Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Елица Николаева Граматикова
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Доклад 2005 Няма Граматикова, Е. Оптимизиране поведението на търговската фирма в условията на конкурентно равновесие. Сб. докл. от Трета нац. младежка науч.-практ. сес., София: НТС, 2005, 114-119.
2 Доклад 2005 Няма Граматикова, Е. Критерии за оптимизиране стоковия портфейл на търговската фирма спрямо основните модел на портфейлната теория. Сб. докл. от Трета нац. младежка науч.-практ. сес., София: НТС, 2005, 109-114.
3 Доклад 2005 Няма Граматикова, Е. Инвестицията в стоки на търговските фирми - израз на рационалното им поведение. Investments in the future - 2005: Сб. докл. от V науч.-прил. конф. с межд.уч., Варна: Scientific and Technical Unions, 2005, 127-132.
4 Доклад 2005 Няма Граматикова, Е. Категорията стоков портфейл в новите пазарни условия. Шкорпиловци'2005: Сб. докл. от науч. конф. на младите науч. работници, Варна: Наука и икономика, 2005, 110-115.
5 Статия 2006 други индексирани издания Граматикова, Е. Ефективност на пазара на потребителски стоки в България за периода 1998 – 2004 г . Бизнес посоки, Бургас: БСУ, 2006, 3, 19-24.
6 Статия 2006 други индексирани издания Граматикова, Е. Възможност за приложение на портфейлна теория при изследване състоянието на пазара на потребителски стоки в България. Известия на Икономически университет – Варна, 2006, 2, 70-78.
7 Доклад 2006 Няма Граматикова, Е. Състояние на пазара на потребителски стоки в България в етапа на присъединяване към Европейския съюз. Икономика, инвестиции, Европейски съюз: Сб. докл. от науч. конф. с междунар. участие, Варна: Наука и икономика, 2006, 268-273.
8 Доклад 2007 Няма Граматикова, Е. Информационният проблем и влиянието му върху критерия за оптималност на стоковия портфейл. Шкорпиловци'2006: Сб. докл. от науч. конф. на младите науч. работници, Варна: Наука и икономика, 2007, 61-68.
9 Статия 2007 Няма Граматикова, Е., Давидов, В. Състояние и проблеми при управление и стопанисване на малките семейни хотели в гр.Варна. Фирмено управление. Фирмена конкурентоспособност. Управление и контрол на качеството в туризма., Варна: ВАРХ, 2007, 1, 31-41.
10 Други 2007 Няма Граматикова, Е. Оптимизиране на стоковия портфейл на търговската фирма. Автореферат, Варна: Наука и икономика, 2007, 38 с.
11 Доклад 2008 Няма Граматикова, Е. Аспекти в развитието на съвременната търговия. Търговията в съвременното общество: Теория и практика: Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф, Варна: Наука и икономика, 2008, 164-169.
12 Статия 2009 други индексирани издания Граматикова, Е. Оперативни възможности за преодоляване на финансова криза в търговските фирми. Известия на Икономически университет – Варна, 2009, 2, 115-126.
13 Доклад 2010 Няма Граматикова, Е. Устояване на икономическата криза чрез стратегия за развитие на собствената търговска марка. Световната криза и икономическото развитие: Сб. докл. от межд. науч. конф., Варна: Наука и икономика, 2, 2010, 617-623.
14 Учебно помагало 2011 Няма Сълова, Н., Димитрова, В., Душкова, М., Граматикова, Е. Търговски мениджмънт . Варна: Наука и икономика, 2011, 115 с.
15 Доклад 2012 Няма Граматикова, Е. Съвременните търговски обекти в България. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 3. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 344 - 349.
16 Доклад 2012 Няма Граматикова, Е. Концепцията за устойчиво развитие в политиката на търговските фирми. // Съвременни измерения на търговския бизнес : Комуникация между наука и практика : Юбил. науч.-практ. конф. с междунар. участие, 12 - 13 май 2011 / Орг. к-т Марияна Божинова и др. : Т. 2. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011, с. 124 - 129.
17 Доклад 2013 Няма Граматикова, Е. Възможности на дигиталния маркетинг за стимулиране на търговията в период на рецесия. // Търговията - минало, настояще и бъдеще : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф., 11 - 12 апр. 2013. - София : Изд. комплекс УНСС, 2013, с. 163 - 168.
18 Учебно помагало 2013 Няма Димитрова, В., Душкова, М., Граматикова, Е. Управление на търговските операции. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 278 с.
19 Доклад 2013 Няма Граматикова, Е. Основни грешки в търговията с потребителски стоки. // Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 398 - 407.
