална организация на Причерноморския район на НР България в перспектива (до 2030 година). Варна : ВИНС Д. Благоев, 1986, 146 с.
8 Монография 1986 Няма Хрелев, С., Андреев, А., Маринов, М., Иванов, С., Калинков, К. Селищна система Дългопол : Състояние, проблеми, перспективи. Варна : Стоян Добрев - Странджата, 1986, 207.
9 Монография 1986 Няма Стайков, Р., Хрелев, С., Андреев, А., Иванов, С., Църев, Н., Калинков, К. Система за търговско и битово обслужване на населението в селищните системи от IV и V функционален тип (на примера на Шуменски окръг). Варна : ВИНС Д. Благоев, 1986, 190 с.
10 Монография 1986 Няма Хрелев, С., Андреев, А., Маринов, М., Църев, Н., Иванов, С., Калинков, К. Териториално-устройствено развитие на търговската мрежа в селищните системи : На примера на Разградски окръг. Варна : ВИНС Д. Благоев, 1986, 214.
11 Доклад 1986 Няма Иванов, С., Калинков, К. Териториалното и селищното устройство и инвестиционната политика в производствената и непроизводствената сфера. Усъвършенствуване организацията на инвестиционния процес : [Научно-практическа конференция, Варна, 21 ноември 1986 г.] : Сборник, Варна : Ст. Д. Странджата, 1986, с. 132 - 145.
12 Монография 1987 Няма Хрелев, С., Иванов, В., Иванов, С., Калинков, К. Регионални социално - икономически проблеми и перспективи на масовия туризъм (на примера на Варненски окръг). Варна : Стоян Добрев - Странджата, 1987, 144.
13 Статия 1987 Няма Калинков, К. Ефективност на районната планировка. Годишник. ВИАС : Свитък VII. Градоустройство, териториално устройство, XXXII - 1985 - 1986, София : ВИАС, XXXII, 1987, с. 272 - 282.
14 Доклад 1987 Няма Калинков, К. Интензификация на икономическата база в териториалните единици. Интензификация и ефективност на строителството : [Сборник доклади от научно-практическа конференция, Варна, 27 ноември 1987 г.], Варна : ВИНС Д. Благоев, 1987, с. 143 - 148.
15 Монография 1987 Няма Близнаков, П., Апостолов, А., Тодоров, И., Иванов, С., Калинков, К. Социологически проблеми и оценка на жилищната среда в условията на реконструкция на градовете : Обществена оценка : [Социологическо изследване]. Варна : Ст. Д. Странджата, 1987, 130.
16 Монография 1987 Няма Косева, Д., Шинева, Р., Калинков, К., Хрелев, С., Кашева, М., Зеленков, Г., Иванов, С. Възпроизводство на трудовите ресурси в самоуправляващите се общини : На примера на община Бургас. Варна : Ст. Д. -Странджата, 1987, 137 с.
17 Монография 1988 Няма Косева, Д., Косева, Д., Благоев, Б., Иванов, И., Иванов, С., Калинков, К. Малките предприятия в самоуправляващите се териториални общности : [Монографично изследване]. Варна : Г. Бакалов, 1988, 164 с.
18 Монография 1988 Няма Хрелев, С., Маринов, М., Косева, Д., Генов, Г., Димитров, П., Димитров, Н., Калинков, К., Иванов, С., Майер, Л., Джамбазов, В. Самоуправлението и неговите механизми в териториално-устройственото развитие. Варна : Ст. Д. - Странджата, 1988, 192 с.
19 Монография 1989 Няма Хрелев, С., Димитров, Н., Маринов, М., Ракаджийска, С., Косева, Д., Генов, Г., Майер, Л., Джамбазов, В., Калинков, К., Иванов, С., Илиев, П. Модел на самоуправляващата се община като хармонично развита териториална общност: (На примера на община Девин). Варна : ВИНС Д. Благоев, 1989, 169 с.
20 Монография 1989 Няма Хрелев, С., Димитров, Н., Маринов, М., Калинков, К., Иванов, С., Илиев, П., Джамбазов, В., Майер, Л., Генов, Г. Община Рудозем днес и в бъдеще : Икономика, население, инфраструктура : [Монографично изследване]. Варна : ВИНС Д. Благоев, 1989, 180 с.
