Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Анна Сергеева Тимофеева
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Доклад 2014 Няма Timofeeva, A. Iinformational Support of Shopping Centres. // Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів : Тези Міжнар. наук-практ. інтернет-конференції , 28 березня 2014 р. - Дніпропетровськ, Україна : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014, с. 328 - 330.
2 Доклад 2014 Няма Тимофеева, А. Усъвършенстване на информационното осигуряване на търговските центрове. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. докл. от межд. науч. конф. посветена на 45 год. от създаването на кат. Информатика в ИУ - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 166 - 171.
3 Доклад 2015 Няма Тимофеева, А. Приложение на системите за сградна автоматизация в моловете в България. // Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 3. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 193 - 197.