20 Монография 2014 Няма Сълова, Н., Петева, В., Цветков, Ц., Трайков, Х., Граматикова, Е., Данчев, Д., Христова, Ю. Развитие на търговията в България - състояние, проблеми и предизвикателства. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 356 с.. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 34)
21 Монография 2014 други индексирани издания Шубин, А., Азарян, Е., Антошина, К., Балабанова, Л., Бакунов, А., Балабаниц, А., Баранцева, С., Булгакова, Е., Вербицкая, Ю., Граматикова, Е. Социально-экономические векторы в развитии национальных экономик: Болгария, Украина . Украина: Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, 2014, 271-286.
22 Монография 2014 Няма Сълова, Н., Данчев, Д., Димитрова, В., Трайков, Х., Цветков, Ц., Душкова, М., Граматикова, Е., Гроздева, Д., Петева, В., Христова, Ю., Шопова, Д. Развитие на търговията в България - състояние, проблеми и предизвикателства. Варна: Унив. изд. Наука и икономика, Mонографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев", 34, 2014, 56 с .
23 Доклад 2015 Няма Граматикова, Е. Търговските обекти в XXI век през призмата на потребителските нагласи. // Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 481 - 486.
24 Доклад 2015 други индексирани издания Граматикова, Е. Промоционалните стратегии на търговските вериги за бързооборотни стоки в България през периода 2013-2014 г. Сборник материалов международной научно-практической конференции, ХНТУ, Варненский экономический университет, ЧП Вышемирский В.С., 2, 2015, 67-71.
25 Доклад 2015 Няма Граматикова, Е. Развитието на фермерските пазари като модерен канал за реализация пред българските потребители. Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, Варна: ИК Геа – Принт, 2015, 75-82.
26 Доклад 2016 други индексирани издания Граматикова, Е. Състояние и проблеми пред развитието на фермерските пазари в България. Сборник материалов международной научно-практической конференции, ХНТУ, Варненский экономический университет, ЧП Вышемирский В.С., 2, 2016, 48-53.
27 Доклад 2016 Няма Граматикова, Е. Приложение на бийкън технологията в търговията на дребно за подобряване на комуникацията с клиентите. Сборник с доклади от кръгла маса с международно участие „Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж": Т. 1, Свищов: Академично издателство „Ценов” , 2016, 328-332.
28 Статия 2016 други индексирани издания Граматикова, Е. Възможности на омниканалната търговия за задоволяване на потребителските предпочитания. Академично списание „Управление и образование", Бургас: Университет "Проф. д-р Асен Златаров", XII (2) , 2016, 98-103.
29 Статия 2016 други индексирани издания Граматикова, Е. Социално отговорното поведение на търговските предприятия като стратегия за успешен маркетинг. Академично списание „Управление и образование", Бургас: Университет "Проф. д-р Асен Златаров", XII (2), 2016, 104-109.
30 Доклад 2017 други индексирани издания Граматикова, Е. Иновативни решения на търговските фирми за гарантиране качеството и безопасността на стоките. Качество и безопасност на потребителските стоки: Сб. с докл. от кръгла маса с междунар. участие, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 25 - 35.
31 Доклад 2017 други индексирани издания Граматикова, Е. Проблеми и насоки за повишаване възвръщаемостта на инвестициите в търговски молове в България. Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017 , Варна: Наука и икономика, 2017, 203 - 215.
32 Статия 2017 други индексирани издания Граматикова, Е. Новите технологии в търговията на дребно, подобряващи качеството на търговското обслужване. Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки науки, Варна: Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 34 - 44.
33 Доклад 2018 Scopus или Web of Science Stojanov, M., Zhelyazkova, D., Gramatikova, E. Development of Courier Services in the Context of the Omnichannel Strategy. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management , Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 261 - 268. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.5.
34 Доклад 2018 други индексирани издания Граматикова, Е. Дигиталните маркетинг тенденции в търговията на дребно и влиянието им върху потребителския избор. Търговия 4.0 - наука, практика и образование: Сб. докл. от междунар. науч. конф., 12 окт. 2018 г. , Варна: Наука и икономика, 2018, с. 205 - 214.
35 Доклад 2018 други индексирани издания Граматикова, Е. Иновативни образователни технологии при обучението на специалисти по търговия . Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция ..., 12 окт. 2018 г, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 257 - 266.
36 Статия 2018 други индексирани издания Граматикова, Е. Предизвикателства пред дигиталния маркетинг в условията на мултиекранна среда. Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна , 7, 2018, 1, 56 - 65.