21 Доклад 1989 Няма Иванов, С., Калинков, К. Териториалният подход в управлението на социалните общности в условията на самоуправление. Проблеми на самоуправлението на стопанските организации в строителството : Доклади от научно-практическата конференция, проведена на 25. XI. 1988 г., Варна : ВИНС Д. Благоев, 1989, 1989, с. 99 - 105.
22 Доклад 1989 Няма Калинков, К. Възможности за преструктуриране на териториалните проектантски организации. Проблеми на стопанско-организационните форми в инвестиционния процес : Доклади от научно-практическа конференция, Варна, 3. X. 1989 г., Варна : ВИНС Д. Благоев, 1989, с. 57 - 61.
23 Статия 1989 Няма Калинков, К. Мениджърът в проектирането. Архитектура, София : Съюз на архитектите в България, 1989, 7, с. 41 - 42.
24 Монография 1989 Няма Близнаков, П., Апостолов, А., Тодоров, И., Калинков, К., Михайлова, Л., Добруджанска, Й., Живков, П. Обществена оценка на градоустройствени решения: (На примера на обществената оценка на актуализирания застроителен план на централната градска част на Варна). Варна : Ст. Д. - Странджата, 1989, 141 с.
25 Доклад 1990 други индексирани издания Калинков, К. Трите равнища на инвестиционната политика в областта на социалната и техническата инфраструктура и пътища за нейното регулиране. Инвестиционният процес и пазарната икономика : Сборник доклади от научно -практическа конференция [на Икономически университет - Варна. Кат. Икономика и управление на строителството], Варна, 9 ноември 1990 г ., Варна : ДП Ст. Д. - Странджата, 1990, 46 - 50.
26 Монография 1990 Няма Димитров, Н., Хрелев, С., Маринов, М., Тодоров, Т., Калинков, К., Генчев, Й., Димитрова, М., Великова, М. Община Крушари : Стратегия и програма за комплексно развитие. Варна : Бряг Принт, 1990, 120 с.
27 Монография 1990 Няма Хрелев, С., Димитров, Н., Маринов, М., Калинков, К., Косева, Д., Тодоров, Т., Иванов, С., Илиев, П. Бъдещето на днешната община Суворово : Стратегически насоки. Варна : ВИНС Д. Благоев, 1990, 124 с.
28 Статия 1990 Няма Калинков, К. Търговете в инвестиционния процес. Архитектура , София : Съюз на архитектите в България, 1990, 1, с. 69.
29 Доклад 1991 Няма Калинков, К. Приватизацията и регионалното развитие. Проблеми на приватизацията в строителството : Доклади от научно-практическа конференция, ноември 1991, Варна : ИУ - Варна, 1991, 29 - 34.
30 Монография 1991 Няма Хрелев, С., Бакалов, Н., Маринов, М., Църев, Н., Тодоров, Т., Калинков, К., Димитрова, М., Великова, М. Проблеми и перспективи на крайморските общини: (На примера на община Каварна). Варна : Бряг Принт, 1991, 156 с.
31 Статия 1991 други индексирани издания Калинков, К. Изисквания и интереси в съвременната градоустройствена политика. Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : ИУ - Варна, 1991, 2, с. 13 - 20.
32 Монография 1992 Няма Хрелев, С., Станев, П., Калинков, К., Димитрова, М., Великова, М. Икономика, екология и жизнена среда на община Рудозем : [Монографично изследване]. Варна : [Бряг Принт], 1992, 138 с.
33 Монография 1993 Няма Хрелев, С., Калинков, К., Монев, П., Димитрова, М., Маринов, М., Косева, Д., Станев, П. Община Белене: Между възможностите и избора на стратегия за развитие. Варна : ЦКРАПС при ИУ, 1993, 241 с.
34 Монография 1993 Няма Хрелев, С., Калинков, К., Монев, П., Димитрова, М. Община Мадан: Икономика и население. Заетост и безработица. Алтернативи на развитие. Варна : ЦКРАПС при ИУ, 1993, 139 с.
35 Монография 1993 Няма Хрелев, С., Калинков, К., Монев, П., Димитрова, М. Алтернативи за развитие на малките общини в Родопите : [Монографично изследване]. Варна : ЦКРАПС при ИУ, 1993, 165 с.
