Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Ангел Генчев Ангелов
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Доклад 2013 Няма Ангелов, А. Теория на игрите и моделиране на конфликти. // Научна конференция на младите научни работници : 2013 : Сборник с доклади - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 251 - 259.
2 Доклад 2015 Няма Ангелов, А., Стоев, С. Някои приложения на методи за сортиране и обработка при конфликтния анализ. // Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 3. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 198 - 204.
3 Доклад 2015 Няма Господинова, Н., Ангелов, А. Някои особености при подбора и подготовката на студенти от Икономически университет - Варна за Националната студентска олимпиада по математика. // Математиката като фундаментална и приложна наука : Сб. с докл. от междунар. науч.-практ. конф. : Посветена на 45 г. кат. "Приложна математика". - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - с. 409 - 417.