36 Монография 1993 Няма Хрелев, С., Калинков, К., Монев, П., Димитрова, М. Алтернативи за развитие на малките общини в Родопите: На примера на община Баните. Варна : ЦКРАПС при ИУ , 1993, 164 с.
37 Доклад 1993 Няма Калинков, К. Проблеми на предприемачеството в жилищното строителство: Фаза градоустройствени решения . Проблеми на строителното предприемачество : Доклади от научно-практическа конференция, Варна : ИУ - Варна, 1993, с. 38 - 43.
38 Доклад 1994 Няма Калинков, К. Влиянието на инфлацията върху възможностите на населението да инвестира в жилищното строителство. Инвестиции и инфлация : [Сборник] доклади от научно-практическа конференция, [състояла се на 25 ноември 1994 г. в ИУ - Варна], Варна : ИУ, 1994, с. 7 - 13.
39 Статия 1996 други индексирани издания Калинков, К. Режимите за устройство на националната територия и тяхното използуване за регулиране на местната инвестиционна политика. Известия. Сп. Икономически университет - Варна , Варна : ИУ - Варна, 1996, 1, 54 - 61.
40 Доклад 1996 Няма Калинков, К. Стратегическо управление на териториалните общности. Стратегическо управление на строителство : Сборник доклади от научна конференция, Варна : Унив. изд. ИУ, 1996, с. 33 - 37.
41 Доклад 1996 Няма Калинков, К. Интегрирането на териториалните общности за провеждане на съвместна инвестиционна политика. Бъдещето на крайдунавския регион: Роля и място на местните органи за управление : [Сборник доклади] : Международна научно -практическа конференция, 15 - 16 ноември 1996 г., Свищов : Асоциация на дунавските общини "Дунав" и др., 1996, с. 112 - 120.
42 Доклад 1996 Няма Калинков, К. Адаптация на териториалните общности към новите икономически условия. Икономически проблеми на прехода към пазарно стопанство : Доклади от научно-практическа конференция, Варна : Унив. изд. ИУ, 1996, с. 162 - 168.
43 Статия 2000 други индексирани издания Калинков, К. Инвестиционно равновесие на урбанизираната земя. Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия - София, София : Унив. по архитектура, строителство и геодезия, 40, 2000, 1, 153 - 159.
44 Статия 2004 други индексирани издания Калинков, К. Взаимоотношенията "държава - научна общност" в областта на научните изследвания. Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2004, 3, 41 - 49.
45 Статия 2006 други индексирани издания Калинков, К. Управление на общите части на жилищните сгради в режим на етажна собственост. Известия. Сп. на Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2006, 3, 109 - 117.
46 Монография 2007 Няма Калинков, К. Недвижима собственост : Теоретико-практически, правни, устройствени и икономически аспекти. Варна : Геа-Принт, 2007, 496.
47 Статия 2007 други индексирани издания Калинков, К. Саниране, реновиране, енергийна ефективност : Теоретико-практически аспекти. Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2007, 4, 3 - 12.
48 Доклад 2007 Няма Калинков, К. Саниране, реновиране, енергийна ефективност : Теоретико - практически аспекти. Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, м. ноември 2007 г., Варна : Наука и икономика, 2007, 43 - 49.
49 Монография 2007 Няма Илиев, П., Генов, Г., Калинков, К., Монев, П., Калчев, Р. Недвижимата собственост в България в условията на евроинтеграция. Варна : Наука и икономика, 2007, 230 с. - Сер. (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 9).
50 Монография 2008 Няма Калинков, К. Недвижима собственост : Теоретико-практически, правни, устройствени и икономически аспекти. 2. прераб. и доп. изд. Варна : Геа-принт, 2008, 496.
51 Статия 2008 други индексирани издания Калинков, К. Правото на строеж - специфична стока на пазара на недвижими имоти. Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2008, 3, 47 - 58.
52 Монография 2009 Няма Калинков, К., Желев, И., Райчев, Т. Управление на етажната собственост в България в условията на евроинтеграция. Варна: Наука и икономика, Библ. Проф. Цани Калянджиев; 14, 2009, 207.
53 Статия 2009 други индексирани издания Калинков, К. Изследване на регионалните проблеми и обслужването на практиката. Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2009, 4, 20 - 29.
54 Доклад 2009 Няма Калинков, К. Икономическа същност на кадастъра при създаване и управление на недвижимата собственост. Пазар и управление на недвижимата собственост в съвременните условия : Сборник доклади от международна научно-практическа конференция [на УНСС], София : Авангард Прима, 2009, 17 - 24.
55 Други 2010 Няма Желев, И., Калинков, К., Захариев, П., Маринова, Б. Сдруженията на собствениците в системата на етажната собственост. Наука и икономика-ИУ Варна, 2010, с.211.
56 Монография 2010 други индексирани издания Желев, И., Калинков, К., Захариев, П., Маринова, Б. Сдруженията на собствениците в системата на управление на етажната собственост. Варна: Наука и икономика, 2010, 212.
57 Студия 2010 други индексирани издания Калинков, К. Функционалният подход в устройството и развитието на градовете. Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 82, 2010, 7 - 64.
58 Монография 2010 Няма Калинков, К. Урбанистика : Теории и модели за развитие на градовете : Устройство на територията. Варна : ГЕА-Принт, 2010, 496 с.
59 Доклад 2011 Няма Kalinkov, K. Integrated Approaches to Urban Renewal in the European Union. // Актуальные проблемы управления экономикой региона : Материалы VIII Всерoссийской науч.-практ. конф., 22 апр., 2011. - Санкт-Петербург : СПбГИЭУ, 2011, с. 9 - 15.
60 Други 2011 други индексирани издания Ковачев, А., Калинков, К. Тезаурус по архитектура, урбанистика, териториално устройство, местно самоуправление, недвижима собственост. Варна : Геа-Принт, 2011, 448 с.
61 Доклад 2012 Няма Калинков, К. Знанието в областта на недвижимата собственост гаранция за нейното ефективно управление. // Управление на недвижимата собственост в контекста на икономиката на знанието : Сб. докл. : Междунар. науч. конф., 18 май 2012г. / УНСС. Кат. Икономика на недвижимата собственост. - София : Авангард Прима, 2012, с. 28 - 32.
62 Доклад 2012 Няма Калинков, К. Градовете - основа за икономически растеж и устойчиво развитие на Европейския съюз. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 17 - 24.
63 Доклад 2012 Няма Калинков, К. Възможности за използване на европейската инвестиционна програма " JESSICA" за реализиране на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие в България. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 27-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2012 / Ред. кол. Пламен Илиев и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 15 - 24
64 Учебник 2013 Няма Калинков, К., Господинова, А. Териториално устройство. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 356 с.
65 Монография 2013 Няма Михайлов, П., Близнаков, П., Ракаджийска, С., Калинков, К. Градът. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 748 с.
66 Учебник 2015 Няма Калинков, К. Урбанизационен икономикс. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 330 с. : с ил.
67 Учебник 2016 Няма Калинков, К., Господинова, А. Урбанистика. Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 375 с.
68 Студия 2016 Няма Калинков, К., Костова, Н., Маринова, Б. Устройствено-икономически, правни и счетоводно-данъчни аспекти на правото на строеж. Годишник. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 87, 2016, с. 59 - 122.
69 Статия 2016 други индексирани издания Yudenko, M., Kalinkov, K., Yudenko, E. The Role of Infrastructure in the Sustainable Development. Nieruchomosc w przestrzeni 2, Poznan : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2, 2016, 86 - 95.
70 Доклад 2017 други индексирани издания Калинков, К., Половникова, А., Юденко, Н. Влияние механизмов действия социальных институтов на предпринимательские риски. Управление рисками в экономике: Проблемы и решения : Труды научно-практической конференции с международным участием, 27 - 28 ноября 2017, Санкт-Петербург : Изд. Политехнического университета, 2017, 238 - 246.
71 Студия 2018 други индексирани издания Калинков, К. Нова реформа в административно-териториалното устройство на Република България - основа основа за прилагане на европейските принципи на регионализма. Годишник. Инономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 88, 2018, 59 - 128.
72 Доклад 2018 други индексирани издания Калинков, К. Необходимост от ново териториалноустройствено райониране на Р. България - европейски изисквания. Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посветена на 65 г. от създаването на катедра „Икономика и управление на строителството“, Варна : Наука и икономика, 2018, 29 - 40.